Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Özel gereksinimli bireylerin toplumda bağımsız olarak hayatlarını sürdürebilmeleri için bazı temel
becerileri yerine getirebiliyor olmaları gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu beceriler dışında kalmaktadır?


Öz bakım

Motor beceriler

Sosyal beceriler

Dil ve iletişim becerileri

Uyumsal beceriler


2.Soru

Görme alanında yer verilen 20 ve 200 rakamları aşağıdakilerden hangisinin niceliksel olarak belirtilmesinde kullanılır?


Görüş Açısı

Tercihsel Görüş

Renk ve Kontrast Görüşü

Görmede Derinlik

Görme Keskinliği


3.Soru

Türkiye Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'ye ne zaman taraf olmuştur?


1952

1968

1999

2006

2007


4.Soru

I. Planın sürdürülmesi

II. Bilinçlenme

III. Planın hazırlanması 

IV. Çantanın hazırlanması

Özel gereksinimli bireylerin acil durum ve afetlere hazırlanmasında dört basamaklı bir hazırlık planı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?


I, II,IV,III

III,II,I,IV

II,III,IV,I

III,I,II,IV

IV,II,I,III


5.Soru

I. Bireylerin fiziksel kapasitesi

II. Bireylerin işlevsel kapasitesi

III. Bireylerin sağlık kapasitesi

IV. Bireylerin zihinsel kapasitesi

Yukarıda verilenlerden hangileri tıbbi rehabilitasyonların geri kazanılması odaklanılan tedavi ve bakım hizmetlerini kapsamaktadır?


I, II

II, III

III, IV

I,II, III

II, III, IV


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireyler için afet öncesi planlama aşamasında, özel gereksinimli bireyin kendisinin de bulunması kapsamında, özel gereksinimli bireyleri temsil eden bireyler ve organizasyonların önemli bilgiler verebileceği konulardan biri değildir?


Özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları hakkında bilgi ve fikirler

Özel gereksinimli bireylerin ortak endişelerine ilişkin bilgiler

Risk iletişim mesajlarının ve uyarıların uygun içeriği ve biçimi ile ilgili öneriler

Müdahale edenlerin ve sığınak sağlayıcılarının ihtiyaç duyduğu ekipman ve malzemelerin sağlanması

Özel gereksinimli bireylere yönelik organizasyonlara katılım sağlanması


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okul ortamında gereksinim duyulabilecek güvenlik becerilerinden biri değildir?


Yabancı kişilerin kaçırma girişimlerinden korunma

Fiziksel istismardan korunma

Duygusal istismardan korunma

Cinsel istismardan korunma

Kapıyı çalan yabancıdan korunma


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düşük teknolojili cihazlardan biridir?


Kaset çalar

cd çalar

PECS

Tablet bilgisayar

Okuma kalemi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlar sonrasında gereksinimlerini karşılayabilme gibi konularda ek ya da özelleştirilmiş hizmet ya da uyarlamalara gereksinim duyan bireyi tanımlamaktadır?


Ekonomik yoksunluğu olan bireyler

Özel gereksinimli bireyler

İlgi ve sevgiye muhtaç olan bireyler

Gelir düzeyi yüksek olan bireyler

Statüsü yüksek olan bireyler


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görme yetersizliği olan bireylere güvenlik becerilerinin öğretiminde kullanılan uygulamalardan biri değildir?


Grup Çalışmaları

Sosyal Öyküler

Rol-oyun

Yardımcı Teknolojiler

Geri Bildirim


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni kullanamayan işitme engelli bireyler için kurulmuştur?


Engelliler İçin Acil Durum Haber Merkezi

Engelli Bireyler İletişim Merkezi

Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi

Engelsiz Afet ve Acil Durum İletişim Merkezi

Engelsiz  Acil Durum İletişim Merkezi


12.Soru

Koklear implant cihazı aşağıdaki gruplardan hangisi için kullanılır?


Otizmli bireyler

Zihinsel yetersizliği olan bireyler

İşitme yetersizliği olan bireyler

Görme yetersizliği olan bireyler

Fiziksel yetersizliği olan bireyler


13.Soru

Hangisi görme yetersizliği olan bireylere belirli bir yol güzergahını bulabilmek için bilgi veren sistemdir?


Lazer Baston

Konuşan İşaretler 

Mesafe Büyüteçleri

Sesli Levhalar

Radyo Frekansı Tanımlama Sistemi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görme yetersizliği olan bireylere güvenlik becerilerinin öğretiminde kullanılabilecek uygulamalar arasında yer almaz?


Sosyal Öyküler

Grup Çalısmaları

Yardımcı Teknolojiler

Davranıssal Ögretim Paketi

Yönelim ve Bagımsız Hareket Becerilerinin Ögretimi


15.Soru

Hem bireyler hem de gruptaki kişiler arasındaki acil durum mesajlarının tek yönlü ve iki yönlü iletişimini desteklemek amacıyla organize edilen sisteme ne ad verilir?


Acil durum uyarı sistemleri

Acil durum iletişim sistemleri

Acil durum takip sistemleri

Acil tehdit sistemleri

Acil yardım sistemleri


16.Soru

Özel gereksinimli bireylerin afet ve acil durumlara hazırlığının planlama aşamasında bulunan iki boyut aşağıdakilerden hangisinde sıra ile verilmiştir?


Bireysel destek ağı-sosyal ağ

Bireysel destek ağı-ebeveyn destek ağı

Öz değerlendirme-sosyal destek ağı

Bireysel destek ağı- öz değerlendirme

Öz değerlendirme-ebeveyn destek ağı


17.Soru

Anayasaya uygun olarak çıkarılan, bir devletin ya da toplumsal düzenin sağlıklı bir biçimde yönetilmesi ve sürdürülmesi için geçerli olan yazılı hukuk kurallarına ne ad verilir?


Tüzük

Yönetmelik

Kanun

Genelge

Yönerge


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlar öncesinde, sırasında ve sonrasında kullanabileceğimiz ADİ sistemlerinden biri değildir?


İşaret dili

Özel gereksinimli bireyin yakınları

İletişim panoları

Konuşma üreten cihazlar

Vücut dili


19.Soru

Evde özel gereksinimli bireylerin yanlış temizlik malzemesi ya da ilaç kullanımı, son kullanım tarihi geçmiş ürünleri kullanma gibi durumları önlemeye dönük kazandırılması gereken beceriler hangi başlık altında yer alır?


Temel ilk yardım becerileri

Kapıyı çalan yabancı kişilerden korunma

Acil numaraları arama ve yardım isteme

Acil durumlarda kapalı alanları tahliye etme

Ürün uyarılarına dikkat etme


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görme yetersizliği olan bireylerin iş güvenliğini arttırmak için iş yerlerinde yardımcı teknolojilerin kullanımıyla alınan önlemlerden biri değildir?


Bağımsız hareket edebilmeyi kolaylaştırmak için iş yeri zemininde dokunsal yüzey göstergelerini bulundurmak

Merdivenlere veya kapı yollarına yaklaşırken zeminde değişiklikler yapmak veya parlak renkli bantlar kullanmak

İş yerinde olası bir kazayı önlemek için ofisin cam kapısı ve ön duvarın cam duvarlarına dikkat çekici şeritler takmak

İş yeri duvarlarını parlak boyalarla boyamak ve korkuluklar yapmak

İş yerinin aydınlatma sistemini kapatmak