Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 1.  Kişisel destek ağının kurulması, acil sağlık bilgi kartının hazırlanması ve korunması
 2.  Acil durum çantasının hazırlanması ve korunması
 3. Acil durum kaçış planının hazırlanması
 4. Acil çıkış ve acil çıkış yollarının önündeki engellerin kaldırılması
 5. Rampaların kullanılması

Yukarıda yer alan önlemler hangi yetersizlik türüne sahip olan bireyler için öncelliklidir?


Zihinsel yetersizlik

Fiziksel yetersizlik

İşitme yetersizliği

Çoklu yetersizlik

Süreğen hastalık


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sorun odaklı çalışan STK’lardan biridir?


AKUT

TBMMBOB

TTB

TÜSİAD

TÜRK-İŞ


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi erişilebilirlik konusunda üzerinde durulan konulardan biri değildir?


Bina ve açık alanlara erişilebilirlik

Hizmetlere erişilebilirlik

Bilgi ve bilişim teknolojilerine erişilebilirlik

Başkalarının haklarına erişilebilirlik

Ulaşımda erişilebilirlik


4.Soru

Zihinsel yetersizlik bireyde kaç yaşından önce ortaya çıkan bir bozukluktur?


3 yaş

6 yaş

12 yaş

18 yaş

21 yaş


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başkalarıyla etkileşimde güçlükler, sınırlı ilgi alanları ve tekrarlanan davranışlar ile kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluktur?


Dil ve konuşma bozuklukları

Zihinsel yetersizlik

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Otizm spektrum bozukluğu

Duygusal ve davranışsal bozukluklar


6.Soru

2015 yılında kabul edilen, afet riskini ve bireylerin/ülkelerin afet nedeniyle can, mal, geçim kaynağı, sağlık, fiziksel ve çevresel varlık kayıplarını önlemli ölçüde azaltmayı hedefleyen uluslararası sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?


Dhaka Deklarasyonu

Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Ek İhtiyari Protokolü

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi

Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme


7.Soru

71-90 dB arasındaki sesleri işitemeyen grup aşağıdakilerden hangisidir?


Hafif işitme kaybı

Orta işitme kaybı

Orta-ağır işitme kaybı

Ağır işitme kaybı

Çok ağır işitme kaybı


8.Soru

Yerel imkânlarla baş edilebilecek kadar küçük bir tehlikenin can, mal ve çevre üzerinde yarattığı kötü etkiler olarak tanımlanan durum aşağıdakilerden hangisidir?


Acil durum

Afet

Felaket

Tehlike

Zarar


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi STK’larda gönüllülerin yetiştirilmesi aşamalarından biri değildir?


Oryantasyon eğitimleri yoluyla yetiştirme

Görevlendirme öncesi eğitim

Görev öncesi değerlendirme

Sürekli eğitim

Görev başında eğitim


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi otizmli bireylerin eğitiminde kullanılan orta düzey teknolojili cihazlara örnek olarak verilebilir?


PECS

Etkinlik çizelgeleri

Video öğretim uygulamaları

Akıllı telefonlar

Dil kartları


11.Soru

"Bireyin psikolojik, fizyolojik veya anatomik özelliklerinde meydana gelen geçici ya da kalıcı türden bir kayıp, görev bozukluğu veya yapı bozukluğu" olarak tanımlanan kavrama ne ad verilir? 


Risk

Yetersizlik

Zedelenme

Güçlük

Engel


12.Soru

Zihinsel yetersizlik kaç yaşından önce ortaya çıkan bir bozukluktur?


25

12

18

21

15


13.Soru

Seçeneklerde verilen davranışlardan hangisi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukuğu örneği olarak verilebilir? 


Çocuğun çok temel konularda bile öğrenme güçlüğü çekmesi

Çocuğun derste sık sık arkadaşlarının sözünü kesmesi

Çocuğun okuma güçlüğü yaşaması

Çocuğun akranlarıyla çok temas etmekten kaçınması

Çocuğun derste sürekli ağlaması


14.Soru

"Engelliliğe yol açabilecek durumların önlenmesi, erken tanılama hizmetleri ile engellilik derecesinin ilerlemesinin
önlenmesi" aşağıdaki rehabilitasyon hizmetlerinden hangisinin tanımıdır?


Koruyucu rehabilitasyon 

Tıbbi rehabilitasyon

Mesleki rehabilitasyon

Psiko-sosyal rehabilitasyon

Ev rehabilitasyonu


15.Soru

Fiziksel yetersizliklerle ilgili olarak seçeneklerden hangisi söylenebilir? 


Doğum öncesi meydana gelen çeşitli travmalar sonucu oluşabilir.

Erken yaşta bireyin kendi çabalarıyla önlenebilirler.

Kas sisteminin işlevini yerine getirememsi ile oluşan fiziksel yetersiliklerin tedavisi mümkün değildir.

Görme yetersizliği de fiziksel yetersizlikler kapsamında ele alınır.

Fziksel yetersizlikler özellikle kızlar için daha  ciddi sorunlar doğurabilir. 


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yetersizlikle aynı anlamda kullanılmaktadır?


Zihinsel yetersizlik

Görme yetersizliği

İşitme yetersizliği

Ortopedik yetersizlik

Çoklu ve süreğen hastalıkları


17.Soru

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? 


1980

1986

2000

2006

2013


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikinci nesil yaya erişim cihazlarının temel kullanım amaçlarından biridir?


Kullanıcıya konumunu görsel olarak bildirmesi

Kullanıcının konumunun takibini engellemesi

Kullanıcıya başlangıç ve hedef konum arasında yön bilgisi sunması

Konum bilgisi sunmaması

Özellikle fiziksel engelli bireyler tarafından kullanılması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işitme yetersizliği olan bireyler için kullanılan cihazlardan biridir?


PECS

Resim tuşlu telefon

Kalem sabitleme cihazı

Görsel zamanlayıcı 

Etkinlik çizelgesi


20.Soru

 1. Kişisel destek ağının kurulması
 2. Acil sağlık bilgi kartının hazırlanması ve korunması
 3. Acil durum çantasının hazırlanması ve korunması
 4. Acil durum kaçış planının hazırlanması
 5. Tatbikatlar, acil çıkış yollarındaki engellerin ortadan kaldırılması
 6. Bireyin alan tanımlaması yapması
 7. Bireyin baston kullanma becerilerini geliştirmesi,
 8. Yönlendirmelerin hem sesli ve hem ışıklı olması
 9. Tahliye planlarında ve asansör düğmelerinde Braille alfabesinin kullanılmasI

Yukarıda yer alan acil durum önlemlerinin hangisi ya da hangileri yalnızca görme yetersizliği olan bireylere yönelik gerçekleşirilmesi beklenen önlemlerdir?


V-VI-VII

IV-V-VI-VII

V-VI-VII-VIII

VI-VII-VIII-IX

V-VI-VII-VIII-IX