Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bireyin felçli olması, kollarının olmaması, göz sinirlerinde oluşan tahribat gibi durumlar aşağıda yer alan hangi kavramı örneklendirmektedir?


Risk taşıma

Engel

Zihinsel yetersizlik

Otizm Spektrum Bozukluğu

Bozukluk/Zedelenme


2.Soru

Sıralananlardan hangileri engelli bireylere hizmet veren uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında yer alır? 

I. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

II. BM Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (UNESCO)

III. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

IV.  Avrupa Engelliler Forumu


I ve II 

I ve III

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


3.Soru

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde “sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılığı erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bu özellikleri nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey” olarak tanımlan yetersizlik türü aşağıdaki seçeneklerden hangsinde yer almaktadır?


Dil ve konuşma bozukluğu

Zihinsel yetersizlik

Afazi

Otizm spektrum bozukluğu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite


4.Soru

Ülkemiz nüfusunun %’de kaçı fiziksel yetersizliğe sahiptir?


%0,50

%0,75

%1,25

%1,80

%2,30


5.Soru

Bireyin psikolojik, fizyolojik veya anatomik özelliklerinde meydana gelen geçici ya da kalıcı türden bir kayıp, görev bozukluğu veya yapı bozukluğuna ne ad verilmektedir?


Engel

Yetersizlik

Zedelenme

Risk taşıma

Güçlük


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görme yetersizliğinin gerektirdiği, duruma özgü gereksinimler için yapılan düzenlemelerden biri olarak gösterilebilir?


Sesli uyarı sistemlerinin kullanılması

Kişisel destek ağının kurulması

Acil sağlık bilgi kartının hazırlanması

Acil durum çantasının hazırlanması

Acil durum kaçış planının hazırlanması


7.Soru

Bireyin eğitim gereksinimlerinin en iyi biçimde karşılandığı ve akranlarıyla mümkün olan en üst düzeyde bir arada olabildiği ortama verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Kısıtlandırılmış ortam

En az kısıtlayıcı eğitim ortamı

Zenginleştirilmiş çevre

Öğrenme merkezleri

Sosyal ağlar 


8.Soru

Zihinsel yetersizlik gösteren bireylere ilişkin sıralanan ifadelerden hangileri doğrudur? 

I. Bir bireyin zihinsel yetersizlik tanısı alabilmesi için zihinsel yetersizliğe ilişkin belirtilerin 18 yaş öncesinde ortaya çıkması gerekir. 

II. Zihinsel yetersizlik gösteren bireyler homojen bir gruptur. 

III. Bir bireyin zihinsel yetersizlik tanısı alabilmesi için zihinsel işlevlerinde sınırlılıklar olmalıdır. 

IV. Bir bireyin zihinsel yetersizlik tanısı alabilmesi için uyumsal davranışlarında sınırlılıklar olmalıdır.


I ve II 

III ve IV

I ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV


9.Soru

Sendai Afet Risk azaltma çerçevesi hangi yıllar arasını kapsamaktadır? 


1975-1990

1995-2000

2000-2015

2015-2030

2015-2040


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri acil durum ve afet yönetimi açısından hangi bireyler özel gereksinimli olarak tanımlanmaktadır?

 I. Zihinsel yetersizliği olan

II.Otizm spektrum bozukluğu olan

III.Fiziksel yetersizlikleri olan

IV.Görme yetersizliği, işitme yetersizliği olan

V.Çoklu yetersizliği olan

VI.Besin alerjileri


I,II,III

IV,V,VI

II,III,IV,V

I,II,III,IV ve V

I,II,III ve IV


11.Soru

  1. Adres
  2. Medeni Hal
  3. Engel Durumu
  4. Sosyal Sigorta Numarası

Yukarıdakilerden hangileri acil sağlık bilgi kartında bulunması gereken bilgilerdendir?


I ve III

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


12.Soru

Ülkemizde özel gereksinimli bireylere sunulan bakım hizmetleri hangi bakanlığın sorumluluğundadır?


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ts9111'e göre tahliye durumları için binaların sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?


Düzayak giriş ve çıkışlar

Sade ve kullanışlı planlar

Yeterli manevra alanı

Ulaşılamayacak yükseklikte kontrol düğmeleri ve anahtarlar

Acil durumlar için yangın tahliye yolları


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cihaz veya yazılım aracılığıyla insan konuşmasının metne dönüştürülmesini sağlayan sistemdir?


Telekonferans sistemi

Akıllı Ulaşım Sistemi

Bilgi erişim sistemleri

Metin-konuşma sentezleyicisi (MKS)

Konuşma tanıma sistemleri


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çeşitli nedenlerle konuşma ve iletişim kurmada sınırlılıklar yaşayan bireylerin, temel gereksinim ve ihtiyaçlarını ifade edebilmeleri amacıyla üretilmiş olan cihazdır?


Yer değiştirme cihazları

Bilgisayar erişim cihazları

Günlük yaşama yardımcı cihazlar

Öğretimsel destek cihazları

Alternatif ve destekleyici iletişim(ADİ) cihazları


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil ve afet durumlarında işitme yetersizliği olan bireylerin özelliklerine uygun olarak alınacak düzenlemelerden biri değildir?


Sesli alarm sistemleri

Işıklı alarm sistemleri

Resimli işaretler

Sözcük tahtası

Görsel tabelalar


17.Soru

Türkiye’de ulaşılabilir açık alanlara ilişkin kurallar ve standartlar temel olarak Türk Standartları Enstitüsü’nün hangi sayılı mevzuatına göre belirlenmektedir?


TS 23600

TS 12460

TS 13536

TS 23599

TS 12576


18.Soru

"Bir ürün, hizmet, teknoloji ya da ortamın engelliler ve yaşlılar dahil olmak üzere herkes tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olması" anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Erişilebilirlik

Kullanışlılık

Doğrulanabilirlik

Ölçülebilirlik

Güvenirlik


19.Soru

Organların yapısındaki biyofiziksel ve kimyasal bozukluklar olarak tanımlanan kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Engel

Hastalık

Zedelenme

Yetersizlik

Down sendromu


20.Soru

Şeker Hastalığı, Diyabet ve benzeri hastalıkların ortak adı aşağıdakilerden hangisidir?


Süreğen Hastalıklar

Çoklu Yetersizlikler

İşitsel Hastalıklar

Psikoanalitik Hastalıklar

Ruhsal Bozukluklar