Okulöncesinde Yaratıcılık Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi ya da hangileri okul öncesi dönemde çocukların müzikle yansıttıkları arasındadır?

  1. Dinlemek
  2. Şarkı Söylemek
  3.  Çalgı çalmak


Yalnız II

Yalnız III

II ve III

I ve III

I, II ve III


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi öğretmeninin çocuklara kitap okuma konusunda dikkat etmesi gereken noktalar bağlamında doğru olmaz?


Kitap hakkında önceden fikir sahibi olmalıdır.

Kitabı sabit bir ses tonuyla okumalıdır.

Kitabı okurken çocukların tepkilerini gözlemlemelidir.

Çocukların kitabı görebilecekleri şekilde okumaya özen göstermelidir.

Kitap okuma ortamını gürültüden uzak seçmelidir.


3.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I-Oyun yoluyla çocuk hayal ve gerçek ayrımını öğrenir.

II-Oyun saldırganlığın boşalmasını sağlar.

III-Oyunun çocuğun  kişilik gelişimine katkısı yoktur.

IV-Oyunda başardıkları ile çocuk özgüven geliştirir.


I-II-III-IV

I-II-IV

I-II-III

II-III-IV

I-III


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "öykünme" ile eş anlamlıdır?


Dans

Gallop

Taklit

Ninni

Orff


5.Soru

Çocuğun sanatsal gelişim dönemlerine ilişkin verilen eşleşmelerden hangisi doğrudur?


Düzensiz çizme ve karalama dönemi: 2-4 yaş

Şematik dönem: 2-4 yaş

Düzensiz çizme ve karalama dönemi: 4-6 yaş

Resimde saydamlık dönemi: 4-6 yaş

Röntgen resim dönemi: 6-8 yaş


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi hareketin temelindeki yürüme aşamasının basitten karmaşığa doğru ilkesine uygundur?


Engelli atlamaktan düz yürüyüşe geçmek

Eşli dans etmekten gözleme geçmek

Yavaş yürüyüşten tempolu yürüyüşe geçmek

İki kez zıplamaktan bir kez zıplamaya geçmek

Kıvrımlı hatta yürümekten düz hatta yürümeye geçmek


7.Soru

Aşağıdaki okulöncesi etkinliklerden hangisine "masallardan sahneler seçerek canlandırmalarla" başlanabilir?


Söz-müzik-devinim bütünlüğü

Betimsel oyunlar

Ses ve devinim ifadeleri

Müziğe eşlik

Çalgısal müzik ve tartımsal çalışmalar


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı müzik anlayışı ile ilgilidir?


müzik yeteneği olan çocukları belirlemek

müzik yeteneğini küçük yaşlarda keşfetmek

çocuklara seslerini kullanmalarını öğretmek

Çocuklara çalgı çalmayı öğretmek

Etkinliklerin öğrencilerin denetiminde olmasını sağlamak


9.Soru

  1. Sınıftaki çiçekten yola çıkarak doğayla ilgili şiir oluşturma
  2. Çocukların parmaklarını boyayıp parmaklarla şiir seslendirme
  3. Parmak kuklalarıyla öykü canlandırma
  4. Bilmece sorup cevaplarından şiir oluşturma

Ayşe öğretmen, şiir türünü temel alarak yaratıcı yazın etkinlikleri gerçekleştirmek istemektedir. Bu bağlamda yukarıdaki etkinliklerin hangisinden/hangilerinden yararlanabilir?


Yalnız I

II ve IV

I, II ve IV

II, III, IV

I, II, III ve IV


10.Soru

Aşağıda verilen Orff yaklaşımları ve etkinlik çiftlerinden hangisi doğru şekilde eşleştirilmiştir?


Yansıtma: öğrencinin arkadaşının devinimine ses ile karşılık vermesi

Yansıtma: Öğrencinin arkadaşının hareketlerinin aynısını yapması

Keşfetme: Öğrencinin arkadaşının sesine devinimine ile karşılık vermesi

Doğaçlama: Öğrencinin bir müzik aletini farklı bir şekilde çalması

Doğaçlama: Öğrencilerin öğretmenin flüt ile verdiği ritmi davul ile tekrar etmesi


11.Soru

Belli bir ders vermeyi amaçlayan, hayal ürünü, kısa ve hareketli hayvan öykülerine de “.......” denmektedir.

Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru tamamlar?


makale

bülten

şiir

fabl

tekerleme


12.Soru

"Bireyin çevresindeki güzelliklerin bilinçli bir biçimde farkında olma yetisi" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Estetik

Perspektif

Duyarlılık

Yaratıcılık

Tutum


13.Soru

Hangisi ya da hangileri yaratıcı müzik etkinlikleri arasında sıralanabilir?

  1. Doğaçlama yapmak
  2. Şarkı ezberlemek
  3. Müzikle dans etmek


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa öyküler kesinlikle fabl türüne dönüştürülebilir? 


Öyküdeki hayvanlar konuşturulursa

olağan üstü yaratıklara yer verilirse

gerçekte olmayacak olaylara yer verilirse

gerçek yaşamda olama olasılığı olan olaylara yer verilirse

konuşan bitkiler öyküden çıkartılırsa


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi;  hafif sıçramalı bir yürüyüştür?


Gallop

Dönme

Orff

Devinim

Koşma


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi dans ve devinimin temeli olan yürüme hareketinin alıştırmalarından biri değildir?


Yüksek engellerden atlayarak yürüme.

Diğer çocukları ya da eşyaları engel kullanarak yürüme.

Eşlik eden ile birlikte yürüme.

Dersliğin bir tarafından diğer tarafına ya da çapraz biçimde yürüme.

Tren devinimini yaratıcı bir uyaran kullanarak yürüme.


17.Soru

Okul öncesi dönemde müzik eğitiminde dikkat edilmesi gereken en önemli özellik aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Tüm duyulara hitap etmesi gereklidir

Evrensel olmalıdır

Ezbere dayalı olmalıdır

Öğrencilerin kendilerini ifade etmesine olanak sağlamalıdır

Eğitici olmalıdır


18.Soru

Hangi yaratıcı dans/deviniminde uygulama biçimlerinde, el çırparak ,  parmak şıklatarak, ayağı yere vurarak, önce herkes kendi başına çalışmayı yapar, daha sonra basit oluşumlar gerçekleştirilir?


Ses ve devinim ifadeleri

Müziğe eşlik

 Betimsel oyunlar

Söz-müzik-devinim bütünlüğü

Küme oluşturma ve ortam kullanımı


19.Soru

"Yansılama ve buluş etkinlikleri çocukları ……………….., ya hazırlar. ……………….., genellikle, müziğin her aşamasındaki öğrenme adımlarında en gelişmiş etkinlik biçimidir."

Yukarıda verilen boşlukları hangisi doğru olarak tamamlar?


Tiyatro

Canlandırma

Oynama

Doğaçlama

Analiz yapma


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi dönemde yaratıcı dans etkinliklerinin çocuklara doğrudan katkılarından biri sayılamaz?


Çocuğun devinimsel gelişimini destekler.

Çocuğun iletişim becerilerini destekler.

Çocuğun tepki hızını geliştirir.

Çocuğun taklit becerisini geliştirir.

 

Çocuğun konuşma becerisini geliştirir.