Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde olası tehlikelerin değerlendirilmesi sürecinde izlenmesi gereken adımlardan biri değildir?


Çalışanlara zarar verebilecek olası tehlikelerin belirlenmesi

Çalışanların olası iş kazalarında ne şekilde zarar görebileceklerinin belirlenmesi

İş yerinin daha güvenli hale getirilmesi için atılması gereken adımların belirlenmesi

Çalışanların olası tazminat davaları hakkında bilgilendirilmesi

Değişikliklerin takip edilmesi


2.Soru

Afet hazırlık eğitim materyalleri, erken uyarılar ve kriz sırasında halka verilen bilgilerin görme ve işitme yetersizliği olan bireyler tarafından ulaşılamaması hangi risk kapsamında değerlendirilir?


Bilgi erişimi sorunları

Dışlanma

Fiziksel engeller

Sağlık hizmetlerinin aksaması

Hassas sağlık durumları


3.Soru

Kişilerin toplumsal farklılaşma temeline dayanarak, kamusal alanda ortak
bir amacı gerçekleştirmek amacıyla meydana getirdikleri bağımsız ve gönüllü kuruluşlara ne ad verilir?


EHİS

STK

Dernek

Vakıf

Ofis


4.Soru

Özel gereksinimli bireylerin afet ve acil durumlara hazırlığının planlama aşamaları nelerdir?


Afet hazırlık tasarımı ve yardım edecek yakınlarını belirleme

Bireysel destek ağı ve öz değerlendirme

Hizmet bilgilendirme ve afet durumu ile baş etme

Tahliye ve bilinçlendirme

Müdahale yöntemleri ve görev rol dağılımı


5.Soru

I.Kişisel yönlendirmeye ve korunmaya gereksinim duyan, ailelerine ya da destek kuruluşlarına ulaşamayan zihinsel yetersizliği olan bireyler ve otizmli bireylere mutlaka destek ve koruma hizmetleri sunulmalıdır.
II. Özel gereksinimli bireylerin hangi uyarılara nasıl cevap vereceklerini ve nereye gideceklerini bildiklerinden emin olmak için sık sık tatbikatlar yapılmalıdır.
III. Alarm sistemleri, işitme yetersizliği gösteren bireyler için görsel sinyaller ve görme yetersizliği olan bireyler için sesli sinyaller ile donatılmalıdır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri özel gereksinimli bireylerin acil durum anlarında tahliye edilmesini kolaylaştırmak için önerilebileceklerden biri(ler)idir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I,II ve III

I ve III


6.Soru

Otizmli bireyler hangi uyaranları daha kolay algılar?


Görsel

İşitsel

Duyusal

Duygusal

Dilsel


7.Soru

Bireyin yaşadıkları yerde başlayan bir orman yangınını bildirmek destek almak için 110 numaralı acil numarayı araması aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Tek yönlü iletişim

Destekleyici iletişim sistemleri

Acil durum iletişim sistemleri

Acil durum bildirim sistemleri

Alternatif iletişim sistemleri


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyin psikolojik, fizyolojik veya anatomik özelliklerinde meydana gelen geçici ya da kalıcı türden bir kayıp aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Engel

Yetersizlik

Bozukluk

Risk

Güçlük


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi beyindeki görme merkezinin işlevini yerine getirememesi sonucu oluşan görme yetersizliğine verilen isimdir?


Göz yapısındaki yapısal yetersizlik

Kortikal görme yetersizliği

Miyopluk

Hipermetropluk

Astigmatizm


10.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İşitme Yetersizliği Olan Bireylere Güvenlik Becerilerinin Öğretiminde Kullanılabilecek Yardımcı Teknoloji Cihazlar arasında sayılmaz?


İşitme Teknolojisi Cihazları 

İletişim Desteği Sağlayan Cihazlar

Uyarı Cihazları 

MP3 çalar vb. ses teknolojileri

TV, Ipad vb. görsel teknoloji cihazları


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, işaret dili ile ilgili yanlıştır?


Konuşulan bir dilden türememiştir.

Konuşulan dilden farklı dilbilgisi kuralları vardır.

Kelimelerin cümle içinde sırası farklıdır.

El hareketleri ve yüz mimiklerini içerir.

Tüm dünyada tek bir işaret dili kullanılır.


12.Soru

Özel gereksinimli bireylerin toplumda bağımsız olarak hayatlarını sürdürebilmeleri için bazı temel becerileri yerine getirebiliyor olmaları gerekir. Bu bağlamda yabancı kişilerin kaçırma girişimlerinden korunma, trafikte karşıdan karşıya geçme gibi beceriler hangi beceriler kapsamına girer?


sosyal beceriler

Uyumsal beceriler

Dil ve iletişim becerileri

Akademik beceriler

Özbakım becerileri


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuşma becerisini sonradan yitiren bireyler arasındadır?


Serebral palsi

Down sendromu

Parkinson hastalığı

Otizm

Angleman sendromu


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi OSB’ye neden olmadığı bilinmektedir?


Kimyasallara maruz kalma

Genetik bağ

Viral enfeksiyonlar

Sosyo-ekonomik durum

Gen yapısı


15.Soru

Özel gereksinimli bireyin istenen etkinlik veya işlevin gerektirdiği en uygun vücut duruşunu almasını sağlamayı amaçlayan yardımcı teknoloji araçları aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? 


Yer değiştirme cihazları

Pozisyonlama cihazları

Alternatif ve destekleyici iletişim cihazları

Bilgisayar erişim cihazları

Uyarlanmış oyuncaklar


16.Soru

Sıralananlardan hangileri ek araç kullanmayı gerektirmeyen alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri arasında yer alır? 

I. Jest ve işaretler

II. İşaret dili

III. Parmak alfabesi

IV. PECS


I ve II 

III ve IV 

I, II ve III

I, II ve IV

I, II,III ve IV


17.Soru

  1. Acil durum ve afet halleri ile ilgili bilinçlenme
  2. Afet ve acil durum planının oluşturulması
  3. Acil durum ve afet halleri çantasının hazırlanması
  4. Acil durum ve afet halleri planının sonlandırılması

Yukarıdakilerden hangileri özel gereksinimli bireylerin acil durum ve afetlere hazırlanış basamakları arasında sayılabilir?


I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet anlarında özel gereksinimli bireylerin belirlenmesi için afet ve acil durum planlamalarında, özel gereksinimli bireylerin özellikleri hakkında eğitim verilmesi gerekenleren biri değildir?


Öğretmenler

Tahliye ekibi 

Güvenlik birimleri

İtfaiye

İlkyardım ekibi


19.Soru

Arama ağaçları hangi yetersizlik gurubunda yer alan bireylere yönelik bir stratejidir?


Fiziksel yetersizlik

Cerebral Palsi

İşitme yetersizliği

Zihin yetersizliği

Görme yetersizliği


20.Soru

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi afet ve acil durumlar beraberinde özel gereksinimli bireyler için sağlık hizmetleriyle ilgili risklerden hassas sağlık durumlarını açıklamaktadır?


Afete hazırlık eğitim materyalleri, erken uyarılar ve kriz sırasında halka verilen bilgiler; sıklıkla görme veya işitme yetersizliğine sahip özel gereksinimli bireylerin rahatlıkla erişebileceği biçimlerde sunulmamaktadır. Bu durum hayati önem taşıyan uyarı ve ipuçlarının kaçırılmasına neden olabilmektedir.

Özellikle özel gereksinimli bireyler ve aile/vasileri için önemli olan sosyal destek ağlar, olası bir afet ve acil durumdan etkilenmektedir. Bu durumda özel gereksinimli bireyler bakım verenlerinden ayrılabilir, bakım verenler yaralanabilir ya da yaşamını yitirebilir.

Örneğin temel bakım veya beslenme konusundaki küçük değişiklikler bile özel gereksinimli bireyler üzerinde tahmin edilenden daha fazla sorun (örneğin öfke nöbetleri, saldırganlık, ağır depresyon, yeme bozukluğu vs.) yaşanmasına neden olabilir.

Erişilebilirlik her ne kadar şehirleşme politikalarında sıklıkla ele alınsa da ülkemizin önemli bir bölümünde henüz istenen düzeyde gerçekleşememiştir. Erişilebilirliği sınırlı olan çevresel koşullar, afet ve acil durum anlarında sıklıkla daha kötü bir hal alır. Afet ve acil durumlar mevcut engelleri arttırır veya yenilerini yaratır.

Özellikle özel gereksinimli bireyler ve aile/vasileri için önemli olan sosyal destek ağlar, olası bir afet ve acil durumdan etkilenmektedir. Bu durumda özel gereksinimli bireyler bakım verenlerinden ayrılabilir, bakım verenler yaralanabilir ya da yaşamını yitirebilir.