GÜMRÜK MEVZUATI - Ünite 6: Hariçte İşleme Rejimi Özeti :

PAYLAŞ:

Ünite 6: Hariçte İşleme Rejimi

Ünite 6: Hariçte İşleme Rejimi

Hariçte İşleme Rejimi: Tanım, Kapsam ve Bazı Temel Kavramlar

Hariçte işleme faaliyeti; serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin, gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle ve ikili veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan gümrük vergisi muafiyeti içeren hükümler saklı kalmak kaydıyla yeniden serbest dolaşıma girmesi ve standart değişim sistemi kapsamında ithali ile ilgili faaliyetleri kapsar.

Ancak bu rejim;

a) İhracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan,

b) İhracından önce, nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden,

c) İhracı, ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan, serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz.

Hariçte işleme rejiminin işleyişinde kullanılan kavramlar ve bu kavramlara yüklenilen özel anlamlar ise şu şekilde sıralanabilir:

Asıl İşlem Görmüş Ürün: Hariçte işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünleri, Belge Süresi: Hariçte işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ihracat ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirileceği dönemi, Belge Süresi Sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü, Değişmemiş Eşya: Herhangi bir işlem faaliyetine tabi tutulmadan tekrar ithal edilen geçici ihracat eşyasını, Fire/Zayiat: İşlem faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları, Geçici İhracat Eşyası: Hariçte işleme rejimi çerçevesinde tamir edilmek, yenilenmek veya daha ileri safhada işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilen eşyayı, Hariçte İşleme İzni: Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi ile kıymetli maden ve taşların işlenmesi amacıyla geçici ihracı için maden ihracatçı birliklerinin bağlı bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince verilecek izni, Hariçte İşleme İzin Belgesi: Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici ihracına ve işlem görmüş ürün olarak ithaline imkân sağlayan belgeyi, INF 2 Bilgi Formu: Hariçte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi tarafından düzenlenen ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girişine imkân veren belgeyi, İkame Ürün: Tamirata konu olan geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak üzere getirilen ve geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonunda, aynı ticari nitelikte ve teknik özellikte olan ithal eşyasını, İkincil İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünleri, İşleme Faaliyeti: Eşyanın üretilmesi, montajı, işlenmesi, yenilenmesi, tamir edilmesi ile benzeri işlemleri, İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünleri, İzin Süresi: Hariçte işleme izninde kayıtlı bulunan ve izin kapsamında ihracat ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirileceği dönemi, İzin Süresi Sonu: İzin süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü, Kısmi Muafiyet: Hariçte işleme rejimi çerçevesinde serbest dolaşıma sunulan işlem görmüş ürünlerin ithali esnasında alınması gereken vergiler hesaplanırken geçici ihracat eşyasının en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu Türkiye Gümrük Bölgesi dışından veya serbest bölgeden aynı tarihte ithal edilmesi hâlinde uygulanacak gümrük vergilerine tekabül eden kısmın muaf tutulmasını, Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya: 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 18. maddesi hükmüne göre tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik önem taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı, Standart Değişim Sistemi: 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 144. - 148. maddeleri hükümlerine göre ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesi usulünü, Tam Muafiyet: Tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın ithalinde alınması gereken her türlü verginin muafiyetini, Ticaret Politikası Önlemleri: İthalat Rejimi Kararı’nın 4. maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemleri, Üçgen Trafik: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girmesi usulünü, Verimlilik Oranı: Belirli miktardaki geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünlerin miktarını veya yüzde oranını, ifade etmektedir.

Hariçte İşleme Rejiminin Amaçları ve İşleyişi

Rejimin amacı ise aynı Kararın 3. maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir. “Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesinin sağlanması ile ithal edilen işlem görmüş ürünlerin aynısını veya benzerini üreten Türkiye’deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının satışının teşviki” amacıyla hazırlanmıştır. Rejim kapsamında çıkışı yapılan eşyanın tekrar Türkiye Gümrük Bölgesine girişi;

  • Serbest bölgeler hariç, üçüncü ülkere işlenmek üzere giden eşya ile işlem görmüş eşyanın kıymeti arasındaki farkın vergisi alınarak,
  • Garanti kapsamında tamiri amacıyla yurt dışına gönderilen eşyanın yerine gelen eşyaların,

  • Serbest dolaşımda olan ve Türkiye’de serbest bölgelerde işlem gören eşyanın ithali tam muafiyet uygulanarak gerçekleşmektedir.

Hariçte İşleme İzin Belgesinin Verilmesi ve Süresi

Hariçte işleme faaliyetinden yararlanmak için;

a. Ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi hâlinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte hariçte işleme izin belgesi almak üzere Ekonomi Bakanlığına,

b. Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi; maden ve metallerden mamul eşyanın izabe ve ayrıştırmaya tabi tutulması ve/veya bu işlem sonucunda yenilenmesi; kıymetli maden ve taşların işlenmesi amaçlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi hâlinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte hariçte işleme izni almak üzere maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine,

c. Tamirat amaçlı, garanti hükümleri uyarınca, ithal edilecek eşyada ambalaj malzemesi olarak kullanılmak üzere veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilen eşya (stüdyo banyo ve postprodüksiyon işlemleri için geçici olarak ihraç edilecek sinema-televizyon filmleri ve ses bantları dâhil) ve/veya bu eşyanın ihracından önce ikame eşyanın ithalatı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaat edilir.

Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi hâlinde, gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

  1. Dilekçe (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)

  2. Hariçte İşleme Proje Formu (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)

  3. İthali Taahhüt Edilen İşlem Görmüş Ürünler ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu

  4. Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)

  5. İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

  6. Yurt dışında işleme faaliyeti yapacak firma hakkında bilgi

  7. Son üç ayda kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazıları fotokopileri, kapatma müracaatı yapılan belgelere ilişkin müracaat yazıları fotokopileri ile taahhüt hesabı kapatılmamış hariçte işleme izin belgeleri kapsamında gerçekleşen ihracat ve ithalat miktarları listeleri.

Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik kişilerce yukarıda verilen belgelerle yapılacak müracaatlar;

a. Geçici ihracat eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,

b. Türkiye Gümrük Bölgesindeki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi, kriterleri çerçevesinde değerlendirilir.

Bu kriterlere göre Bakanlıkça veya maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince yapılan değerlendirme sonucunda geçici ihracat eşyası ile ithal eşyasının (ikincil işlem görmüş ürünler dâhil) 8-12 (sekiz-on iki)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, adı, verimlilik oranına göre belirlenen miktarı, değeri ve süresi belirlenerek, hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni verilir veya talep reddedilir.

İznin Geçerlik Süresi

Hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin süresi azami 12 (on iki) aydır. Ayrıca, ilgili firmanın gerekçeli talebi üzerine hariçte işleme izin belgesine belge orijinal süresinin 1/2’si oranında, hariçte işleme iznine ise 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir. Mücbir sebep ile fevkalade hâllerin belge/izin süresi içerisinde meydana gelmesi hâlinde, hariçte işleme izin belgesine/hariçte işleme iznine ilave süre verilebilir. Mücbir sebep ve fevkalade hâllere istinaden, hariçte işleme izin belgesine/hariçte işleme iznine ilave olarak verilecek süre, mücbir sebep ve fevkalade hâl süresi dikkate alınarak belirlenir.

Hariçte İşleme İzin Belgesinin Kapatılması

İthalatın gerçekleştirilmesi, hariçte işleme rejimi çerçevesinde ithali taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, ithalat rejimi ile gümrük mevzuatına uygun şekilde gümrük hattından Türkiye Gümrük Bölgesine girişini (serbest bölgeler hariç) ifade eder.

Taahhüdün Kapatılması

Hariçte işleme izin belgesi sahibi firmaların, belge süresi (belgeye verilen ek süreler dâhil) sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen ilgili bölge müdürlüğüne; hariçte işleme izni sahibi firmaların ise izin süresi (izne verilen ek süreler dâhil) sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte izni veren bölge müdürlüğüne belge/izin taahhüdünü kapatmak için müracaat etmeleri zorunludur.

Belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) aylık sürede taahhüdün kapatılması için müracaat edilmemesi durumunda ilgili firmaya, ilgili bölge müdürlüğü/ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından 10 (on) iş günü içerisinde gönderilecek yazı ile 1 (bir) ay içerisinde kapatma müracaatında bulunulması hususu bildirilir ve bu sürede kapatma müracaatında bulunulmayan hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni (belge/izin kapsamındaki diğer sorumlulukların yerine getirilmiş olması şartıyla) gümrük mevzuatı çerçevesinde usulsüzlük cezası uygulanarak resen kapatılır.

Hariçte işleme izin belgesinin kapatılması için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

\1. Hariçte işleme izin belgesi aslı 2. Gümrük beyannameleri asılları 3. Hariçte İşleme İzin Belgeleri/Hariçte İşleme İzinleri ile İlgili İthalat Listesi 4. Hariçte İşleme İzin Belgeleri/Hariçte İşleme İzinleri ile İlgili Geçici İhracat Listesi 5. Hariçte İşleme İzin Belgesinin Kapatılmasına İlişkin Hammadde Sarfiyat Tablosu

Vergilendirme

Geçici olarak ihraç edilen eşya ile işleme faaliyeti sonucunda işlem görmüş ürüne dönüştürülen eşyanın ithalatı sırasında doğan gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca tahsil edilir. Ancak hariçte işleme rejimi kapsamında, izabe suretiyle yabancı maddelerden temizlenmek veya elektrolize edilmek gibi amaçlarla geçici olarak ihraç edilen maden cevherlerinden elde edilen, milletlerarası teamüllere göre mamul sayılmayan ve imalatta ilk madde olarak külçe ve kütük hâlindeki saf gümüş, kurşun, demir, bakır vb. madenlerden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bu gibi işlemlerin yurt içinde yapılmasının mümkün olmadığının kabulü kaydıyla gümrük vergisi oranının %0 olarak uygulanacağı hususu izin üzerinde belirtilmiş ise bu husus çerçevesinde işlemler gerçekleştirilir.

Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler

Gümrük idarelerince, hariçte işleme izin belgesinde/hariçte işleme izninde belirtilen değer ve miktarı geçmemek üzere, belge/izin süresi (belgeye/izne verilen ek süreler dâhil) içerisinde eşyanın ihracına ve ithaline müsaade edilir. İhracat rejiminde ihracı belli kurum veya kuruluşların müsaadesine bırakılmış mallar için, ilgili kurum veya kuruluşun müsaadesi ihracat esnasında aranır. Gümrük idarelerince, gümrük beyannamesi üzerine belge/izin tarih ve sayısının kaydedilmesi zorunludur. Ayrıca, gümrük beyannamesinde yer alan bilgiler, gümrük idarelerince belgenin/iznin ihraç ve ithal edilen eşya ile ilgili bilgiler bölümüne kaydedilir. Tamirat amaçlı, garanti hükümleri uyarınca veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilen ve işleme faaliyetinin sonucunda ithal edilen eşya ve/veya bu eşyanın ihracından önce ikame eşyanın ithalatına ilişkin işlemler, gümrük idarelerince gümrük mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılır.

Hariçte İşleme Rejimine İlişkin Diğer Bazı Hususlar

İthalatın Gerçekleşmemesi

Hariçte işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya serbest bölgelerde işlenmek amacıyla geçici ihraç edilen ürünlerin belgede/izinde belirtilen şartlara ve yararlanılan tedbirlere uygun olarak yurda getirilmemesi hâlinde, bu ürünlerin üretimi için geçici olarak ihraç edilen eşyanın aynen ihraç edildiği hâliyle geri getirilmesi gerekir. Aksi takdirde, kambiyo mevzuatı ve gümrük mevzuatı hükümleri uygulanır.

Ancak hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni kapsamında ihraç edilen geçici ihracat eşyasının gerekli işleme faaliyetine tabi tutulduktan sonra işlem görmüş ürün olarak, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin başka bir parçasına gönderilmek istenmesi durumunda, ihracat işlemini gerçekleştiren gümrük idaresi tarafından INF 2 bilgi formu düzenlenmesi kaydıyla, işlem görmüş ürünün ve bu ürünün üretimi için gönderilen geçici ihracat eşyasının yurda geri getirilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu durumda, geçici ihracata konu eşya için, alınan teminatlar irat kaydedilir veya alınmayan vergi tahsil edilir. Ayrıca, bu eşyanın ihracatında kambiyo mevzuatı hükümleri uygulanır.

İptal

Hariçte işleme izin belgesi sahibi firmanın talebi üzerine, kullanılmayan belge Ekonomi Bakanlığınca iptal edilir ve bu husus ilgili bölge müdürlüğüne ve ilgili firmaya bildirilir.

Hariçte İşleme Tedbirlerine Uyulmaması

Hariçte işleme tedbirlerini, hariçte işleme rejimi ve hariçte işleme izin belgesinde/hariçte işleme izninde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden;

a. Belgede/izinde kayıtlı miktar ve değerin üzerinde ithalat yapıldığının tespiti hâlinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi ithal tarihi itibarıyla, b. Belgenin/iznin iptal edilmesi hâlinde, bu kapsamda ithalat yapılmışsa bu ithalata ilişkin alınmayan vergi ithal tarihi itibarıyla, c. Belge/izin kapsamında ithalat yapılmamışsa, teminata bağlanan veya alınmayan vergi ihraç tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Usulsüzlük

Hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni kapsamında geçici olarak ihraç edilen eşyanın süre bitiminden sonra aynen geri getirilmesi hâlinde, gümrük mevzuatı çerçevesinde usulsüzlük cezası uygulanır.

Denetim

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar, hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin ibrazı üzerine hariçte işleme tedbirlerini, hariçte işleme rejimi ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak tatbik ederler. Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına ilişkin her türlü denetimi ve düzenlemeyi yapabilir; ilgili firma, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalardan bilgi ve belge isteyebilir ve gerekli önlemleri alabilir.

Hariçte İşleme Rejiminde Standart Değişim Sistemi

Standart değişim sistemi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 144. – 148. maddeleri hükümlerine göre ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesini ifade etmektedir. Hariçte işleme rejimine ilişkin madde hükümlere göre ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesi standart değişim sistemi kapsamında mümkündür.

Tarım politikasına veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen ve özel düzenlemelere tabi eşya dışında kalan serbest dolaşımdaki eşyanın tamirinin söz konusu olduğu hâllerde, gümrük idareleri standart değişim sisteminin uygulanmasına izin verirler. Hariçte işleme rejimi kapsamında işlem görmüş ürünlere uygulanan hükümler ikame ürünlere de uygulanır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, tespit edilen koşullar altında ve ithalat vergileri tutarını karşılayan bir teminat verilmesi hâlinde, ikame ürünlerin geçici ihracat eşyasının ihracından önce ithal edilmelerine izin verilir. İkame ürünlerin, tamirata konu olan geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonuna girmesi, aynı ticari nitelikte ve aynı teknik özelliklere sahip olması gerekir. Geçici ihracat eşyasının ihracattan önce kullanılmış olması hâlinde, ikame ürünlerin de yeni olmamaları ve kullanılmış olmaları da gerekmektedir.

Standart değişim sisteminin uygulanmasına belirtilen şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin ibrazı hâlinde izin verilir. Ancak ikame ürünün satış sözleşmesindeki garanti hükümleri uyarınca veya kanuni bir yükümlülük ya da bir imalat hatası nedeniyle bedelsiz olarak verilmesi hâlinde, kullanılmış eşya yerine yeni eşya getirilebilir.

İthalatın önceden yapıldığı durumda, ikame ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili tarihinden itibaren iki aylık süre içinde geçici ihracat eşyasının ihraç edilmesi gerekir. Ancak istisnai hâllerde, söz konusu süre dolmadan ilgili kişinin talebi üzerine gümrük idareleri bu süreyi makul ölçüde uzatabilirler. İthalatın önceden yapıldığı durumda indirilecek tutar, geçici ihracat rejimine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde geçici ihracat eşyasına uygulanabilir vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir.

Üçgen Trafik İzni

Üçgen trafik Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girmesi usulünü ifade etmektedir. Gümrük idareleri, hariçte işleme rejimi izniyle birlikte veya izin hak sahibinin izin tarihinden işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişine kadar olan süre içinde yazılı başvurusu üzerine üçgen trafik sisteminin kullanılmasına izin verir. Standart değişim sisteminin uygulanması halinde, üçgen trafik sistemine izin verilmez. Üçgen trafik sistemi INF 2 Belgesiyle izlenir. INF 2 Belgesi biri asıl olmak üzere iki nüsha düzenlenerek giriş gümrük idaresine ibraz edilir. INF 2 Belgesi hariçte işleme rejimine sokulan eşya miktarını gösterir şekilde düzenlenir. İşlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın farklı gümrüklerden ve birden fazla partide yeniden ithal edileceği durumlarda, izin hak sahibinin isteği üzerine giriş gümrük idaresince yeterli sayıda INF 2 Belgesi düzenlenir. INF 2 Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya tahrip edilmesi hâllerinde izin hak sahibi, INF 2 Belgesini veren gümrük idaresinden bir suret isteyebilir. INF 2 Belgesi izin sahibine veya Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik temsilcisine verilebilir. İşlem görmüş ürünlere veya geçici ihracat eşyasına ait INF 2 Belgesinin aslı ile kullanılan numune ve belgeler, serbest dolaşıma giriş beyannamesiyle birlikte eşyanın getirildiği gümrük idaresine ibraz edilir.