Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Otizm Spektrum Bozukluğu bulunan bireylerin sergilemesi beklenilen davranışlara bir örnek değildir?


Rutinlere aşırı bağlılık

Göz kontağı kuramama

Jest ve mimik kullanımı

Duyulan kelimeleri tekrar

Akışkan konuşma becerisi


2.Soru

Özel gereksinimli bireylerin toplumda bağımsız birer birey olarak yaşayabilmesi, güvenli bir yaşam sürdürebilmesi, bir işte çalışabilmesi ve toplumsal ortamlara katılabilmesi için gerekli olan becerilere hangi isim verilir?


Sosyal beceriler

Dil ve iletişim becerileri

Özbakım becerileri

Güvenlik becerileri

Akademik beceriler


3.Soru

Konuşma bozukluğu olan Nermin ailesi tarafından çevresiyle olan etkileşimi kısıtlanmış böylelikle saldırgan bir kişiliğe bürünmüştür. Nermin'in aldığı destek; onun çevresiyle etkileşimini sağlıklı yürütmeye odaklanmıştır. 

Bu destek hangi yaklaşıma örnektir?


Tıbbi model

Hayırsever model

Psikolojik model

Sosyal model

Fiziksel model


4.Soru

Bir bireyin zihinsel yetersizlik tanısı alabilmesi için zeka bölümü puanının kaç puanın altında olması beklenir? 


90

80

70

50

40


5.Soru

İkinci nesil yaya erişim cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Yardım çağrısı yapmak

Aileye bilgi vermek

Kullanıcıyı takip etmek       

Engelleri bildirmek

Ulaşım aracını göstermek


6.Soru

Özel gereksinimli bireylerin iletişim kurarken kullanması için hazırlanan ve deneysel olarak etkisi sınanan ilk mobil uygulama, aşağıdakilerden hangisidir?


Ses Ver

Konuşuyorum

Dokun Konuş

Dinliyorum

Bas Dinle


7.Soru

I.Özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları hakkında bilgi ve fikirler,
II.Özel gereksinimli bireylerin ortak endişelerine ilişkin bilgiler
III. Risk iletişim mesajlarının ve uyarıların uygun içeriği ve biçimi ile ilgili öneriler

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Planlama aşamasında özel gereksinimli bireyin kendisinin de bulunması kapsamında önemlidir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I,II ve III

I ve III


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde en çok tercih edilen ADİ sistemidir?


PECS

İşaret dili

İletişim panoları

Konuşma üreten cihazlar

Jest ve mimikler


9.Soru

Alternatif ve destekleyici iletişim sistemlerinde nesneleri, eylemleri ve duyguları temsil etmek için kullanılan sembollerden biri değildir?


Yüz ifadeleri

Fotoğraflar

Hareketler ve çizimler

Alfabedeki harfleri temsil eden semboller

Kuş dilinin sembolleri


10.Soru

Afet ve Acil Durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni kullanamayan işitme engelli bireyler için aşağıdaki kurumlardan hangisi kurulmuştur?


Afet Birimi

Acil Sağlık Birimi

Afet Durumu Bildirme Müdürlüğü

Acil Durum İletişim Merkez Müdürlüğü

Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM)


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ek araç kullanmayı gerektiren iletişim araçlarından biridir?


Resim değiş-tokuşuna dayalı iletişim sistemi

İşaret dili

Vücut dili

Jestler

Parmak alfabesi


12.Soru

Acil durum ve afet hallerinde özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyonu ile ilgili yaşanan zorlukların en temeli aşağıdakilerden hangisidir?


Özel gereksinimli bireylerin maddi durumu

Özel gereksinimli bireylerin yardım kabul etmemesi

Özel gereksinimli bireylerin yaşadıkları zorlukları kimseyle paylaşmaması

Özel gereksinimli bireylerin yaşadıkları fiziksel, çevresel, sosyal ve psikolojik güçlük ve bariyerlere ilişkin bilgi ve farkındalık eksikliği

Özel gereksinimli bireylerin, yaşadıkları yerlerdeki yerel yöneticiler tarafından önemsenmemesi


13.Soru

Olası bir afet durumunda tahliye esnasında ortaya çıkabilecek seslerden en fazla olumsuz etkilenme olasılığı olan yetersizlik grubu aşağıdakilerden hangisidir?


Zihin yetersizliği

Otizm

İşitme yetersizliği

Fiziksel yetersizlik

Görme yetersizliği


14.Soru

Gözün yapısal yetersizliği sonucu değil beyindeki görme merkezinin işlevini yerine getirmemesi sonucu oluşan görme yetersizliğinin nedeni nedir?


Yapısal yetersizlik

Kırılma hataları

Kortikal görme yetersizliği

Az gören

Mercek hataları


15.Soru

  1. Dedikodu
  2. Sağlık hizmetlerinin aksaması
  3. Sosyal destek ağlarının çökmesi
  4. Fiziksel engeller

Yukarıdakilerden hangileri afet ve acil durumlar beraberinde özel gereksinimli bireyler için sağlık hizmetleriyle ilgili oluşabilecek riskler arasında sayılabilir?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV


16.Soru

Hangi yetersizlik grubundaki bireylere yönelik olarak hazırlanacak olan risk iletişim mesajları, duyurular ve uyarıların görsele dayalı olması daha önemlidir?


Zihin yetersizliği

İşitme yetersizliği

Fiziksel yetersizlik

Öğrenme güçlüğü

Görme yetersizliği


17.Soru

Alternatif iletişim sistemleri arasında yer alan PECS özellikle hangi gelişimsel yetersizlik gösteren grup için geliştirilmiştir?


İşitme yetersizliği

Görme yetersizliği

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Duygusal ve davranışsal bozukluklar

Otizm spektrum bozukluğu


18.Soru

Sıralananlardan hangileri Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin içeriğinde yer alan konular arasındadır? 

I. Engelli kadınlar

II. Engelli çocuklar

III. Erişilebilirlik

IV. Risk durumları ve insani bakımdan acil durumlar


I ve II 

III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV

I, II ve IV


19.Soru

Afet ve acil durum halleri sonrasında özel gereksinimli bireylere yapılan müdahale akut aşama ve yeniden yapılandırma aşaması olarak ikiye ayrılabilir.

Aşağıdakilerden hangisi Yeniden Yapılandırma Aşamasında yapılabilecek bir müdahaledir?


Hayat kurtarmak ve özel gereksinimliliğe yol açabilecek durumların önüne geçmek için yaralıların tespiti ve uygun tıbbi müdahale

Afet ve acil durum öncesinde de özel gereksinimi bulunan bireylerle ilgilenilmesi ve bu bireyler arasında ikamet ettikleri yerden uzaklaşmak durumunda kalmış olan ve/veya aile ve yakınlarını kaybetmiş olanların tespiti

Özel gereksinimlilik durumuna yol açabilen yaralanmaların takibi ve bunların şiddetini azaltıcı tedavi ve müdahalelerin uygulanması

Yaşanılan afet ve acil durum halinde özel gereksinimli hale gelmiş olan bireylerin (mevcutsa) rehabilitasyon merkezlerine havale edilmesi

Özel gereksinimli bireylere yönelik ihtiyaç analizi yapılması ve belirlenen ihtiyaçların karşılanmasında kullanılabilecek mevcut kaynak ve imkânların değerlendirilmesi


20.Soru

Şiddetli yağış ve heyelan tehlikesi durumunda belediyelerin anons yapması aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir? 


İletişim

Acil durum bildirimi

Acil durum iletişimi

Çift yönlü iletişim

Alıcı dil