Lojistik İlkeleri Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Ekonomiklik

II. Esneklik

III. Kontrol edilebilirlik

IV. Hukuki uygunluk

Uluslararası pazarlarda yer alan işletmeler, kanal aracılarının seçiminde çeşitli kriterlere göre hareket eder. Yukarıda sıralananlardan hangileri bu istenen kriterlerdir? 


I, II

I, II, III

I, III, IV

II, III, IV

I, II, III, IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik sektörünün büyümesini ve dolayısıyla ulusal ekonomiye daha fazla katkı sağlamasını tetikleyen gelişmelerden değildir?


Uluslararası mal ve hizmet ticaretinin hızla artması

Çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin küresel anlamda yaygınlaşması

Mal ve hizmet üretim süreçlerinin ülke içinde farklı bölgelere ve/veya ülkelere dağılması

Sanayi ve hizmetler sektöründe hızlı gelişmeler olması

Sosyal güvenlik alanındaki reformların hızlanması


3.Soru

Tehlikeli maddelerin kara yoluyla taşınmasında hangi anlaşma geçerlidir?


CSC

ADR

MARPOL

SOLAS

ICAO


4.Soru

Gümrük idarelerince işletilen genel antrepo tipi aşağıdakilerden hangisidir?


A tipi

B tipi

F tipi

C tipi

D tipi


5.Soru

"Dünya ticareti serbestleşmiştir. Ulusal kuruluşlar için dışarıya açılma imkanı doğarken, diğer taraftan bu kuruluşlar küresel rekabete açık hâle gelmiştir."

Yukarıda verilen cümle, küreselleşmenin hangi alanda etkilerinden bahsetmektedir?


Küreselleşmenin Kültürel Etkileri

 

Küreselleşmenin Siyasal Etkileri

 

Küreselleşmenin Sosyal Etkileri

 

Küreselleşmenin Ekonomik Etkileri

Küreselleşmenin Çevresel Etkileri


6.Soru

İşletmeler uzun vadeli amaçlarla çeşitli maliyetlere katlanabilirler. Bu tür maliyetler genellikle aktifleştirilerek kayıt altına alınır ve varlık hesaplarında izlenirler.

Yukarıda verilen tanım aşağıdaki maliyet sınıflarından hangisini tanımlamaktadır?


Üretim çıktısına yüklenme biçimine göre maliyetler

Gerçekleşme durumuna göre maliyetler

Gider çeşitlerine göre maliyetler

Yatırım ve işletme maliyetleri

İşletme işlevlerine göre maliyetler


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gümrük idarelerince işletilen genel antrepo tipidir?


A tipi

B tipi

D tipi

F tipi

C tipi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik maliyet unsularından biri değildir?


Taşıma maliyeti

Depolama maliyeti

Pazarlama maliyeti

Elleçleme maliyeti

Stok yönetimi maliyeti


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin uluslararası pazarlara girmeleri sonucunda sağladığı avantajlardan birisi değildir?


Ürün çeşitliliği sağlamak

Vergi avantajı sağlamak

Karı korumak yada arttırmak

Ürünün pazarda kalma süresini uzatmak

Rekabet edebilmek


10.Soru

Dünyanın  en büyük limanı aşağıdaki ülkelerin hangisindedir?


Singapur

Endonezya 

Tayland

Türkiye

Malezya


11.Soru

Hava taşımacılığında tehlikeli maddelerin taşınmasındaki kurallar aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenmektedir?


CSC

MARPOL 

IMO

SOLAS

ICAO


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik merkezlerin verebileceği hizmetlerden biri değildir?


Sigortalama

Uluslararası yük taşımasının fiyatlandırılması

Ürün kalite sertifikasyonları

İthalat ve ihracat lisansları

Özel nitelikli belgelerin hazırlanması


13.Soru

  1. Ulaşım türleri arasında dengenin değiştirilmesi
  2. Yasalardaki tıkanıklıkların giderilmesi
  3. Ulaşımın küresel nitelik kazanması

AB tarafından Avrupa ulaştırma sisteminin rekabet edebilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için 1992’de ve 2001’de hazırlanan iki temel 10’ar yıllık programın sunulduğu Beyaz Kitap'ın amaçları arasında yukarıdakilerden hangileri sayılabilir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


14.Soru

Seçeneklerden hangisi Lojistik yönetiminin amaçlarından birisi değildir?


Hızlı yanıt 

Fazla stok

En az maliyet 

Kalite

İzlenebilirlik


15.Soru

Taşıma süreçlerinde tehlike arz edecek bu kimyasal maddelerin özelliğini bilmek ve emniyetli deniz taşımacılığı gerçekleştirmek amacıyla 1960 yılında Hükümetlerarası
Denizcilik Danışma Örgütü (Intergovernmental Maritime Consultative Organization - IMCO) tehlike arz eden kimyasalların en önemlilerini .......................................................adı altında sınıflandırarak bir araya getirmiştir.

Cümlenin devamına göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


SOLAS

MARPOL

CSC

IMO

IMDG Kod


16.Soru

Normal taşımacılık kurallarına ek olarak tehlikeli maddelerin taşınmasında ayrı kurallar oluşturulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Çok daha büyük ekonomik değer içermesi

Çevreye veya insana olası zararı en aza indirmek

Ülkeler arası krizlere yol açabilmesi

Taşınmasını sadece belirli şirketlerin yapması

Taşınmasının maliyetli olması


17.Soru

I. Sermayenin küreselleşmesi ve dış ticaretin ekonomik kalkınma için ön koşul konumuna gelmesi II. Avrupa Birliği gibi, bölgesel örgütlenmelerin ve uluslararası örgütlerin bir gereklilik hâline gelmesi III. Çoğulcu demokrasi anlayışının yaygınlık kazanması IV. Yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin öneminin artması  Yukarıdakilerden hangileri küreselleşme ile gerçekleşen değişim ve dönüşümün sonuçlarındandır?


I ve II

 I ve III

I, II, III

I, II, IV

I, II, III, IV


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karayolu taşımacılığının güçlü yanlarındandır?


Yüksek kapasiteli düşük maliyetlidir.

 

Hızlıdır.

 

Esnektir.

 

Erişim hızlı ve çok yönlü müşteri hizmeti söz konusudur.

Transit depolama imkanı vardır.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar verme amaçları bakımından maaliyetlerden değildir?


Geçerli veya geçersiz maliyetler

 

Ek (marjinal) maliyetler

 

Fırsat maliyeti (alternatif maliyet)

 

Kontrol edilebilen veya kontrol edilemeyen maliyetler

Tahmini maliyet


20.Soru

I. Ölçek ekonomilerinin avantajını kullanmak II. Malların yükleme boşaltma sayısını azaltmak III. Taşımacılık zincirinde çeşitli elementleri bütünleştirmek (entegre etmek) IV. Stok büyüklüğünü arttırmak            Toptan mal lojistiği ile ilgili işletmeler maliyetleri azaltabilmek için yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerine başvururlar?


Yalnız I

 

I ve II

 

I,II ve III

 

I ve IV

I, II, III ve IV