Okulöncesinde Müzik Eğitimi 1 Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Önüne geldiği notayı tam perde kalınlaştıran işarete ne ad verilir?


Diyez

Çift bemol

Naturel

Bemol

Çift diyez


2.Soru

Bazı yörelerde çocuklar ailelerinde ya da bulundukları çevrede kullanılan şive ile konuşabilir. Bu gibi yöresel şive özelliklerinin belli alıştırmalarla giderilmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bu tür çocuklara verilen eğitim sırasında dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alır?

I- Her sözcüğü, her heceyi ve her harfi doğru bir biçimde boğumlamaları,
II- Sözcüklerde yer alan kısa ve uzun hecelerin Türkçede olması gerektiği gibi sürelendirilmeleri

III- Sözcüklerdeki ya da cümlelerdeki anlam vurgular›n›n do¤ru olarak belirtilmeleri sağlanmalıdır.
IV- Konuşma tonu önde, gırtlağa abanmadan, doğal bir noktada olmalıdır.


I ve II

I-II ve III

II ve III

I-II-III ve IV

I ve IV


3.Soru

İnsan kulağı ortalama olarak hangi frekans aralığındaki sesleri duyabilir?


10 - 5000

20 - 10000

15 - 15000

20 - 30000

20 - 20000


4.Soru

 1. Hava veren organlar - Jeneratör sistem
 2. Sesi büyüten organlar - Artikülatör sistem
 3. Ses çıkaran organlar - Vibtatör sistem

Yukarıdaki sesin oluşumunda kullanılan organlar ile ilgili eşleştirmelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


5.Soru

 1. Ruhsal gelişim
 2. Toplumsal gelişim
 3. Kültürel gelişim

Müziğin çocuk gelişiminde yukarıda kavramlardan hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


6.Soru

Aşağıdaki nota-harf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


Do -C

Mi-E

La-A

Si-G

Fa-F


7.Soru

“Müzik çocuğun iç dünyasını düzenleyen önemli bir eğitim aracıdır. İnsanı yumuşatır, değiştirir daha ahlaklı ve düşünceli kılar.” diyen bilim insanı kimdir?


Johann Heinrich Pestalozzi

Jan Amos Comenius

Johann Friedrich Herbart
Konstantin Ushinsky
John Locke

8.Soru

Bazı ünlü yada ünsüz harflerin özenle söylenmemesinden kaynaklanan konuşma kusuru aşağıdakilerden hangisidir?


Kekemelik

Boğumlamada atlama

Boğumlamada pelteklik

Boğumlamada tutukluk

Boğumlamada gevşeklik


9.Soru

Kişinin kendisi hakkında sahip olduğu gerçek bilgi ve anlayış ile uyumlu davranışlar sergilemesi ve kendisini tanıma yeteneği hangi çoklu zeka türünün tanımıdır?


Doğasal zeka

Aday zeka

İçsel zeka

Kişiler arası zeka

Müziksel - ritmik zeka


10.Soru

 • Çiçek koklar gibi soluk almak
 • Bir olay karşısında birden şaşırmış gibi soluk almak
 • Bir anda korkmuş gibi soluk almak

Yukarıdaki eylemler hangi ortak amaç için yapılabilir?


Diyafram soluğu almak

Kan dolaşımını hızlandırmak

Sesini açmak

Göğüs solunumu yapmak

Hıçkırıktan kurtulmak


11.Soru

 1. Yükseklik
 2. Gürlük
 3. Süre

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri sesin ölçülebilen yönleri arasındadır?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuşma kusurları arasında yer almaz?


Boğumlamada gevşeklik

Boğumlamada tutukluk

Diksiyon

Boğumlamada pelteklik

Kekemelik


13.Soru

Aşağıda seslerin gürlüklerini ifade eden terimlerden hangisi ifade ettiği anlam ile yanlış eşleştirilmiştir?


Mezzo piano - Orta hafiflikte

Mezzo forte - Orta kuvvette

Forte - Çok kuvvetli

Piano - Hafif

Pianissimo - Çok hafif


14.Soru

Aynı sesteki notaları bağlayarak bir sesmiş gibi uzatılacağını, tekrar söylenmeyeceğini anlatan işarete ne denir?


Nokta

Ölçü

Dönüş

Uzatma bağı

Hece bağı


15.Soru

 1. Akciğerler
 2. Gırtlak
 3. Kıkırdaklar

Yukarıdakilerden hangileri ses çıkaran organlar (vibratör sistem) arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


16.Soru

Bebeğin doğumu ile birlikte kullanabileceği en yalın iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Ağlama

Dokunma

İşaret dili kullanma

Öksürme

Hapşırma


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müziğin toplumsal işlevlerinden birisi değildir?


Bireyin topluma anlaşması

Toplumlar arası kaynaşma

Bireyin bireyle işbirliği

Toplumsal bütünleşme

Kültürel kimlik sağlama


18.Soru

Olağan vurgu sisteminin değiştirilmesine ne denir?


Durgu

Senkoplama

Dönüş işareti

Puandorg

Koda


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çoklu zeka kuramının ilkeleri arasında yer almaz?


Her birey normal şartlarda çoklu zekâlara sahiptir

Normal olan her birey tüm zekâlara sahiptir

Her bir zekâ diğer zekâların gelişimi için kullanılabilir

Tanımlanamayan zekâlar vardır

Her bireyin zekâ profili parmak izi kadar kendine özgü ve özeldir


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerinden değildir?


Çocukları ilköğretime hazırlamak

Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak.

Çocukların iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak

Çocukların okuma-yazmayı erken öğrenmelerini sağlamak

Her çevreden çocuk için ortak bir yetiştirilme ortamı yaratmak