Öğrenme Yönetim Sistemleri Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Büyük veri’nin (Big Data) anahtar özelliklerinden değildir?


Çeşitlilik

Hacim

Hız

Kullanışlılık

Doğruluk


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenenin iletişim katmanı araçlarından biridir?


Web sayfası

 

Tartışma forumu

 

Dosya

 

Modül

 

Sayfa


3.Soru

ÖYS’lerin entegre edilebileceği sistemlerden biri olan ........ dosya paylaşım sistemleri sayesinde kullanıcılar kendi medya dosyalarını bu ortamlarda paylaşıp bu ortamlarda paylaşılan .............. dosyalarını ÖYS içinde izin verilen alanlarda kullanabilmektedirler.

Yukarıda cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Çoklu ortam

Dropbox

Google analitik

Bulut Depolama

MOOCs


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme nesneleri içindeki tanım, satandart ve kapsam hakkında teknik veriyi içermektedir?


Başlık

Üstbilgi

Kavramlar

İşlemler

Kimlik


5.Soru

Canlı dersler ÖYS’ye enteg­re edilmiş bir harici araç yoluyla verilebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


BigBlueButton

Collaborate Ultra

Kerberos

Adobe Connect

OpenMeetings


6.Soru

Hangisi yaygın kullanılan tek oturum açma yöntemlerinden değildir?

 


Aktif Dizin

 

LDAP

 

OAuth

 

SAML

 

FTP


7.Soru

Aşağıdakilerden Hangisi temel soru türlerinden biri değildir?


Zorunlu olmayan

Doğru-yanlış

Çoktan seçmeli

Boşluk doldurma

Çok tercihli  


8.Soru

IMS Global Learning Consortium tarafından geliştirilmiş olan .................. standardı bulut ortamında ya da yerelde kurulu bir sistemde hizmet veren ve 3. Parti servislerle sunulan zengin öğrenme uygulamalarını ÖYS’ler ve diğer sistemlere entegre etme yöntemidir.

Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Dahili Araç (LTI)

Harici Araç (LTI)

Eklemeli Araç (LTI)

Katman Araç (LTI)

Esnek Araç (LTI)


9.Soru

Hangisi bir öğrenme yönetim sisteminde öğrenci bilgi sistemi kategorisinin kullanım örneğidir?

 


Bilimsel yayın bilgilerine erişim

 

Çalışılan birim bilgisine erişim

 

Yemekhane bilgilerine erişim

 

Not durum belgesine erişim

 

İdari görev bilgilerine erişim


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir gözlemin, ortalamaya ya da veri setindeki bütün noktaların ortasından geçtiği düşünülen hayali bir çizgiye (bağlanım çizgisi) ne kadar yakın olduğunu tahmin etmek olarak tanımlanmaktadır?


Açıklayıcı Analitik

Kümeleme

Öngörücü Analitik

Regresyon

Sınıflama


11.Soru

Hangisi Öğrenme Yönetim Sistemi içinden tek tıklama ile video konferans oturumunun gerçekleştirildiği ortama katılabilinmesini sağlayan araçlardan biridir?

 


WebEx

 

SAML

 

LDAP

 

Clever

 

OAuth


12.Soru

Büyük veri tabanlarından, farklı analiz yöntemleriyle gizli desenlerin ortaya çıkarılması sürecine ne ad verilir?


İstatistik

Yapay zeka

Veri madenciliği

İletişim

Eğitim


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Öğrenme Yönetim Sistemlerinde eşzamanlı iletişim ve etkileşim araçlarına örnek oluşturmaktadır?


Dahili mesajlaşma

Ders duyuruları

Tartışma Forumu

Wiki

Beyaz Tahta


14.Soru

Ülkemizdeki kullanıcı bilgilerinin korunmasına yönelik yasal mevzuat gereği kullanıcı bilgilerinin kullanıcıların izinleri
dışında 3. Parti sistemlerde ve ..........paylaşılamadığından Türkiye’deki eğitim kurumları tarafından
tercih edilmemektedir.

Yukarıda cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


3.kişilerle

Tüzel kişilerle

Kamu yöneticileriyle

Bulut ortamında

Kütüphane veritabanında


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurum eğer kendi imkanları ile üretim yapması durumunda üretimde kullanılacak yazılımların belirlenmesinde, satın alma ölçütlerinden biri değildir?


Yazılımı kullanacak kişi sayısı

Yazılımı tasarlayan kişi sayısı

Yazılımın ücreti

Yazılımın kullanım kolaylığı

Yazılımın farklı formatlarda üretim desteği


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ÖYS’de yer alan yönetsel bileşenler­den biridir?


Derse Kayıt

ePortfolyo

SMS Bildirimi

Canlı Ders

Anlık Mesajlaşma


17.Soru

“Purdue Üniversitesi’nin ……… uygulaması, sistem öngörülerini, öğrenenin performansını (derste kazandığı puanlar), çabasını (öğrenme ortamında gerçekleştirdiği etkileşim), akademik geçmişini (sınav puanları) ve kişisel özelliklerini (yaş, aldığı ders sayısı vb.) kullanarak üretmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Signal

Tin Can API

SCORM

LCMS

LDAP


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sınav oluşturulması ve oluşturulan sınavın öğrencilere açılmasına olanak tanıyan araçlardır?


Sınav ve değerlendirme araçları

Soru üretme araçları

Soru ve sınav havuzu araçları

Raporlama araçları

Kullanıcı hesabı doğrulama araçları


19.Soru

Bir uygulamanın kullanıcıların kimliğini doğrulamak amacıyla güvenilir bir yol sağlamak için Yale Üniversitesi tarafından oluşturulmuş bir
kimlik doğrulama sistemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


CAS

TOA

Clever

LDAP

SAML


20.Soru

“Sistem mimarisi istenen öğrenme kuramlarına göre hazırlanmış olabilir. Fakat öğrenen merkezli bir yapı oluşturulması” Tanımı, Öğrenme yönetim sisteminin genel özellikleri içerisinde yer alan hangi yapının tanımıdır?

 


Öğrenen Merkezli Bir Yapı

 

Kullanım Mekan Sınırı Olmaması

 

Esnek Kullanıcı Yetkiler

 

Kolay İçerik Üretimi

 

İçerik Yönetim Arayüzü