Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rehabilitasyon hizmetlerinin sınıflandırılması içinde yer almaz?


Koruyucu rehabilitasyon

Tıbbi rehabilitasyon

Mesleki rehabilitasyon

Ev rehabilitasyonu

Eğitimsel rehabilitasyon


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil durum paketi içerisinde bulundurulması gereken maddeler arasında değildir?


Radyo

İlk yardım malzemeleri

Kalem-not defteri

El feneri

Düdük


3.Soru

Belirtileri yaşamın ilk üç yılında başlayıp etkileri genellikle yaşam boyu süren, diğer insanlarla etkileşimi, iletişimi ve bireyin öğrenmesini etkileyen nörogelişimselbozukluk aşağıdakilerden hangisidir?


Down sendromu

Kızamık

Menenjit

Otizm spektrum bozukluğu

Prader-Willi sendromu


4.Soru

I.Öncelikle sakin olun.
II.Bireyi tedirgin edici davranışlarda bulunmayın.
III.Derhal 112‘yi arayın

Acil durum anında yapılması gerekenlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I,II ve III

I ve II

I ve III


5.Soru

Sözlü iletişim becerilerinde geriliği olan bireylerin varolan iletişim becerilerinin yerine geçmeyi ya da bu becerileri desteklemeyi amaçlayan sistemlere ne ad verilir?


ADİ

CBS

GPS

AUS

MKS


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bireylerin herhangi bir yetersizliğe sahip olmasına neden olan doğum öncesi etkenlerden birisidir?


Doğum kanalının enfeksiyonları

Kordon komplikasyonları

Çocuğun yetersiz ve dengesiz beslenmesi

Çevresinde bulunan bireylerle etkileşimin azlığı

Annenin geçirdiği hastalıklar


7.Soru

I. İş yerinin içerisinde ve çevresinde otomatik kapıların kaldırılması

II. Ekstra aydınlatma sisteminin oluşturulması

II. Sabit çalışma saatlerinin belirlenmesi

Hangisi iş yerinde özel gereksinimli bireylerin güvenliğinin sağlanmasına dönük uygulamalardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Acil durumlarda” yararlanılacak olan kurtarma yardım alanı şu alanlardan biri olabilir?


Merdiven sahanlığının bir kısmı

Dış balkonun bir kısmı

Bir çıkış mekanı içindeki merdiven sahanlığının bir bölümü

Duman bariyeri ile ayrılmış yerel yönetim onaylı alan

Çıkış mekanına bitişik koridorun bir kısmı


9.Soru

Özel gereksinimli bireylerin önemli bir bölümü yaşamları boyunca yetersizliklerinden kaynaklı olarak önemli sorunlar yaşayabilmektedir. 

Bu açıklamadan hareketle özellikle afet ve acil durum anlarında özel gereksinimli bireylerin yaşadığı en temel sorun ne olabilir?


Yasal eksiklikler

Toplumsal engeller

Uzman personel azlığı

Bilgi ve farkındalık eksikliği

Olumsuz yaşam algısı


10.Soru

Acil yardım birimine başvuran bireylerin, hastalık veya yaralanmalarının şiddetinin tanımlanması ve yaşam risklerinin düzeyine göre sınıflanması işlemine ne ad verilir?


Planlama

Sıralama

Travma

Triyaj

Tahliye


11.Soru

Engelli bireyin yaşadığı topluma uyumunu kolaylaştıracak psiko-sosyal hizmetlere ne ad verilir?


Psiko-sosyal rehabilitasyon

 Koruyucu rehabilitasyon

 Tıbbi rehabilitasyon

Mesleki rehabilitasyon

Toplum temelli rehabilitasyon


12.Soru

  1. Özel gereksinimli bireylerin bulunabileceği bina ve tesislerin ne şekilde ve hangi sıralamayla tahliye edilmeye başlayacağını bildiren bir uyarı hattı oluşturmak
  2. Boşaltılan binalara veya sığınaklara acil durum malzemelerinin nasıl taşınacağının planlara dahil edilmesi
  3. Özel gereksinimli bireyleri bir yerden başka bir yere naklederken, bireylerin bakıcıları ve/veya ebeveynlerinin ulaştırma sürecine nasıl dahil edileceğini planlamak

Yukarıdakilerden hangileri acil durum planlamacılarının işbirliği çalışmaları kapsamında yapabilecekleri şeyler arasında bulunur?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


13.Soru

Medikal modelden kasıt aşağıdakilerden hangisidir?


Problemin kaynağı çevredeki sınırlı imkanlardır.

Problemin kaynağı bireyin vücudunda oluşan yetersizlik ve işlev bozukluğudur.

Problemin kaynağı, bireyin vücudundaki yetersizlik kadar çevredeki kısıtlı imkanlardır. 

Bireyin yetersizliği imkanları engelleyen unsurun dışındadır.

Bireyin sosyal çevresi düzeltildiğinde hiç bir problem kalmaz.


14.Soru

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere ilişkin sıralanan ifadelerden hangileri doğrudur? 

I. Otizm spektrum bozukluğu kızlarda erkeklere kıyasla daha sık görülür.

II. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde sosyal etkileşim sorunları görülür. 

III. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde sınırlı/yinelenen ilgi ve davranışlar görülür.

IV.  Otizm spektrum bozukluğu nörogelişimsel bir bozukluktur. 


I ve II 

II ve III

III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, özel gereksinimli bireylerin toplumda bağımsız olarak hayatlarını sürdürebilmeleri için bazı temel beceriler arasında yer almaz?


Uyumsal beceriler

Güvenlik becerileri

Özbakım becerileri

Sosyal beceriler

Dil ve iletişim becerileri


16.Soru

Özel gereksinimli bireye cep telefonunu kullanarak yardım isteme becerisini öğretirken doğru tuşlara basmasının elinden, gerekirse parmaklarından tutarak yaptırılması Davranışsal Öğretim Paketleri'nin hangi öğesiyle örtüşür?


Rol oyun

Geri bildirim

Fiziksel ipucu

Sözel ipucu

Model olma


17.Soru

Bireye öğretilmek istenen beceriyle ilgili sistematik olarak ipucu
sunulması ve birey bu beceriyi öğrenmeye başladıktan sonra kullanılan ipucunun yavaş yavaş azaltılması (silikleştirilmesi) veya artırılması süreci hangisiyle adlandırılır?


Davranışsal Öğretim Paketleri

Görsel Destekler

Sosyal Öyküler

Yanlışsız Öğretim Yöntemleri

Video Modelle Öğretim


18.Soru

Afet anında da önemli bir risk olarak karşımıza çıkan kayıp olma durumuna aşağıdaki yetersizlik gruplarından hangisinde daha sık rastlanmaktadır?


Görme yetersizliği

İşitme yetersizliği

Zihin yetersizliği

Fiziksel yetersizlik

Öğrenme güçlüğü


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim becerilerinde geriliği olan bireylerin halihazırdaki iletişim becerilerinin (örneğin sözlü ya da yazılı iletişim) yerine geçmeyi ya da bu becerileri desteklemeyi amaçlayan sistemlerdir?


Alternatif ve destekleyici iletişim

Sözlü iletişim

Tek yönlü iletişim

Afet ve acil durum iletişimi

Çok yönlü iletişim


20.Soru

Resim değiş-tokuşuna dayalı iletişim sistemi, özellikle hangi özel gereksinimli grup için geliştirilmiştir?


İşitme yetersizliği olanlar

Görme yetersizliği olanlar

Konuşma yetersizliği olanlar

Gelişimsel yetersizliği olanlar

Otizmli olanlar