Öğrenme Yönetim Sistemleri Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. TikiWiki II. Canvas III. Moodle

Yukarıdakilerden hangileri CAS ile entegre edilmiş sistemlerdendir?

 


Yalnız I

 

I ve II

 

II ve III

 

I ve III

 

I, II ve III


2.Soru

Öğrenenlerin kendi öğrenme süreçleri için,kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirdikleri kişisel öğrenme ortamlarını ............ortamları olarak adlandırabiliriz.

Yukarıda cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


öğrenme analitiği

büyük veri

dağıtık öğrenme

veri madenciliği

Öngörü


3.Soru

Kurumsal politika ve kullanım amaçları doğrultusunda ..............., derslerdeki grupların oluşturulması, roller ve yetkilendirmeler, derslere kayıt yöntemleri, kurum, program ve ders düzeyinde görünümü özelleştirme (markalaştırma), kişiselleştirme, bildirim gönderme düzeyi, ders araçlarını kullanma izni, raporlama ve ders yedekleme işlemleri yapılabilmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Kullanıcı kimlik doğrulaması

Mesajlaşma

Dosya paylaşımı

Dahili mesajlaşma

Roller ve yetkilendirme


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi büyük verinin özellikleri arasında yer almaz?


Hacim

Büyüklük

Hız

Doğruluk

Çeşitlilik


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal içerik yönetimi’nin amaçlarını kurum dışı amaçlarından biri değildir?


Kurumun daha modern görünmesini sağlama (itibar)

Öğrenenler için hizmet ve ürünlerin kalitesini arttırma

Dış kaynaklarla etkileşimi arttırma

Belge yapı ve tasarımını standart hale getirerek, kurumun marka ve kültürünü oluşturma

Verimli bilgi dağıtımı ve daha iyi iletişim


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Öğrenme Yönetim Sistemi içerisindeki kullanıcı türlerinden biri değildir?

 


Ders Yürütücüsü

 

Tasarımcı

 

Okuyucu

 

Öğrenci Velisi

 

Öğrenci


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ÖYS'de hesap düzeyinde bildirimlere bir örnek oluşturur?


ÖYS’de yapılması planlanan bakım ve güncellemeler hakkında kullanıcıları bilgilendiren
iletiler

kurumsal akademik program tanıtım bilgilendirmeleri

Sistemin erişilemeyeceği tarih ve saat bilgileri

Tüm kullanıcıların cevaplaması beklenen anketler

Zamanlanmış sistem yedeklenmesine veya güncellemelere ilişkin bildirimler


8.Soru

Excel tablosunda yer alan öğrenenlerin ad, soyad, sınıf, ders ve puanlarının yer alması hangi veri şekline örnektir?


Yapılandırılmış veri

Hız

Yapılandırılmamış veri

Doğruluk

Hacim


9.Soru

..... sayesinde kullanıcıların ÖYS’ye bağlanırken kullandıkları cihaz,tarayıcı, nerelerden yönlendirildikleri, anlık eş zamanlı kullanıcı sayıları, belirli zaman aralığındaki tekil kullanıcı sayıları, IP numaraları, kullanılan dil, coğrafi konumları ve daha birçok bilgi edinilebilmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Adobe Captivate

Adobe Illustrator

Google analitik

E-portfolyo

Dropbox


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hesap adı ve şifreyle ÖYS sistemine erişimi sağlayan protokollerden biri değildir?


Shibboleth

Kerberos

Elektronik portfolyolar (ePortfolyo)

Hafif Dizin Erişimi İletişim (LDAP)

Merkezi Kimlik Doğrulama (CAS)


11.Soru

Bir gözlemin, ortalamaya ya da veri setindeki bütün noktaların ortasından geçtiği düşünülen hayali bir çizgiye (bağlanım çizgisi) ne kadar yakın olduğunu tahmin etmek olarak tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Ki-Kare analizi

Regresyon

Korelasyon

Birliktelik

Doğrusallık


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yaygın olarak kullanılan bulut depolama ortamları arasında gösterilemez?

 


Box

 

LinkedIn

 

Dropbox

 

OneDrive

 

Google Drive


13.Soru

Yetkilerin birleşiminden oluşan kümeleri tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 


Erişim

 

Rol

 

Sorumluluk

 

Yetki

 

Kullanım


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi alanyazında ve kaynaklarda karşımız çıkan öğrenme nesnelerinin farklı terimlerinde biri değildir?


Dijital öğrenme nesnesi(Digital Learning Object) 

Dijital öğrenme içeriği (Digital Learning Content)

Tekrar kullanılabilir bilgi nesnesi (Reusable Knowledge Learning Object) 

Eğitsel nesne (Educational Object) 

Bilgi nesnesi (Knowledge Object) 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ölçme-değerlendirme bileşenlerinden biri değildir?


Not merkezi

Kısa sınav

Tartışma (Forum)

Ödev

Roller ve yetkilendirme


16.Soru

ÖYS’lerde Facebook veya Google entegrasyonu ile .......... entegrasyonu teknik olarak yapılabilmektedir.

Yukarıda cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


İçerik sunumu

Kimlik doğrulama

Etkileşim

Mesajlaşma

Raporlama


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde içerik türleri kendi içinde tutarlı bir amaca göre sınıflandırılmıştır?

 


Metin, ses video ve öğreticiler tarafından üretilmiş olan sesli kitaplar

 

HTML, PDF, Video ve metin belgeleri

 

Fotoğraflar, dış kaynaklar tarafından üretilen videolar, Lise 1 Matematik soruları

 

Lise 1 Matematik soruları, Lise 1 Türkçe soruları ve Lise 1 Fen Bilgisi soruları

 

İngilizce ders videoları, Türkçe ders videoları, öğrenenler tarafından üretilen sorular


18.Soru

ÖYS’de yer alan iletişim ve etkileşim bileşenle­rinden hangisi eşzamanlı ileti­şim araçları arasında yer alır?


Ders duyuruları

ÖYS içi eposta

Dosya paylaşımı

Sohbet (anlık mesajlaşma)

Dahili mesajlaşma


19.Soru

  1. Çalıştay sonlandırılır.
  2. Notla­rın değerlendirilmesi aşamasında öğretim elemanı ödevleri kendisi değerlendirerek puanlandırabilir.
  3. Kurulum aşamasında öğretim elemanı gönde­rilmesi istenen ödevin talimatlarını, değerlendirme yöntemini ve özellikle akran değerlendirmesi so­nucu verilebilecek puanları belirler.
  4. Akran değerlendirme yöner­geleri gözden geçirilir ve öğrenenlerin gönderdikle­ri ödevler akran değerlendirmesi için derse kayıtlı diğer öğrenenlere gönderilir.

Çalıştay aracında ak­ran değerlendirilmesinin aşamalarının sistematik bir şekilde sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?


III-II-IV-I

IV-III-I-II

III-IV-I-II

III-IV-II-I

IV-III-II-I


20.Soru

..........araçları genellikle öğrenenlerin gönderdikleri ödev dosyalarında başka kişilere ait ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanıp kullanmadıklarının tespiti için kullanılan araçlardır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Raporlama

Mesajlaşma

Roller ve yetkilendirme

İntihal 

Tartışma (Forum)