Medya İlişkileri Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kriz iletişimi yönetmenin temel unsuru nedir?


Sağlam bir basın açıklaması hazırlamak

Krizin zarar verdiği herkesle temasa geçmek

Kamu görevlileri ile ilişki kurup destek almak

Kamuoyuna çok fazla detay vermeden açıklama yapmak

Olup biteni anlatıp aydınlatmada samimi bir çaba içinde olmak


2.Soru

Bir olayın haber olarak görsel, işitsel ya da yazılı medyada yer alması için aşağıdakilerden hangi özelliklerden birinin bulunması gerekmez?


Zorluk

Nadirlik

Heyecanlılık

İlginçlik

Zamanlılık


3.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde basın konferansı sonrası yapılması gereken bir eylem paylaşılmıştır?


Sunuş

Sonlandırma

Medya görünürlüğü

Soru ve cevap

Kayıt alma


4.Soru

"Belirli ve önemli bir konu ile ilgili olarak medya mensuplarıyla bir araya gelinen, buluşulan bir etkinliktir." 

Yukarıdaki tanım hangi kavramı ifade etmektedir?


Basın lansmanı

Basın bülteni

Basın konferansı

Basın gezisi

Basın tanıtımı


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basın konferansı öncesi yapılan hazırlıklardan biri değildir?


Zaman çizelgesi oluşturmak

Tarih ve saati programlamak

Mekânı belirlemek

Mesajı tanımlamak

Medya okuryazarlığı dersi almak


6.Soru

Etkinliğin bitmesiyle toplantıya davet edilenlerin listesiyle katılan medya mensuplarının listesinin karşılaştırılması yapılmalı, katılamayanlara basın kitinin ulaştırılması sağlanmalıdır. Bu durum basın konferansı çerçevesinde yapılan eylemlerin hangisinin kapsamına girmektedir?


Değerlendirme

Kontrol

Medya görünürlüğü

İnceleme

Sonlandırma


7.Soru

Bir ülkede ekonomik nedenlerden dolayı büyük bir kriz ortaya çıkmıştır. Bu durumda kriz iletişimi kurallarına göre iletişimin yönetilmesinde en önemli kişi ya da kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Maaşlı çalışanlar

Patronlar

Medya

Kriz sözcüsü/lider

Halk


8.Soru

Haber mektupları ortalama kaç sayfadan oluşur?


2

3

4

5

6


9.Soru

Porsuk Çayı ile ilgili çıkan bir habere Eskişehirlilerin daha çok ilgi göstermesi haberin hangi özelliği ile ilgilidir?


Zamanlılık

İlginçlik

Nadirlik

Yakınlık

Heyecanlılık


10.Soru

Yayınların hukuk çerçevesinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini denetleyen maddelerden ‘‘Gazetecinin açıklanmaması kaydıyla (off the record) verilen bilgiyi ve sarfedilen sözleri yayınlamamalı’’ diyen madde aşağıdakilerden hangisidir?


Kaynak gösterme

Rekabet

Ambargo

Özdeşleşme

Suçu yakınları


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel hayatın gizliliğinin geçersiz sayılabileceği başlıca durumlardan değildir?


Büyük bir suç yahut yolsuzluk üstüne araştırma ve yayın

Toplumu kötü etkileyici bir tutumla ilgili araştırma ve yayın

Toplumun güvenliğinin veya sağlığının korunması

İlgili kişinin sözleri yahut eylemleri sonucu halkın yanılmasının, yanıltılmasının veya yanlış yapmasının engellenmesi

İlgili kişinin halk tarafından tanınan biri olması


12.Soru

Basın konferansı konusunda anahtar kelimeler oluşturmak basın konferansı sürecinin hangi bölümüne dahil edilmektedir?


Mekan belirleme

Yer ve tarih belirleme

Katılımcıları belirleme

Mesajı tanımlama

Medya ile ilişkin kurma


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir olayın haber olarak görsel, işitsel ya da yazılı medyada yer alması için gerekenler arasında değildir?


Rutin olaylar değil, ani gelişen ve kitle tarafından geçerli kabul edilecek olaylar olmalıdır.

Olayın ilginçlik taşıması ve kitlenin dikkatini çekebilmesi haber değerlendirmesinde önemli bir kriterdir.

Haberin konusu sıradan olmamalıdır.

Haber nsanların heyecanını yakalamalıdır.

Haberin nerede meydana geldiği, kitlenin haberi değerlendirmesinde belirleyici unsur değildir.


14.Soru

I. Cevap ve düzeltme hakkına saygı

II. Haber ve yorum ayrımı

III. Kişisel çıkarlara göre hareket etmesi

IV. Gerçeklerin kurumsal çıkarlardan önce tutulması

Yukarıdakilerden hangisi medya eğitimin dikkat etmesi gereken hususlardır ?


I, II

I, II, III

II ve III

III ve IV

I, II ve IV


15.Soru

Bir otomobil almaya karar vermiş olan Ali, reklamları izlemektedir. Bir otomobil firmasının reklamından oldukça etkilenen Ali reklamını gördüğü otomobili almaya karar verir. Bu durum, reklamın hangi fonksiyonu ile doğrudan ilgilidir?


Bilgilendirme

İkna Etme

Destekleme

Hatırlatma

Duyguları harekete geçirme


16.Soru

İçerisinde toplantıya katılacak basın mensuplarına verilmek üzere programın akışının, katılımcıların listesinin ve özgeçmişlerinin, özel raporların, örnek olayların ve fotoğrafların olduğu dosyaya ne ad verilmektedir?


Basın bülteni

Haber bülteni

Broşür

El ilanı

Basın dosyası


17.Soru

O¨rgütü/ markayı temsil eden bir kişinin hedefler doğrultusunda farklı yerlere seyahat ederek, çeşitli medya kuruluşlarıyla buluşması, farklı programlara konuk olarak katılması da “_________________” olarak tanımlanmaktadır. Verilen boşluğa gelmesi gereken uygun ifade hangidir?


Kurum gezisi

Medya turu

Okul gezisi

Kültürel gezi

Doğa gezisi


18.Soru

Etik ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Etik, din felsefesine dayanır.

Etik ile ahlak arasında ilişki yoktur.

Etik türleri arasında ahlak etiği vardır.

Etik kavramı insan hayatında nelerin iyi olduğunu araştırır.

Kurumsal etik , insanların doğru davranış biçimlerini neler olduğunu belirler.


19.Soru

“Bir davranış ancak ve ancak azami sayıda insanı azami derecede mutlu ettiğinde ahlaki açıdan doğrudur.” Önermesi hangi etik türü ile daha çok ilişkilidir?


Betimleyici Etik

Analitik Etik

Eleştirel Etik

Bilimsel Etik

Normatif Etik


20.Soru

Bir haber yazılırken anlaşılır bir üslup ve dille yazılmış olması haberin hangi özelliğini göstermektedir?


Sade

Kesin ifadeli

Önemli

Açık

Doğru