Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Afet ve acil durumlar beraberinde özel gereksinimli bireyler için sağlık hizmetleriyle ilgili ciddi riskler oluşturabilmektedir. Örneğin, sığınağın yerini işaret eden levhanın görme ve işitme engelli Niyazi Beye uygun olmaması hangi konuda risk taşımaktadır?


Dışlanma

Bilgi erişimi sorunları

Sağlık hizmetlerinin aksaması

Hassas sağlık durumları

Sosyal destek ağlarının çökmesi


2.Soru

Afet ve acil durum hallerini takip eden akut aşama hangi haftalar arasında gerçekleşmektedir?


3-6 hafta

6-9 hafta

6-12 hafta

12- 18 hafta

12-24 hafta


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir gönderenden bir ya da çok alıcıya mesajın gönderilmesi işlemidir?


Çok yönlü iletişim

Tek yönlü iletişim

Çift yönlü iletişim

Acil durum iletişim sistemi

Acil durum bildirme sistem iletişimi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil durum ve afet hallerinde özel gereksinimli bireylere yönelik rehabilitasyon hizmetlerine verilmesi gereken önemin sebeplerinden biri değildir?


destek alınan aile ve yakınlardan ayrı düşmek

donanım ve yardımcı cihazların kaybı ve hasar görmesi

özel gereksinim türüne dayalı güçlükler

bilgiye ulaşma zorluğu

insan kaynaklı nedenlere dayalı oluşan acil durum ve afet halleri


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okul ortamında gereksinim duyulabilecek güvenlik becerileri arasında yer almaktadır?


Ürün uyarılarına dikkat etme

Acil durumlardan korunma

Acil numaraları arama ve yardım isteme

Kapıyı çalan yabancı kişilerden korunma

Cinsel istismardan korunma


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kapıyı çalan yabancı kişilerden korunma için gereksinim duyulabilecek beceri basamakları arasında gösterilemez?


Kapı zili çalındıktan sonra çocuğun kapıyı kapalı tutması

Evde kimse yokken dahi kapıdaki şahıs tanıdıksa kapıyı açması

Ev içerisinde aile üyelerinden birinin bulunduğu ortama gitmesi

Aile üyelerinden birine kapıda yabancı bir kişinin olduğunu bildirmesi,

Evde herhangi bir aile üyesi yoksa kapıyı yabancı kişiye kapalı tutması


7.Soru

Yüzme öğrenme ve su güvenliği sağlama afet ve acil durum yönetiminin hangi aşamasında alınabilecek tedbirler arasında yer alır?


Özel Gereksinimli Bireylerde Afet Öncesi Güvenlik Planlamaları

Afet Anında Özel Gereksinimli Bireylerin Belirlenmesi

Özel Gereksinimli Bireylerde Afet Öncesinde Barınma Hizmetlerini Planlama

Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Afet Öncesi Sağlık Hizmetlerinin Planlanması

Özel Gereksinimli Bireylerde Afet Öncesi Tahliye Planlanması


8.Soru

"Acil durum hallerinde hizmetlere erişilebilirliğin sağlanması için kayıt ve yönlendirme prosedürlerini incelenmesi, gereksinimlerin tanımlanması sağlanmalıdır." Bu amaçla aşağıdaki basamaklardan hangileri önerilebilir?

  1. Afet ve acil durum anında kayıt formları ve ilk bilgi materyali her gereksinim türüne uygun biçimde kullanılabilecek şekilde hazır bulunmalıdır.
  2. Kayıt formlarındaki bu tür düzenlemelerden işaret dili tercümanlarının, acil durum ekibinin haberdar olması sağlanmalıdır.
  3. Kayıt işlemini tamamlamak için yardıma ihtiyacı olanlara gereken yardımların sunulması sağlanmalıdır.
  4. Kullanılması planlanan tüm materyal özel gereksinimli bireylerin kendilerini tanıtmalarına cesaretlendirici şekilde olmalıdır.


I ve II

III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


9.Soru

Bireyin bozukluk/zedelenme sonucunda yapması gereken bir etkinliği yerine getirmede yeterli olmaması, kapasitenin sınırlanması ya da bir organın işlevini yitirmesi durumuna ne ad verilmektedir?


Yetersizlik

Zedelenme

Engel

Etiketleme

Bozukluk


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum hallerini takip eden ilk 6 ila 12 hafta içerisinde yapılan öncelikli müdahalelerdendir?


Hayat kurtarmak ve özel gereksinimliliğe yol açabilecek durumların önüne geçmek için yaralıların tespiti ve uygun tıbbi müdahale

Uzun ve/veya kısa süreli işlevsel ve fiziksel yetersizlik yaşaması olası bireylerin belirlenmesi

Özel gereksinimli bireylere yönelik ihtiyaç analizi yapılması ve belirlenen ihtiyaçların karşılanmasında kullanılabilecek mevcut kaynak ve imkânların değerlendirilmesi

Özellikle psikolojik yardım ve yardımcı donanım ve cihazların sağlanabilmesine olanak veren tıbbi rehabilitasyon programlarının başlatılması için gerekli altyapının düzenlenmesi ve geliştirilmesi

Özel gereksinimli bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklara ulaşımları konusunda toplumun diğer üyeleri ile eşit haklara sahip olmaları ve toplumun eşit birer bireyi olarak algılanmaları için gerekli olan toplum temelli rehabilitasyon hizmetlerinin başlatılması.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliğin doğum sonrası nedenleri arasında yer almaktadır?


Bebeğin oksijensiz kalması

Annenin geçirmiş olduğu hastalıklar

Kromozomal bozukluklar

Beyin zedelenmesi

Çocuğun geçirdiği hastalıklar


12.Soru

Türkiye, Özel Gereksinimli Bireylerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni hangi yıl imzalamıştır?


2007

2009

2011

2013

2015


13.Soru

Hangisi işitme yetersizliği olan bireylerin çalıştıkları iş yerlerinde iş güvenliğini arttırmada kullanılabilecekleri önlemler arasında yer almaz?


Binaya girmeden önce iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi vermek

Acil çıkış kapılarının yerlerini göstermek

Yanıp sönen uyarı lambalarını kaldırmak

İş yerinin diğer kısımlarına da yanıp sönen alarmlar yerleştirmek

İş yerlerindeki tüm kesişme noktalarına aynalar yerleştirmek


14.Soru

Sıralananlardan hangileri alternatif ve destekleyici iletişime gereksinim duyabilirler? 

I. Doğuştan yetersizliği olduğu için konuşma güçlüğü olan bireyler

II. Konuşma becerisini sonradan yitiren bireyler

III. Geçici süreyle konuşma becerisini kaybeden bireyler

IV. Yaşa bağlı nedenlerle konuşma güçlüğü çeken bireyler


I ve II 

II ve III 

I, II ve III 

I, II ve IV

I, II, III ve IV


15.Soru

Ali okulda öğrendiği becerileri evde, sokak, market gibi toplumsal ortamlarda kullanmakta güçülük çekmektedir. Örneğin, Ali okulun bulunduğu caddede karşıdan karşıya geçmeyi öğrendiği halde bu beceriyi evlerinin bulunduğu sokakta doğru bir şekilde sergileyememektedir. Ali'nin yaşadığı sorun aşağıdakilerden hangisiyle daha yakından ilişkilidir? 


Dikkat

Kısa süreli bellek 

Uzun süreli bellek 

Genelleme

Problem çözme 


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ek araç kullanmayı gerektiren iletişim araçlarına bir örnektir?


İşaret dili

Vücut dili

İletişim panoları

Jestler

Parmak alfabesi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireyleri afet ve acil durum anlarında daha kırılgan yapmaktadır?


Gereksinim türüne ilişkin sınırlılıklar

Hizmet dağılım sorunları

Planlama sorunları

Bilgi eksiklikleri

Acil durum planlarının sınırlılıkları


18.Soru

Bir ürün, hizmet, teknoloji ya da ortamın engelliler ve yaşlılar dahil olmak üzere herkes tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olması aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? 


Erişilebilirlik

Özel gereksinimli olma

Güçlük 

Risk taşıma 

Engel


19.Soru

Asya kıtasında bulunan ülkelerde yaşayan insanların yalnızca yaklaşık ....... ulusal afet risk azaltma planı kavramına ilişkin bilgi sahibi olduğu, geri kalan nüfusun ise  Afet ve Acil Durumlarda Özel Gereksinimli Bireylere Sunulacak Hizmetler böyle bir planlamanın varlığından haberdar olmadığı araştırma sonuçlarıyla vurgulanmaktadır.

Yukarıdaki boş bırakılan yere, Asya kıtasında yaşayan %  kaçlık dilim afet risk azaltma planı kavramına ilişkin bilgi sahibidir?


%20

% 13

% 25

% 39

%50


20.Soru

Evde gereksinim duyulan güvenlik becerileri ile ilgili sınıflandırmayı düşündüğümüzde hangi seçenek bu sınıflandırma dışında kalmaktadır?


Temel ilk yardım becerileri

Acil numaraları arama ve yardım isteme

Kapıyı çalan yabancı kişilerden korunma

Ürün uyarılarına dikkat etme

Acil durumalrda evde güvenlik alanı yaratma