Lojistik İlkeleri Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tehlike tanımlama numarasının önüne aşağıdaki harflerden hangisi gelirse anlamı maddenin su ile tehlikeli şekilde tepkimeye girmesidir?


P

PP

X

Z

Q


2.Soru

Kara yoluyla tehlikeli madde taşınmasıyla ilgili düzenlemelerin başında hangi anlaşma gelmektedir?


IMDG-Kod

ICAO-TI

IATA

ADR

RID


3.Soru

Kullanılan araç-gereç ve makinelerin amortisman, bakım, enerji tüketim ve kiralama giderleri ile işçilik ve sigorta giderleri aşağıdaki maliyet türlerinden hangisini oluşturur?


Sipariş işleme ve bilgi yönetimi maliyetleri

Stok yönetimi maliyetleri

Elleçleme maliyetleri

Sipariş işleme ve bilgi yönetimi maliyetleri

Taşıma maliyetleri


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin ekonomik etkilerindendir?


Ürünlerini istenilen yerde tüketici ile buluşturma zorunluluğu

Ülke tüketimi için üretimin yapılmasının avantaj sağlaması

Üretilen ürünler için üretim ölçeklerinin azaltılması

Üretilen ürünleri iyi üretmenin yeterliliği

Üretilen ürünleri iyi pazarlamanın yeterliliği


5.Soru

İşletmenin normal olmayan veya olağan sınırları aşan harcama ve tüketimlerinin ya da iyi yönetilmeyen faaliyetlerinin sonucuna ne denir?


Gider

Kar

Maliyet

Harcama

Zarar


6.Soru

  1. Satın alma
  2. Üretim
  3. Dağıtım ve servis

Yukarıdakilerden hangileri lojistik sisteminde provizyon süreçlerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


7.Soru

Aşağıdaki noktalardan hangisinden sonra kâr etmeye başlanır?


Kâra geçiş noktası

 

q3 üretim düzeyi

 

q2 üretim düzeyi

 

AVC’nin piyasa fiyatının üstünde gerçekleştiği nokta

Ürün fiyatının maksimum olduğu nokta


8.Soru

Gümrük süreçlerinin verimliliği, taşımacılık ve ticaret açısından lojistik altyapı, rekabetçi maliyetlerle taşıma organizasyonu kolaylığı, lojistik hizmetlerin kalitesi ve rekabetçiliği konularını değerlendirir. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Lojistik ve Taşımacılık Puanı

 

Lojistik Skoru

 

Lojistik Değerlendirme Puanı

 

Lojistik Performans Endeksi

Lojistik Değerlendirme Karnesi


9.Soru

İşletmenin ürettiği hizmet miktarı ile piyasa fiyatının çarpılması sonucunda aşağıda verilen hangi değişken elde edilir?


Toplam hasılat

 

Toplam maliyet

 

Marjinal maliyet

 

Marjinal hasılat

Başabaş noktası


10.Soru

Seçeneklerden hangisi işletme işlevlerine göre maliyetlerden birisi değildir?


Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

Direkt İşçilik Giderleri

Genel Üretim Giderleri

Hizmet Üretim Maliyeti

Vergi, Resim ve Harçlar


11.Soru

HIN numarası 6 olan bir madde hangi riski ifade etmektedir?


Yanıcı katı ve kendiliğinden ısınan katı

Radyoaktivite

Yangın yoğunlaştırma etkisi

Ani tehlikeli tepkime riski

Zehirli madde ve enfeksiyon riski


12.Soru

Doğru malzemenin, doğru miktarda, doğru durumda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru tüketiciye, doğru fiyatla ulaşmasına ne ad verilir?


Zamanlama

Uygunluk

Lojistik

Ekonomi

İktisat


13.Soru

Stoklama aşağıdaki başlıklardan hangisi üzerinde etkili değildir?


Yatırımlar

 

Nakit akışları

 

Alan

 

İstihdam

Üretim


14.Soru

Kişilerin veya mülkün zarar görme olasılığının, sürekli bir tehlike tanımlama ve emniyet riski yönetimi süreci aracılığıyla kabul edilebilir bir seviyeye indirildiği, bu
seviyede veya daha altında tutulduğu durum,..........................olarak tanımlanmaktadır.

Cümlenin devamına göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Lojistik

Taşıma

Emniyet

Tehlike

Endüstri


15.Soru

I. Direkt ilk madde ve malzeme giderleri
II. Direkt işçilik giderleri
III. Genel üretim giderleri

Hangisi ya da hangileri mamul üreten işletmelerde, üretim maliyetini oluşturan giderlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I, II

II, III

I, II, III


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İşletmelerin uluslararası pazarlara girmelerinin avantajlarından biri değildir?


Karşılaştırmalı üstünlüklerden yararlanmak

İç pazarın durgun ya da doymuş oluşu

Vergi avantajları sağlamak

Ürünün pazarda kalma süresini uzatmak

Kârı korumak ya da artırmak.


17.Soru

  1. Coğrafi Entegrasyon
  2. Sektörel Entegrasyon
  3. Finansal Entegrasyon
  4. Fonksiyonel Entegrasyon

Yukarıdakilerden hangileri küresel lojistiğin boyutları arasında sayılabilir?   


I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


18.Soru

Kara yoluyla tehlikeli madde taşımacılığını düzenleyen kurallar ................. adıyla
anılmaktadır.

Cümleye göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


ADR

BDR

CDR

GDR

EDR


19.Soru

Bir tedarik zincirine yayılmış ham maddeden yarı mamule ve bitmiş ürüne kadar tüm aktörler tarafından tutulan her şeye ne ad verilir?


Üretim

Bilgi

Stok

Nakliye

Yerleşim kararları


20.Soru

Belirli bir bedel karşılığında, müşterinin ihtiyacını tatmin etmeye yönelik olarak nihai bir ürünün ihracatçı ülkedeki üretim yerinden, ithalatçı ülkedeki tüketim yerine ulaştırılmasını sağlayan tüm faaliyetlerin yönetimi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Uluslararası lojistik

Freight Forverder

Tedarik zinciri

Taşıma işleri organizatörlüğü

Kombine taşımacılık