Örgüt Kuramı Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Bir araştırmanın bağımlı değişkeninin örgüt-içi, örgütler-üstü veya örgütlerarası hangi bağlamda ele alındığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Örgüt

Analiz birimi

Analiz düzeyi

Örgütsel davranış

Örgüt kuramları


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kuramı alanında yapılan analiz düzeylerinden değildir?


Örgüt içi düzey

Örgüt düzeyi

Örgütler arası düzey

Örgütler üstü düzey

Örgüt toplulukları düzeyi


3.Soru

Bir biçime sahip örgütlerden en fazla kaç tanesinin var olabileceğine ne ad verilir? 


Yoğunluk kapasitesi 
Örgütsel yoğunluk 
Kaldırma gücü 
Yoğunluk bağımlılığı 
Taşıma kapasitesi 

4.Soru

Bir örgüt topluluğunun üyesi olan örgütlerin sayısına ne denir?


Örgütsel yoğunluk

Örgütsel birlik

Örgüt kuramı

Örgüt dinamiği

Örgüt devir hızı


5.Soru

Aşağıdaki örgüt kuramlarından hangisi örgütsel değişimi, örgütsel yapı ve koşul bağımlılık etmenleri arasındaki ilişkilerden yola çıkarak açıklamaktadır?


Koşul Bağımlılık Kuramı
Yeni Kurumsal Kuram
Post-Modern Örgüt Kuramı
Örgütsel Ekoloji Kuramı
Eleştirel Kuram

6.Soru

Rakiplerle aynı kaynaklara bağımlı olma aşağıdakilerden hangisidir?


Bağımlılık

Yoğunluk

Çatışma

İç ilişkililik

Kaynak kıtlığı


7.Soru

Bir örgüt biçiminin ne ölçüde bilinir olduğu aşağıdakilerden hangisidir?


Bilişsel meşruiyet

Kanıksanmışlık

Yoğunluk bağımlılığı

Kesim genişliği

Kaynak bölünmesi


8.Soru

Bir sektördeki aktörler arasında var olan, ilişki, iletişim, iş birliği kurma biçimleri, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?


İç ilişkililik
Dış ilişkililik
Yoğun ilişkililik
Yoğunluk
Bağımlılık

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, örgütsel yapının koşul-bağımlılık etmenine uymadığı durumlarda ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?


Örgütsel performansın düşmesi
Örgütsel performansın sabit tutulması
Yeni bir örgütsel yapı benimsenmesi
Örgütün uyum durumuna doğru harekete geçmesi
Örgütsel değişimin tetiklenmesi

10.Soru

Bir işletmede yer alan üretim birimi yöneticisinin birimin yeni girişimlerine destek olması için diğer birimleri ikna etmesi hangi tür politik faaliyetlere örnek oluşturmaktadır?


Danışma
Meşrulaştırma
Ağ kurma
Bilgi yönetimi
Koalisyonlar oluşturma

11.Soru

Pazar payının çok fazla işletme arasında paylaşıldığı bir sektörde hiçbir aktörün karşılıklı bağımlılık ilişkisini belirleyecek güce tek başına sahip olmaması durumu çevrenin hangi özelliğini ifade etmektedir?


Düşük yoğunluk
Yüksek yoğunluk
Kaynak kıtlığı
Kaynak yoğunluğu
İç ilişkililik

12.Soru

Bir örgüt topluluğunda, belirli bir örgüt biçimine sahip örgütlerde bilişsel meşruiyetin yavaşça arttığı görülmektedir. Bununla birlikte örgütler arasındaki rekabet de giderek artmaktadır. Kaynakların azlığı nedeniyle, bu rekabet örgütlere zarar vermektedir. Buna bağlı olarak örgüt kurulma oranları azalmakta ve kapanma oranları artmaktadır.Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Örgütsel topluluğun ortaya çıkışı yenidir
Örgüt yoğunluğu yüksektir
Örgüt topluluğu taşıma kapasitesine ulaşmıştır
Örgüt biçiminin kanıksanmışlık düzeyi düşüktür
Örgüt biçimi önemli ölçüde bilinmemektedir

13.Soru

Örgütün uyuma yaklaştığı, ancak tam olarak ulaşamadığı, başka bir deyişle, örgütsel yapının koşul-bağımlılık değişkenleriyle kısmen uyum yakaladığı durum aşağıdakilerden hangisidir?


Performans uyumu

Tam uyum

Normal uyum

Gerçekleşen uyum

Eksik uyum


14.Soru

Aşağıdakilerin hangisi işletmelerin çevresel talepler karşısında gösterdiği davranışlara verilen addır?


Uyma

İdrak etme

Önemseme

Analiz etme

Vurgulama


15.Soru

Evrendeki her olayın belirli bir neden sonuç ilişkisi ile oluştuğunu ve belirli kurallara tabi olduğunu savunan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?


Yorumsamacılık

Yapısalcılık

Belirlenimcilik 

İradecilik

Yapılanma


16.Soru

Daha yüksek düzeydeki koşul- bağımlılık etmenine uyumun daha aşağı düzeydeki koşul- bağımlılık etmenine uyuma göre daha yüksek performansa yol açması durumuna ne denir?


Eksik uyum
Yapısal farklılaşma
Farklılaşan performans
Bütünleşme
Çok bölümlü yapı

17.Soru

Bir örgüt topluluğunda, benzer örgüt biçimine sahip örgütlerin kurulma oranı düşük olduğu gibi, kapanma oranlarında da çok büyük değişiklikler görülmemektedir. Uzun bir zaman diliminde ise örgüt topluluğunun büyüklüğünde hissedilir bir değişime rastlanmamıştır.Buna göre bu örgüt topluluğuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Örgütsel yoğunluk hızla artmaktadır
Örgütsel yoğunluk zaman içinde azalmaktadır
Örgüt topluluğu taşıma kapasitesine ulaşılmıştır
Örgüt biçiminin kanıksanmışlık düzeyi düşüktür
Örgüt biçiminin bilişsel meşruiyeti yoktur

18.Soru

I. Örgütün sınırları
II. Faaliyet sistemi
III. Örgütün genel stratejileri
IV. Örgütsel süreçler

Örgüt düzeyinde gerçekleştirilen analizler bir bütün olarak yukarıdakilerden hangisi/hangilerinin üzerinde durmaktadır?


Yalnız I

Yalnız III

I,II ve III

II, III ve IV

I, II, III, IV


19.Soru

Örgüt kuramları genel olarak çevrenin örgüt üzerindeki etkisini önceleyen belirlenimci bir eğilimle ortaya çıkmışlardır. Bu durumun nedeni klasik ve neo klasik yönetim dönemlerinde daha çok uygulamacılar tarafından üretilen yönetim bilgisine daha bilimsel bir kimlik kazandırma çabalarıdır. Tarihsel olarak ilk ortaya çıkan ve uzun yıllar örgüt kuramı alanında en belirleyici yaklaşım olan kuram, genel olarak örgütler için çevreyi en belirleyici öge olarak görmekte ve örgütlerin çevreye nasıl uyum sağlayabilecekleri üzerine düşünceler geliştirmektedir. Belirlenimci yaklaşımın çok belirgin olduğu bu kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Kaynak bağımlılık kuramı
Koşul bağımlılık kuramı
Postmodern örgüt kuramı
Yeni kurumsal kuram
İktisadi kuramlar

20.Soru

Kesim genişliği bol olan örgüte ne ad verilir?


Genelci örgüt
Genel örgüt
Özelci örgüt
Özel örgüt
Uzman örgüt