Öğretim İlke Ve Yöntemleri Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tüm öğrenme etkinliklerinin merkezinde öğrenenin yer aldığını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir? 


Açıklık
Belli aralıklarla çalışma
Bireye görelik
Yakından uzağa 
Yaşamsallık 

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kısa süreli, dar kapsamlı ancak detaylı bir öğretim tasarımına örnek olarak verilebilir?


Öğretim programı
Eğitim programı
Örtük program
Öğretme planı
Deney planı

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının kapsamını etkileyen ancak eğitim programında yazılı olmayan bir özelliktir?


Öğretim araç-gereçleri
İçerik ve etkinlikler
Öğrenme-öğretme süreci
Materyaller
Eğitim Politikası

4.Soru

-Deneyimler sonucu ortaya çıkar. -Gözlenebilir. -Kalıcı davranış değişmeleridir. -Uyarıcı ile davranış arasında bağ kurma işidir. Maddeler halinde özellikleri verilen öğrenme kuramı aşağıdakilerden hangisidir?


Bilişsel kuram
Davranışçı kuram
Duyuşsal kuram
Sosyal kuram
Yapıalndırmacı kuram

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenme stillerinin özelliklerinden biri değildir?


Bireye ait öznel bir özelliktir.
Çok az değişebilen özelliklerdir.
Kültüre bağlı olarak ortaya çıkar.
Bireylerin imzası gibidir.
Bilişsel, duyuşsal ve biyolojik temellidir.

6.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi öğrencilerin motivasyonunu yükseltmek için öğrenme çevresinde yapılacak düzenlemelerden değildir?


Öğrencilerin tek başlar›na ve/veya gruplar halinde çalışmaları teşvik edilmeli.
Aktivitelerin tamamlanmas› için öğrenciye sınırlı zaman verilmeli.
Öğrencilerin okulda daha fazla zaman geçirmesi ve öğrenmelerinin desteklenmesi amac›yla okulda öğrenme merkezi oluşturulmalı.
Öğrencilerin yapacaklar› aktiviteleri kendilerinin seçmelerine izin verilmeli.
Aktiviteler öğrenciyi düşünme ve araşltırmaya yöneltmeli.

7.Soru

Problem çözme yönteminin aşamalarının uygulandığı ve Suchman tarafından geliştirilen geliştirilen öğretme stratejisi hangisidir?


Sunuş yoluyla öğretme stratejisi

Buluş yoluyla öğretme stratejisi

Araştırma-inceleme yoluyla öğretme stratejisi

Üstbiliş öğretme stratejisi

Yapılandırmacı öğretme stratejisi


8.Soru

Belli bir dersin, kursun ya da belli bir konunun öğretimi amaçlarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Uzak amaçlar
Genel amaçlar
Özel amaçlar
Davranışsal amaçlar
Devinişsel amaçlar

9.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi öğretimde ekonomiklik ilkesinin sağlanması için yapılabileceklerden biri değildir?


Öğretim etkinlikleri planlanmalı

Öğrencilerin zaman ve enerjilerini yerinde ve ekonomik kullanmasına rehberlik edilmeli

Araç-gereçlerin en ekonomik biçimde kullanılması sağlanmalı

Öğrencilerin verimli olabilmesi için elverişli ortamlar hazırlanmalı

Konuyla ilgili olan örnekler okula getirilmeli


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının tanımıdır?


Öğretmene eğitim-öğretim etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirmede etkinliklerinde yol gösterici kaynak

Bir dersin öğretimi ile ilgili etkinlikleri kapsayan plan

Bir ders sürecinde hedeflerin nasıl kazandırılacağını gösteren plan

Resmi program dışında öğrencilerin kazanımlara ulaşmasını sağlayan program

Okul dersleri dışındaki planlanmış etkinlikler 


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim programlarında içerik düzenlenirken dikkate alınmaz?


Zaman yönetimi
Aşamalılık
Bilimsellik
Faydacılık
Bilgiye erişme olanağı

12.Soru

Dokuzuncu sınıf Matematik dersi programının Anadolu Liselerinde ve Meslek Liselerinde aynı şekilde işe koşuluyor olması, eğitim programlarının hangi özelliği ile çelişmektedir?


İşlevsellik

Yararlılık

Esneklik

Toplumsal değerlere uygunluk

Bilimsellik


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bağımlı öğrenme stiline sahip bireyin özelliklerinden biridir?


Özgür düşünme
Sorumluluk almama
Kendiyle ilgilenme
Desteğe gereksinim duymama
Kendi kendine çalışma

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğretme-öğrenme sürecinin etkili olarak gerçekleşltirilmesi için bir öğretmende bulunması gereken özelliklerden değildir?


Model olma
İstekli olma
Taraflı davranma
Aile ile iletişim kurma
Fiziki Çevreyi düzenleme

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen içsel koşullardan biridir?


Güdülenme
Düzeltme
Öğretim ortamı
Öğretmen yeterlikleri
Öğrenilecek içerik

16.Soru

Ezgi, lisans eğitiminin ilk yılında eğitim programında yer alan zorunlu derslere ek olarak kendi ilgi alanına giren teknoloji ile ilgili dersleri de almıştır. Buna göre bu eğitim programında içerik düzenleme yaklaşımlarından hangisinin kullanıldığı söylenebilir?


Piramitsel

Modüler

Doğrusal

Sarmal

Çekirdek


17.Soru

Satır altı çizme stratejisi hangi strateji türü altında yer almaktadır?


Anlamlandırma stratejileri

Örgütleme stratejileri

Duyuşsal stratejiler

Anlamayı izleme stratejileri

Yineleme stratejileri


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sunuş yoluyla öğretme stratejisinin özelliklerini içermektedir?


Dersin başlangıcında ön düzenleyicilerin sunulmasının ardından konunun sunulması ve bilişsel örgütlemenin güçlendirilmesi adımlarıyla ilerler.
İlk olarak öğrencinin merakını harekete geçirmeyi hedefler.
Öğrencilerin kendi düşünme stratejilerinin farkına varmaları ve bunları yeni yaklaşımlarla geliştirmeleri önemlidir.
Problemin tanımlanması ve bu probleme dayalı denencelerin oluşturulması ilk adımlarıdır.
Problemin çözümünde ortaya atılan çözüm yolları doğrudan sonuca ulaşmaktan daha önemlidir.

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel imge oluşturmaya yönelik doğru bir ifadedir?


Özellikle anahtar sözcük tekniği ile birlikte kullanılır.
Verilen metni kendi sözcükleriyle anlatmasına dayalıdır.
Basit öğrenme durumlarına uygun anlamlandırma stratejisidir.
Öğrenilecek bilginin önceden öğrenilen bilgiler ile benzerliğinin kurulmasına dayalıdır.
Öğrenme birimine ilişkin öğrencilerin kendilerinin soru oluşturmasına dayalıdır.

20.Soru

Yapılan gözlem sonucunda sınıf içerisinde ders işleyen Ayşe öğretmenin öğrenci düşünce ve görüşlerine önem verdiği, öğrencileri dinlediği, yaptıklarını incelediği ve öğrenciler ihtiyaç duyduğunda onlara ek açıklamalarda bulunduğu görülmüştür. Ayrıca Ayşe öğretmenin yapılan çalışmaların günlük yaşamda nerelerde kullanılacağını açıkladığı ortaya çıkmıştır. Yapılan bu gözlem sonucuna göre Ayşe öğretmenin aşağıdaki rollerden hangisini sergilediği söylenebilir?


İstekli olma
Model olma
Yardımcı ve kolaylaştırıcı olma
Kuralları düzenleme
Kararlı davranma