Lojistik İlkeleri Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

............................. çevreye en az zarar verecek şekilde, lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, tüm faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz
etkisini ölçmek ve en aza indirmeye çalışmaktır.

Cümlenin devamına göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi  gelmelidir?


Kimyasal lojistik

Yeşil lojistik

Kırmızı lojistik

Pembe lojistik

Mavi lojistik


2.Soru

Tersine lojistik ne demektir?


Atıkların ve geri dönüşümün lojistiği

Lojistik firmasının elindeki stoğu geri göndermesi

Teslim edilemeyen bir ürünün sahibine geri gönderilmesi

Zarar edilen bir lojistik operasyonun iptali

Bir malın yurt dışından  yurt içine getirilmesi


3.Soru

BM Uzmanlar Komitesi tarafından, taşımacılık modlarında tüm tehlikeli maddelerin aynı biçimde sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla, patlayıcılar, gazlar, yanıcı sıvılar gibi sınıfların bulunduğu, uluslararası kabul görmüş etiketleme sistemi ile tanımlanmış toplam kaç sınıf tehlikeli madde sınıfı vardır?


6

7

8

9

10


4.Soru

Satın aldıkları ürünleri stoklayıp müşterilere küçük miktarlarda ulaştıran organizasyonlara ne ad verilir?


Toptancılar

Üreticiler

Lojistik işletmeleri

Distribütörler

Perakendeciler


5.Soru

Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili kuralların temel amacı ne olabilir?


Tehlikeli maddelerin tehlikesini olabildiğince en az düzeye indirmektir.

Tehlikeli maddelerin emniyetli biçimde taşınmalarını sağlamaktır.

Tehlikeli maddelerin tehlikesini insanlara durmaktır.

Tehlikeli maddeleri en az trafik akışı olan yerlerden taşımaktır.

Tehlikeli maddeleri insanlardan olabildiğince uzak tutmaktır.


6.Soru

Kısa dönemde (1 yıl içinde) gidere/ zarara dönüşen maliyetlere ne denir?


Yatırım maliyeti

Dönem giderleri

Davranış şekline göre maliyetler

Faaliyet hacmi ile ilişkisine göre maliyetler

Kararlarda kullanım amacına göre maliyetler


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik merkezlerin verebileceği hizmetlerden değildir?


Uluslararası yük taşımasının fiyatlandırılması

 

Araç kapasitesi ve depolama alanlarının rezervasyonu

 

Bankacılık işlemleri

 

Sigortalama

Araç temini


8.Soru

Lojistik performans endeksi ile ölçülen lojistik altyapı aşağıdakilerden hangisini içermemektedir?


Limanlar

İş hacmi

Demir yolları

Kara yolları

Bilişim teknolojileri


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik etkili olmayan gümrük rejimi kapsamındadır?


Gümrük antrepo rejimi

Transit rejimi

Dâhilde işleme rejimi

Gümrük kontrolü altında işleme rejimi

Hariçte işleme rejimi


10.Soru

E-Lojistik ve geleneksel lojistik arasındaki farklılıklara ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Taşıma büyüklüğü geleneksel lojistikte küçük hacim, e-lojistikte büyük hacimdir.

Talepler geleneksel lojistikte dönemsel, e-lojistikte durağandır.

Müşteri geleneksel lojistikte kimliği gizli, e-lojistikte stratejiktir.

Talep türü geleneksel lojistikte itme sistemi, e-lojistikte çekme sistemidir.

Sorumluluk geleneksel lojistikte tüm tedarik zinciri, e-lojistikte tek bağlantıdır.


11.Soru

I.   Üretim maliyetini belirlemek

II.  Planlamaya yardımcı olmak

III. Özel yönetim kararlarına yardımcı olmak

Yukarıdakilerden hangileri maliyet muhasebesi sisteminde genellikle talep edilen bilgilerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


12.Soru

  1. Tedarik zincirinde değişkenliğin azaltılmasına yardımcı olur,
  2. Üretim ve dağıtım sistem ve stratejilerinin koordinasyonuna olanak sağlar,
  3. Perakendecilerin müşterilere daha iyi hizmet sunmasına olanak sağlar,
  4. Sipariş temin süresinin azaltılmasına olanak sağlar.

Yukarıdakilerin hangileri tedarik zincirinde bol bilginin zincir üyelerince paylaşılmasının sağladığı yararlar arasında sayılabilir?


I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


13.Soru

Aşağıdaki işaret hangi tehlikeli madde bölümünü ifade etmektedir?

İkaz ve uyarı levhası


Yanıcı Gazlar

Parça tesirli patlayıcılar

Organik Peroksitler

Bulaşıcı Maddeler

Zehirli Maddeler 


14.Soru

Faaliyetleri gerçekleştirebilmek için yapılan tüketime ne denir?


Maliyet

Gider

Zarar

Yatırım

Üretim


15.Soru

Hedef maliyetleme, kavram ve tasarım aşamasında maliyet yönetimi olanağı sağladığından maliyet bilgisi, maliyet yönetim sürecinin çıktısı değil, girdisi durumundadır. İşletmelerde bu yöntemi uygulayabilmek için bazı olanaklara gereksinim duyulur, aşağıdakilerden hangisi bu olanaklardan birisi değildir?


Doğru kâr hedefinin hesaplanması

Pazar ve müşteri beklentileri hakkında ayrıntılı bilgi gereksinimi

Hedef kâr marjını sağlayacak satış hacminin kestirimi

Fiyat esnekliği

Mamul/Hizmet özelliklerinin belirlenmesi


16.Soru

"Üretimi istenen düzeyde tutmak, teslim ve satışı istenen özelliklere göre gerçekleştirmek amacıyla malzeme ve ürün mevcudunun elde bulundurulmasıdır.
Başka bir deyişle, iç ve dış müşterinin talebini karşılamak amacıyla işletmenin elde tuttuğu malzemedir."

Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Depolama

Dağıtım

Stok

Değişim 

Üretim


17.Soru

Ağustos 1967’de Vietnam Savaşı’ndan kaynaklanan komünist genişlemeye karşı olarak Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur arasında kurulan uluslararası örgüt hangisidir?


OPEC

ASEAN

ADEC

OECD

NIKKEI


18.Soru

Lojistik; ................ üretim lojistiği ve dağıtım (çıktı) lojistiği olmak üzere üç süreçten oluşur.Ancak günümüzde geri dönen ürünlerin akışının önem kazanması ile birlikte .............................., bu üç temel lojistik süreçle birlikte ele alınmaktadır. Tedarik zincirinde lojistik faaliyetlerin bu dört ana süreç içerisinde gerçekleştiği görülür.


satın alma/tersine lojistik

elleçleme/gümrük

bilgi teknolojileri/yeşil lojistik

sipariş yönetimi/fiziksel dağıtım

tedarik lojistiği/tersine lojistik 


19.Soru

Küresel rekabette başarılı olmanın yolu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Ürün fiyatları aşağı çekilmeli

Üretim ölçekleri büyütülmeli

Ürün çeşitliliği azaltılmalı

Ürünler sadece iç pazara verilmeli

Reklamcılığa yönelinmeli


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli maddelerle ilgili temel düzenlemeleri yapan kuruluşlardan birisidir?


GHS

ICAO

UNICEF

Uluslararası Atom Enerji Ajansı

Birleşmiş Milletler