Lojistik İlkeleri Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Taşıma hızı, yeni teknoloji kullanma yoğunluğu, bilgi yönetimi, iş yapma biçimindeki gelişmişlik düzeyi ve esneklik lojistik açısından aşağıdaki sonuçların hangisine yol açar?


Lojistik maliyet oranının düşmesi

Rekabet gücünün artması

Fiyat performans oranının yükselmesi

İşlem döngü hızının yükselmesi

Lojistik faaliyet hız ve kalitesinin artması


2.Soru

  1. Tedarik lojistiği
  2. Üretim lojistiği
  3. Dağıtım lojistiği

Hangisi ya da hangileri amaçlarına göre sınıflandırılan lojistik faaliyetlerdendir?


I, II, III

II, III

I, II

Yalnız II

Yalnız I


3.Soru

Türkiye’deki lojistik şirketleri çoğunlukla hangi sektörlere hizmet vermektedir?


İç piyasaya çalışan Kobilere ve şirketlere

Kurumsal şirketlere

Dış ticaretin yoğun olduğu sektörlere

Belli başlı holdinglere

Sadece limited şirketlere


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karayolu taşımacılığının sınırlılıklarındandır?


Yüksek Kapasite

Yüksek Maliyet

Düşük Maliyet

Esneklik

Transit Depolama


5.Soru

Lojistik ve taşımacılık şirketleri ile ilgili resmî ve özel kurumların içinde yer aldığı, her türlü taşımacılık moduna etkin bağlantıları olan, depolama, bakım-onarım, yükleme-boşaltma, elleçleme, tartı, yük bölme-birleştirme, paketleme vb. faaliyetleri gerçekleştirme imkânları olan organize alanlara ne ad verilir?


Lojistik merkezi

Lojistik şehir

Lojistik bölgesi

Lojistik köy

Lojistik kasaba


6.Soru

Siparişlerin müşterilere teslim edilmek üzere taşıma araçlarına yerleştirilmesi, lojistik faaliyetlerin önemli bir tamamlayıcısı olan depo yönetiminin hangi sürecini açıklamaktadır?


Mal kabul

Yerleştirme/raflama 

Sevkiyat

Biriktirme, ayrıştırma ve ambalajlama

Sipariş toplama


7.Soru

Kısa dönemde (1 yıl içinde) gidere/ zarara dönüşen maliyetler aşağıdakilerden hangisidir?


Yatırım maliyeti

 

Stoklanabilir maliyet

 

Dönem gideri

 

Direkt ilk malzeme gideri

Genel üretim gideri


8.Soru

Küreselleşme ile ilgili aşağıda verilen gelişmelerden hangileri doğrudur? I. Sivil toplum örgütlerinin önemi azalmıştır. II. Dış ticaret ekonomik kalkınma için ön koşul haline gelmiştir. III.Avrupa Birliği gibi, bölgesel örgütlenmeler ve uluslararası örgütler bir gereklilik haline gelmiştir.


Yalnız I

I ve II

II ve III

 I ve III

I, II ve III


9.Soru

Tehlikeli madde taşımacılığında görevli bir çalışan, aşağıdaki paketleme kodlarından hangisini gördüğünde yüksek derecede riskli bir paket taşıdığını anlamalıdır?


PG III

PG II

PG I

PG IV

PG V


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistiğin önemi ile ilgili yanlış bilgidir?


Hizmet üreten işletmeler dâhil tüm işletmelerde üretim, malzeme akışına dayandığından lojistik temeldir, zorunludur.

Lojistik pahalıdır. Sıklıkla lojistik maliyetlerin ciroya oranı yüksek değerlere ulaşmaktadır.

Lojistik kolay ve ucuz bir işlemdir.

Kârı ve diğer hesaplanan organizasyon performans kriterlerini doğrudan etkilemektedir.

Fabrikalar ve dağıtım merkezleri gibi tesisler için en iyi büyüklüğü ve yeri belirler.


11.Soru

Avrupa'da kentsel politakalara dayalı olarak lojistik merkezlerin ilk örnekleri nerede ortaya çıkmıştır?


Almanya

Fransa

İtalya

İspanya

İngiltere


12.Soru

Tehlike Tanımlama Numaraları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Her bir rakam farklı bir anlam ifade etmekle birlikte, 1-7 aralığındadırlar.

Figürün ardı ardına iki kere yazılması tehlikenin arttığı anlamındadır.

İki figürden oluşur.

Numaranın önüne “X” harfi gelirse, hava ile tehlikeli bir tepkimeye girebileceği anlamındadır.

Numaranın önüne 0 eklenirse, radyoaktif etkisi var anlamına gelmektedir. 


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karayolu taşımacılığının temel bileşenleri arasında değildir?


Gönderici

 

Yükler

 

Sürücüler

 

Araçlar

Yollar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik hizmet endüstrisinin önemini artıran etkenlerden birisi değildir?


Talep yapısı

Küreselleşme

Uyum sağlama

Farklılaşan rekabet durumları

Teknolojik gelişmeler


15.Soru

Tehlikeli madde gönderilerinde tanımlama temel aşamadır. Tanımlanmamış bir tehlikeli maddenin lojistik sürecine dâhil edilmesi mümkün değildir. Çünkü tüm süreç tehlikeli madde tanımına göre başlar ve devam eder. Tehlikeli maddeler aşağıdakilerden hangi iki temel unsur ile tanımlanır?


Un No ve PSN

ADN ve PSN

RID ve ADN

Un No ve ADR

IATA ve RID


16.Soru

İşlemlerin sırasıyla yapıldığı işletmeler ve bu işletmelerin birbirleriyle kurmuş oldukları ilişkiler bir tedarik zincirini oluşturmaktadır. Bu zincirdeki her bir halka bir önceki halkanın müşterisi, bir sonraki halkanın ise ............. durumundadır. Cümledeki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır? 


satıcısı

ortağı 

rakibi

tedarikçisi

tamamlayıcısı


17.Soru

Yerkürenin farklı bölgelerinde yaşayan insan, toplum ve devletler arasındaki iletişim ve etkileşim derecesinin “karşılıklı bağımlılık” kavramı çerçevesinde giderek artmasına ne ad verilir?


Küreselleşme

Emperyalizm

Yayılmacılık

Etkileşim

İlişki


18.Soru

Üretilen mamulün bünyesine ana madde olarak katılan ve hangi mamul birimine ne kadar kullanıldığı doğrudan tespit edilebilen maddelerin bedeli nasıl bir giderdir?


Gerçekleşme durumuna göre maliyetler

Faaliyet hacmi ile ilişkisine göre maliyetler

Direkt ilk madde ve malzeme giderleri

Direkt işçilik giderleri

Genel üretim giderleri


19.Soru

Tehlikeli madde kuralları ve  tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Tehlikeli maddelerle ilgili acil durum prosedürlerini belirler

Tehlikeli madde taşımalarında tarafların sorumluluklarını ve eğitim gereklerini belirler.

Tehlikeli maddelerin emniyetli taşınabilmeleri için taşıma araçlarında nereye ve nasıl
yerleştirilmeleri ve taşınmaları gerektiği ile ilgili prensipleri ortaya koyar.

Tehlikeli maddelerin taşınmasında sağlanacak standart dokümanları zorunlu hâle getirir

Tehlikeli maddelerin taşınmasına uygun tek tip paketlerin özelliklerini belirler


20.Soru

Nakliye bilgisi paylaşma stratejisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Her bir düzeydeki işletme kendi talep tahminini alt düzeyden gelen siparişlere göre şekillendirmektedir.

 

Farklı düzeylerdeki işletmeler birbirlerinin stok düzeylerini bilgilerini bilememektedir.

 

Farklı düzeylerdeki işletmeler birbirlerinin nakliye ve teslimat bilgilerini bilememektedir.

 

Tedarik zincirinin her bir düzeyindeki işletmeler tahmini talep bilgilerini bir üst düzeydeki işletmelerle paylaşır.

Her bir düzeydeki işletmeler geçmiş dönemlere ait gerçek nakliye bilgilerini paylaşmaktadır.