Lojistik İlkeleri Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Önemli bir kısmının demir ya da deniz yoluyla gerçekleştiği çok modlu taşımacılık türü aşağıdakilerden hangisidir?


Modlar arası taşımacılık

Çoklu taşımacılık

Kombine taşımacılık

Tek modlu taşımacılık

Uluslararası taşımacılık


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deniz yoluyla tehlikeli madde taşınmasıyla ilgili temel düzenlemedir?


ADN

ADR 

RID 

ICAO 

IMDG Kod 


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistiğin küreselleşmesinde temel unsurlar arasında yer almamaktadır?


Üretim sistemlerinin gelişmesi ve ilerlemesi

Üretimin dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleşmesi

Üretilen ürünlerin yerel pazarın haricinde dünya pazarına sunulması

Ekonomik bütünleşmenin artması

Ulaşım türlerinin altyapılarındaki yetersizliklerin giderilememesi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli maddelerin sınıflandırılmasına göre SINIF 5 'in alt bölümünde yer alır?


Kütle hâlinde patlama özelliğine
sahip duyarsız maddeler

Oksitleyici özelliği olan maddeler

Zehirli gazlar

Bulaşıcı Maddeler

Parça tesirli patlayıcılar


5.Soru

Uluslararası ticarette mal taşmak için en çok tercih edilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Kara yoluyla

Hava yoluyla

Demir yoluyla

Deniz yoluyla

Nehir yoluyla


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlara giriş stratejisi belirlerken dikkate alınması gereken içsel faktörlerden biridir?


Esneklik

Risk

Yerel yapı

Kanun ve yönetmelikler

Rekabetçi çevre


7.Soru

ASEAN,Güneydoğu Asya Uluslar Birliği; 8 Ağustos 1967’de Vietnam Savaşı’ndan kaynaklanan komünist genişlemeye karşı olarak kurulan uluslararası örgüttür.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu kurumun kurucu ülkeleri arasında yer almaz?


Filipinler

Tayland

Hindistan

Singapur

Endonezya


8.Soru

Aşağıdaki stratejilerden hangisi uluslararası pazarlara girişte hedef ülkede pazarın belirlenmesinde dışsal faktörler kapsamındadır?


Uluslararası deneyim

İşletme amaçları

 

Kontrol ihtiyacı

 

Risk

Esneklik


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin bulunmuş olması ulaştırma sektörünün gelişmesine katkı sağlamıştır?


Depo yerlerinin bulunması

Trenin bulunması

Geminin blunması

Konteynerin bulunması

Barkodun bulunması


10.Soru

Kamyonun motor montajını yapan ustanın ücreti hangi sınıf gidere girer?


Direkt ilk madde ve malzeme giderleri

Direkt işçilik giderleri

Genel üretim giderleri

Araştırma ve geliştirme giderleri

Finansman giderleri


11.Soru

Dünyada lojistiğin merkezi olarak değerlendirilen ülke hangisidir?


Çin

Rusya 

ABD

Japonya

Almanya


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticaret alanında yaşanan gelişmelerin, lojistik alanındaki etkilerinden biri değildir?


Kombine taşımacılık

Stratejik iş birlikleri

Kültürel ve sosyal farklılıklar

Çevre yönetimi

Depolama yönetimi


13.Soru

Yerkürenin farklı bölgelerinde yaşayan insan, toplum ve devletler arasındaki iletişim ve etkileşim derecesinin “karşılıklı bağımlılık" kavramı çerçevesinde giderek artması, olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Pazar

Küreselleşme

Ticaret

Rekabet

Uzlaşma


14.Soru

Varlıkların edinilmesi, işletmeye kazandırılması aşağıda verilen hangi yol veya yollar sayesinde yoluyla olur?


Üretim

Ticaret

Dış ticaret, hizmet

Ticaret, tüketim

Satın alma, üretim


15.Soru

Küçük miktarlardaki tehlikeli maddelerin etiketleme, işaretleme ve dokümantasyon gereklilikleri uygulanmaksızın taşınabilmesine ne adı verilir?


İstisnai Miktar Taşıması

Sınırlı Miktar Taşıması

Tehlikesiz Madde Taşıması

Konrollü Miktar Taşıması

Süreli Madde Taşıması


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistiğin öneminin anlaşılmasında önemli katkı sağlamıştır?


Savaşlar

Sanayi Devrimi

Maliyetler

Çalışanlar

Yöneticiler


17.Soru

AB-27 için lojistik harcamalarının GSYH içindeki yüzdesi 2008-2012 aralığında hangi bantta yer alır?


%4-5

%6-7

%8-9

%10-11

%12-13


18.Soru

Daha önce işletme bünyesinde yürütülürken taşıma, depolama gibi bazı lojistik faaliyetlerin veya tüm lojistik hizmetlerin uzman lojistik işletmelerinden satın alınması, lojistik biliminde aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Elleçleme

Factoring

Freight forwarder

Dış kaynak kullanımı

Franchising


19.Soru

Bir depoda ürünleri yükleme, boşaltma ve depo içerisinde hareket ettirme işlemlerine genel olarak ne ad verilir?


Satın alma

Elleçleme

Taşıma

Ambalajlama

Barkodlama


20.Soru

Farklı merkezlerden gelen benzer ürünlerin depo içerisinde birleştirilmesi işleminden sonra, aynı müşteriye ait olan ürünlerin, bir alanda toplanıp kalite kontrol ve ambalajlama işlemlerinden sonra dağıtımının gerçekleştirilmesi için hazır hâle getirilmesi işlemine ne denir?


Çapraz sevkiyat

Ambalajlama

Konsolidasyon

Satın alma

Bilgi yönetimi