Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Sosyal grupların varlığının başkasının desteğine ve yardımına bağlı olmadan devlet yönlendirmelerinden uzak kalabilmesi olarak tanımlanabilir. Bir başka ifadeyle özerklik, STK’ların iktidar karşısında bağımsız olmasıdır." 

Yukarıda yer alan açıklama STK'ların taşıması gereken özelliklerden hangisini ifade etmektedir?


Çoğulculuk

Özerklik

Vizyona ve Bir İdeale Sahip Olmak

Kâr amacı gütmemek

Gönüllülük


2.Soru

İşitme yetersizliği olan bireylerle konuşurken aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olmaz?


Konuştuğumuzu farketmesini sağlamalıyız.

İşitme cihazı kullanan biriyle yüksek sesle konuşmalıyız.

Konuşurken elimizle ağzımızı kapatmamalıyız.

Açık, anlaşılır ve yavaş konuşmalıyız.

İletişim kurarken yüz yüze ve yakın mesafede olmalıyız.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireylerin acil durum anlarında tahliye edilmesini kolaylaştırmak için önerilebilecekler arasında sayılamaz?


Özel gereksinimli bireylerin hangi uyarılara nasıl cevap vereceklerini ve nereye gideceklerini bildiklerinden emin olmak için sık sık tatbikatlar yapılmalıdır.

Özellikle otizmli bireyler gibi çevresel değişikliklere aşırı hassas olan bireyler için uyum sağlama ve/veya hızlı boşaltma planları yapılmalıdır.

Alarm sistemleri, işitme yetersizliği gösteren bireyler için görsel sinyaller ve görme yetersizliği olan bireyler için sesli sinyaller ile donatılmalıdır. 

İşaretler veya alarmlar, ofisler veya banyolar gibi daha küçük odalarda bile duyulabilir ve hissedilebilir olmalıdır.

Tahliye uyarıları konusunda işitme yetersizliği olan bireyleri kişisel olarak bilgilendirmek için komşularından yardım istenmelidir.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuşma becerisini sonradan yitirenler kapsamında değerlendirilmez?


Parkinson

Afazi

Sağ Beyin Hasarı

Down Sendromu

Multiple Skleroz (MS)


5.Soru

Ülkemizde, okul çağındaki özel gereksinimli çocuklara sunulan eğitim olanakları aşağıdakilerden hangisi/hangilerinde doğru sıralanmıştır?I.Çocuklar genel eğitim sınıflarında normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim alabilir.

II.Özel gereksinimli öğrenciler genel eğitim okulları bünyesinde özel eğitim sınıflarında eğitim alabilir.

III.Özel gereksinimli öğrenciler özel eğitim okullarında eğitim alabilir.

IV.En az sınırlandırılmış eğitim ortamı; bireyin özelliklerine göre değişkenlik gösterir.


I,II,III,IV

I,II

I,II,III

III,IV

Yalnız I


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işitme engelli bireylerle kullanılan orta düzeyli yardımcı teknolojiler arasındadır?


Kulak boruları

Işıklı uyarı sistemleri

Resimli iletişim kartları

Alt yazılı telefon

Resim tuşlu telefon


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ek araç kullanımı gerektirmeyen bir alternatif ve destekleyici iletişim sistemidir?


Resim değiş-tokuşuna dayalı iletişim sistemi

Konuşma üreten cihazlar

İletişim panoları

Parmak alfabesi

Kalem ve kağıt


8.Soru

Sözlü iletişim becerilerinde geriliği olan bireylerin mevcut iletişim becerilerinin yerine geçmeyi ya da bu becerileri desteklemeyi amaçlayan iletişim sistemlerine ne ad verilir?


Tek yönlü iletişim

Alternatif ve destekleyici iletişim

Acil durum bildirim sistemi

Acil durumlarda iletişim

Bilgi iletim amaçlı iletişim


9.Soru

Acil yardım birimine başvuran bireylerin, hastalık veya yaralanmalarının şiddetinin tanımlanması ve yaşam risklerinin düzeyine göre sınıflanması işlemine ne ad verilir?


Triyaj

Müdahale

Operasyon

Tıbbi destek

Acil servis bakım hizmeti


10.Soru

Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Ek İhtiyari Protokolü (EHİS)'in kuruluş amacı nedir?


Engelli istihdam politikalarını düzenlemek

Bütünleştirmeyi sağlamak

EHİS’in uygulanmasını izlemek

Engelli erişilebilirlik faaliyetlerini düzenlemek

EHİS başvurularını düzenlemek


11.Soru

Düşünme, hissetme, dil ve başkalarıyla ilişki kurmada sorunlara yol açan karmaşık bir nörogelişimsel bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?


Zihin yetersizliği

Otizm spektrum bozukluğu

Dil ve konuşma bozukluğu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Duygusal ve davranışsal bozukluklar


12.Soru

Bir bireyin otizm spektrum bozukluğu tanısı alabilmesi için sıralanan durumlardan hangisinin ya da hangilerinin bireyde gözlenmesi gerekir?

I. Sosyal etkileşim sorunları

II. Sınırlı/yinelenen ilgi ve davranışlar

III. İşitme kaybı


I

II

I ve II 

I ve III

I, II ve III


13.Soru

Afet ve acil durum planlamalarında arama ağacı oluşturma stratejisi hangi yetersizlik türündeki bireyler için oluşturulmuştur?


İşitme yetersizliği olan

Görme Yetersizliği olan bireyler

Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyler

Zihinsel yetersizliği olan bireyler

Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda otizmin görülme sıklığıdır?


250 çocukta 1

140 çocukta 1

68 çocukta 1

40 çocukta 1

10 çocukta 1


15.Soru

"Türkiye’de Erişilebilirliğin Sağlanmasına Yönelik Standartlar"'a göre aşağıdakilerden hangisi  “Görme Özürlü veya Az Görenler İçin
Yardımcı Mamuller- Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri” standart kodudur?


TS ISO 23599

TS 12460

TS 12576

TS 9111

TS 13622


16.Soru

Bireye yapmış olduğu davranışın doğruluğuna ilişkin bilgi verme süreci davranışsal öğretim paketinde yer alan uygulamalardan hangisidir?


Ödül

Sözel ipucu

Fiziksel ipucu

Model olma

Geri bildirim


17.Soru

Acil durum ve afet hallerinde özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyonu ile ilgili yaşanan zorlukların ilki ve belki de en temeli aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal kabulün olmayışı

Çalışma istihdamları bulamamaları

Mesleki gelişimlerine yön veren eğitimin olmayışı

Fiziksel, çevresel, sosyal ve psikolojik güçlük ve bariyerlere ilişkin bilgi ve farkındalık eksikliği

Uygulama konusunda eksiklik


18.Soru

İş ortamında gürültü seviyelerine maruz kalmayı azaltmak için kulaklık verilmesi, iyi havalandırılan bir ofis alanı sağlanması ve ofisine yastıklar ve battaniyeler getirilmesi kimlere iş güvenliğinin sağlanması için yardımcı olan teknolojilerdir?


Otizim tanılı bireylere

Serebral palsili bireylere

Çoklu yetersiliği olan bireylere

Ortopedik yetersizliği olan bireylere

Epilepsi tanılı bireylere


19.Soru

I.Kelimelerin karşılığı olan işaretleri yapabilmek için ellerini ve kollarını kullanabilecek düzeyde motor becerilere sahip olma,

II.İşaretleri öğrenme, öğrendikleri işaretleri akılda tutma ve işaretleri kullanmaları gerektiğinde hatırlama becerilerine sahip olma 

III.Etkili bir iletişim kurabilmek için işaret dili bilen bir çevreye sahip olma,

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işaret dilini kullanmak isteyen bireylerin sahip olması gereken özellik(ler)dir?


Yalnız I

Yalnız II

I,II ve III

I ve II

I ve III


20.Soru

İşaret diliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Dünya genelinde kullanılan bir işaret dili vardır.

Sadece el hareketleri kullanılarak bireylerin kendilerini ifade ettikleri bir dildir.

Ülkemizde tüm özel gereksinimli bireyler tarafından kullanılmaktadır.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türk işaret dili sözlüğünü 2005 yılında yayımlamıştır.

Ülkemizin farklı bölgelerinde kullanılan işaret dilinde farklılıklar bulunmaktadır.