GÜMRÜK MEVZUATI - Ünite: 5 Dahilde İşleme Rejimi Özeti :

PAYLAŞ:

Ünite: 5 Dahilde İşleme Rejimi

Ünite: 5 Dahilde İşleme Rejimi

Giriş

Dahilde işleme rejimi bir başka ifadeyle devletin ihracatçıya dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatını arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla hazırlamış olduğu ihracat teşvik yöntemidir. İhracata konu olan ürünlere uluslararası rekabet gücü kazandırmak amacıyla ülkemizde uygulanan rejim “Dahilde İşleme Mevzuatı” çatısı altında toplanmıştır. Dahilde İşleme Rejimi mevzuatı kapsamında ise aşağıda verilen düzenlemeler yer almaktadır.

 • Dahilde İşleme Rejim Kararı

 • Dahilde İşleme Rejimi Tebliğ

 • Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi

 • Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi

 • Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ

 • Dahilde İşleme Rejimi Tebliği Ekleri

 • İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ

Dahilde işleme rejimi kapsamında gümrük muafiyetli ithalatın yanı sıra vergi, resim ve harç istisnası da uygulanmaktadır.

Bu istisnalar;

 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

 • Damga Vergisi ve Harçlar

 • Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu

 • Diğer bazı kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar.

Dahilde İşleme Rejimi: Tanım, Kapsam ve Bazı Temel Kavramlar

Dahilde işleme rejimi; serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın vergi yükümlülüğü teminata bağlanmak veya geri alınmak suretiyle ödenmek şeklinde serbest dolaşıma girmesi ya da eş değer eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde bir veya daha fazla işlem görerek, işlem görmüş ürünlerin elde edilmesi ve özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, elde edilen ürünlerin ihraç edilmesinin esas olduğu, ihracatın gerçekleşmesi halinde teminatın veya ödenen vergilerin geri verildiği bir rejimdir. Dahilde işleme rejimi, kısaca şu şekilde tanımlanabilir, ihraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir.

İşlem görmüş ürün kavramı ise, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl veya ikincil işlem görmüş ürünü ifade etmektedir. İşlem görmüş ürünler asıl ve ikincil olmak üzere ikiye ayrılır. Asıl işlem görmüş ürünler, dahilde işleme rejimi altında üretimine izin verilmiş ürünleri ifade eder. İkincil işlem görmüş ürünler ise işleme operasyonu sonucu elde edilen esas işlem görmüş ürünler dışındaki ürünleri ifade eder.

Bu kavramlar dışında rejimin işleyişi sırasında karşılaşılan diğer bazı kavramlar Dahilde İşleme Rejim Kararında yer aldıkları şekilde aşağıda açıklanmıştır.

Elde Etmek: Eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulmasını, İthal Eşyası: İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile işlem görmüş ürünün bünyesinde yer almamakla birlikte çalışmasını sağlayan madde (yakıt ve yağ dahil) ya da hizmetin devamını sağlayan madde (yedek parça, vb.), ambalaj ve işletme malzemesini, İşletme Malzemesi: İşleme faaliyetleri sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ancak ürünün bünyesinde yer almayan ve sabit tesislerin çalışabilir durumda olmasını temin eden (enerji ve yakıt hariç), yatırım malı makine ve teçhizat niteliğinde olmayan malzemeyi, Değişmemiş Eşya: İşlem görmemiş ithal eşyasını, Tarım Ürünleri: İthalat Rejimi Kararının ilgili listelerinde yer alan ve toprakta veya yeni üretim teknikleri ve teknolojileri kullanarak topraksız ortamda yetiştirilen bitkisel ürünler, hayvancılık, balıkçılık ile diğer su ürünleri ve bunların ilk işleme tabi tutulmuş şekillerini, İşlenmiş Tarım Ürünleri: İthalat Rejimi Kararının ilgili listesinde yer alan ve bünyesinde temel tarım ürünlerini (hububat, şeker ve süt) bulunduran ürünleri, Sanayi Ürünleri: Tarım Ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri dışındaki tüm ürünleri, Fire: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları, Verimlilik Oranı: Belirli miktardaki eşyanın işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün miktarı veya yüzde oranını, Döviz Kullanım Oranı: Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde oranını, Önceden İthalat: İşlem görmüş ürünün ihracından önce bu ürünün elde edilmesinde kullanılacak eşyanın ithalini, Önceden İhracat: İthal eşyasının şartlı muafiyet sisteminde ithal edilmesinden önce, eş değer eşyadan elde edilmiş işlem görmüş ürünün ihraç edilmesini, Ticaret Politikası Önlemleri: İthalat Rejimi Kararının 4. maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemleri, Vergi: Eşyanın ithali ve ihracında tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri bütün mali yükleri, Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulması: Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı veya serbest bölgelere ihracı, imhası veya gümrüğe terk edilmesini, Gümrük Rejimi: Serbest dolaşıma giriş rejimi, transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, geçici ithalat rejimi, hariçte işleme rejimi veya ihracat rejimini, Dahilde İşleme İzin Belgesi: İhracat ile ihracat sayılan satış ve teslimlerde gümrük muafiyetli ithalat ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan Bakanlıkça düzenlenen belgeyi, Belge: Dahilde işleme izin belgesini, Belge Süresi: Dahilde işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ithalat ve/veya ihracat işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi, Belge Süresi Sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü, Dahilde İşleme İzni: İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata imkan sağlayan ve gümrük idaresince verilen izni, İzin: Dahilde işleme iznini, İzin Süresi: Dahilde işleme izni üzerinde kayıtlı bulunan ve izin kapsamında ithalat ve/veya ihracat işlemlerinin gerçekleştirilerek tüm istisnaların uygulanacağı dönemi, İzin Süresi Sonu: İzin süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi: Gümrük mevzuatı çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen belgeyi, A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokolde öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi, Menşe İspat Belgeleri: Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde tercihli rejimden yararlanmak üzere ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen ve malın menşeini belirleyen EUR.1 dolaşım sertifikası, EUR-MED dolaşım sertifikası, EUR-MED fatura beyanı veya fatura beyanını, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu: Avrupa’da, aynı menşe kurallarını havi Serbest Ticaret Anlaşmaları ile birbirlerine bağlanmış ülkeler arasında oluşturulan ve taraf ülkeler menşeli eşya kullanılarak elde edilen işlem görmüş ürünün Kümülasyona tabi bir diğer ülkeye tercihli rejim kapsamında ithaline imkan sağlayan ticaret sistemini, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu: Avrupa’da ve Akdeniz Havzasında, aynı menşe kurallarını havi Serbest Ticaret Anlaşmaları ile birbirlerine bağlanmış ülkeler arasında oluşturulan ve taraf ülkeler menşeli eşya kullanılarak elde edilen işlem görmüş ürünün Kümülasyona tabi bir diğer ülkeye tercihli rejim kapsamında ithaline imkan sağlayan ticaret sistemini, Tedarikçi Beyanı: A.TR dolaşım belgesi, EUR.1 dolaşım sertifikası veya EUR-MED dolaşım sertifikası ile birlikte kullanılan ve Türkiye ile Topluluk arasında ticarete konu Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu kapsamı eşyanın menşeini gösteren belgeyi, İmalatçı-İhracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı, İhracatçı: Yan sanayici firmaya ithal eşyasından işlem görmüş ürün ürettiren ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren imalatçı olmayan dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı, Yan Sanayici: Dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede/izinde kayıtlı ancak belge/ izin sahibi olmayan firmayı, Aracı İhracatçı: Dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihracatı, belge/izin sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştiren belge/izin sahibi olmayan firmayı, Başlamış İşlem: Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olmasını, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası: Gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve/veya emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilen kişiler adına düzenlenen sertifikayı, ifade etmektedir.

Dahilde İşleyiş Rejiminin Amaçları ve İşleyiş

Amaçları şu şekilde özetlenebilir:

Ülke içinde dünya fiyatlarından temin edilemeyen, üretimi bulunmayan veya yetersiz olan, istenilen kalitede olmayan eşyanın gümrük muafiyetli (ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın) ithaline olanak sağlanması yoluyla;

• Girdi maliyetlerinin azaltmak ve bu sayede ürünlere dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak, • İhracatı artırmak, • Üretim ve ticaret hacmini artırmak, • Katma değer yaratmak, • İstihdamı artırmak, • İhraç ürünlerini ve ihraç pazarlarını çeşitlendirmek.

Bu amaçlar çerçevesinde dahilde işleme rejiminin sağladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Ödenmiş vergilerin geri alınması,

 • Eş değer eşya kullanımına olanak verilmesi,

 • AB ülkelerinden ithalde katma değer vergisi ve diğer vergi, resim ve harçlarda muafiyet sağlaması,

 • Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta, gümrük vergisi, katma değer vergisi ve diğer vergi, resim ve harçlarda muafiyet sağlaması,

 • Dış Ticaret Standardizasyon ve Teknik Düzenlemelere tabi olunması,

 • İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak gümrük vergisi muafiyetli ithalat yapılabilmesi,

 • İhracat taahhüdünü üçüncü ülkelere yapılan ihracatla yerine getirmek koşulu ile ithalatta kota ve gözetim önlemlerinden muaf olunmasıdır.

Dahilde İşleme İzin Belgesinin Verilmesi

a. İthal eşyasının işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,

b. Türkiye Gümrük Bölgesindeki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik çıkarları ile Türk malı imajının olumsuz etkilenmemesi,

c. İşleme faaliyetinin, katma değer yaratan ve kapasite kullanımını artıran bir faaliyet olması yanında, işlem görmüş ürünün rekabet gücünü ve ihraç potansiyelini artıran koşullar yaratıyor olması,

d. Firmaların dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamındaki performansları, kriterleri çerçevesinde değerlendirilir.

Dahilde İşleme İzin Belgesinin Çeşitleri

Şartlı Muafiyet Sistemi

Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip, alınan teminatın iade edilmesidir. Bu kapsamda yapılacak işletme malzemesi ithalatında, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir ve ticaret politikası önlemleri uygulanır.

Geri Ödeme Sistemi

Geri ödeme sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı hâlinde, ithalat esnasında alınan verginin (işletme malzemesine ilişkin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) geri ödenmesidir.

Dahilde İşleme İzin Belgesinin Süresi ve Kapatılması

Dahilde İşleme İzin Belgesi’nin süresi Ekonomi Bakanlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) proje konusu malın özelliğine göre belirlenir. Bu süre 12 ayı geçemez. Ancak, gemi inşaa, komple tesis v.b. ile üretim süreci 12 (on iki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgenin/iznin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir. Sürenin başlangıcı Dahilde İşleme İzin Belgesinin taşıdığı tarihtir. Süre sonu ise, belge süresi bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Kapatılması İçin Gerekli Belgeler

Dahilde İşleme İzin Belgesinin kapatılabilmesi için müracaatta aranan belgeler şunlardır:

 1. Dahilde İşleme İzin Belgesinin kağıt ortamındaki basılı nüshası (Belge sahibi firmanın talebine istinaden ilgili firmaya gönderilmişse)

 2. Gümrük beyannameleri asılları veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Sistemi vasıtasıyla Bakanlığımıza elektronik ortamda aktarılan gümrük beyannamesi bilgileri (Yurt içi alım veya belgeden belgeye teslim olması hâlinde fatura asılları)

 3. Döviz alım belgesi aslı (İhracatın özel fatura ile yapılması hâlinde)

 4. İhracat listesi

 5. İthalat listesi

 6. Ekspertiz raporu (Belge süresi içerisinde alınmış, üzerinde ilgili dahilde işleme izin belgesinin tarih ve sayısı belirtilmiş, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş)

 7. Telafi edici vergi makbuzu (Gerekli olması hâlinde)

 8. A.TR dolaşım belgesi (Gerekli olması hâlinde)

 9. Menşe ispat belgeleri (Gerekli olması hâlinde)

 10. Tedarikçi beyanı (Gerekli olması hâlinde)

 11. Ön statü belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması hâlinde)

 12. Serbest bölge bilgi işlem formu aslı (Serbest bölgelerden, Türkiye Gümrük Bölgesi veya başka bir serbest bölge hariç olmak üzere serbest bölge dışına satış yapılması hâlinde)

 13. Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı ve bu ithalatın yapıldığı dahilde işleme izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya yatırım teşvik belgesinin noter tasdikli örneği veya dahilde işleme izni ile ilgili olarak bu ithalatın ilgili izin kapsamında yapıldığına dair ilgili gümrük idaresinden alınacak yazı (Serbest bölgelerden yatırım teşvik belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması hâlinde)

 14. Serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanak (Belge kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün, bu Tebliğin 28’inci maddesinde belirtildiği şekilde serbest bölgede kullanılması hâlinde)

 15. Yeminli mali müşavirlerce onaylı ihracata ilişkin gümrük beyannamesi listesi ve konuyla ilgili yeminli mali müşavir raporu (Tecil-terkin sistemi çerçevesindeki belge kapsamındaki yurt içi alımlarda)

 16. Telafi edici vergi tablosu (Gerekli olması hâlinde)

Dahilde İşleme Rejiminde Sağlanan Hakların Kötüye Kullanımı

a. Bu gümrük beyannamesi dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılamaz.

b. İhracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılmış olması veya kullanılmak üzere ibraz edilmesi halinde veya sahteciliğin belge ihracat taahhüdünün kapatma müracaatından önce tespiti hâlinde bu beyanname kapsamı ihracata tekabül eden ithalata ilişkin vergi, tahsil edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.

c. Bu gümrük beyannamesinde kayıtlı dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firma adına ve/veya aracı ihracatçı firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgeler/izinler kapsamında belirtilen tespitin Ekonomi Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) intikalini müteakiben 1 (bir) yıl süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde indirimli teminat uygulanmaz. Ayrıca; aracı ihracatçı, beyanname konusu işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden, belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Denetim

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar, dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejimi ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak tatbik ederler. Ekonomi Bakanlığı, tedbirlerin uygulanmasına ilişkin her türlü denetimi ve düzenlemeyi yapabilir, ilgili firma, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalardan bilgi ve belge isteyebilir ve gerekli önlemleri alabilir.

Dahilde İşleme Kayıtları

Dahilde işleme izin belgesi sahibi, rejime ilişkin hükümlerin doğru uygulanmasını sağlamak ve bu uygulamanın denetimini kolaylaştırmak amacıyla, “dahilde işleme kayıtları” olarak adlandırılan ve rejim kapsamında kullanılacak ithal eşyasının, uygulanan verimlilik oranının, elde edilen işlem görmüş ürünlerin miktarlarını gösteren stok kayıtlarının ve işlemlerin izlenmesi için gerekli bütün bilgilerin ve ödenebilecek gümrük vergilerinin doğru hesaplanmasını sağlayacak kayıtları tutmak zorundadır.

Belgenin Kaybedilmesi

Dahilde işleme izin belgesinin kaybedilmesi hâlinde, yeni belge düzenlenmesi için kayıp ilanı verilen gazete ile birlikte ilgili bölge müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir. Yapılan değerlendirme sonucunda “Elektronik ortamda düzenlenmiş belgenin aynısıdır.” ibaresi düşülen belge nüshası, ilgili mercilerce yapılan işlemlerin belgeye işlenmesi kaydıyla düzenlenir ve firmaya verilir.

İhraç Edilen İşlem Görmüş Ürünün Geri Getirilmesi Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde, ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin teminatının alındığını gösterir belgenin ibrazı kaydıyla ilgili gümrük idaresince bu ürünün ithalatına ve ihracatına müsaade edilir. Bu durum, ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir.

Yine dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen ancak, belge/izin süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra herhangi bir sebeple geri getirilen ve belge/izin sahibi firma tarafından yeniden ihraç edilecek işlem görmüş ürünün, yeni bir belge/izin kapsamında ayniyet tespiti ve ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin teminatının alındığını gösterir belgenin ibrazı kaydıyla ilgili gümrük idaresince ithalatına müsaade edilir.

İhracatın Gerçekleştirilmemesi

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracatı gerçekleştirilmeyen ithal eşyasının, işlem görmüş ürün ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin sahibi firma ve/veya yan sanayici firmanın stoklarında bulundurulması zorunludur. Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen ancak belge/izin süresi içerisinde işlem görmüş ürün olarak belge/izin şartlarına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihracatı gerçekleştirilemeyen veya serbest bölgelere ihraç edildiği hâlde en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışı yapılmayan ithal eşyasına ilişkin alınmayan vergi, tahsil edilir.

Dahilde İşleme İzin Belgesinin İptali

Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmaların talep etmesi halinde, kullanılmayan dahilde işleme izin belgesi iptal edilir. Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin düzenlenmesine veya revizesine dayanak teşkil etmek üzere ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler ile belge/izin kapsamında yapılan işlemlerin gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının yahut belgenin/iznin sahtesinin düzenlendiğinin veya üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde, ilgili belge/izin iptal edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. Ayrıca, bu belge/izin sahibi firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgeler/izinler kapsamında belirtilen tespitin yapılmasını müteakiben 1 (bir) yıl süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde indirimli teminat uygulanmaz.