Para ve Banka Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kapsanmamış faiz haddi paritesine göre yurtiçi faiz haddi nasıl hesaplanır?


Yurtdışı faiz haddi + Nominal döviz kurundaki değişim beklentisi

Bir dönem önceki yurtiçi faiz haddi + Beklenen enflasyon

Yurtdışı faiz haddi + Risk primi

Yurtdışı faiz haddi + Beklenen enflasyon

Yurtdışı faiz haddi + Reel döviz kurundaki değişim beklentisi


2.Soru

Finansal kriz dönemlerinde sistemin güvenilirliğinin düşmesinin ekonomik aktiviteye zarar verdiği bilinen bir gerçektir. Ekonomiyi bu tür risklerden korumak amacıyla kamu kesimi finansal kurumlar üzerinde çeşitli düzenlemeler uygulamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan birisi değildir? 


Girişin Kısıtlanması

Şeffaflık

Banka Bilançolarının Denetlenmesi

Mevduat Sigortası

Girişin Serbest Bırakılması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin işlevlerinden değildir?


İşlem maliyetlerini azaltma

Değişimin kolaylaştırılması

Yatırımlar hakkında bilgi edinmek ve kaynak dağılımı

Risk yönetimini kolaylaştırma

Tasarrufların ekonomiye aktarılması


4.Soru

I- Verdikleri kredilerin riskini olabildiğince düşük tutmaları gerekir. II- Serbest rezervlerini olabildiğince yüksek tutmaları gerekir. III- Menkul kıymetler portföyünü yüksek getirili ve düşük faiz getiren varlıklardan oluşturması gerekir. IV- Varlık çeşitliliğini sağlayarak riski düşürmeleri gerekir. V- Likidite yönetimine önem vermeleri gerekir. Verilenlerden hangileri varlık yönetimi sürecinde bankaların göz önünde bulundurması gereken temel ilkelerdir?


I, II, ve III
I, IV ve V
II, III ve V
I, II, III, ve IV
I, III, IV ve V

5.Soru

Döviz, altın cinsinden sahip olunan varlıkların aynı cinsten borçları karşılayamaması durumu nasıl adlandırılır?


İflas

Depo kararı

Açık pozisyon

Resesyon

Konsolidasyon


6.Soru

  1. Borçlanmanın maliyetini yükseltme
  2. Kredi daralması
  3. Riskten kaçınma
  4. Şirket özsermayesi

Yukarıdakilerden hangileri finansal krizlerin reel sektörü etkilediği kanallar arasında yer alır?


I ve III

II ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yatırım aracı kuruluşu değildir?


Varlık yönetim şirketleri
Sigorta şirketleri
Finansal kiralama şirketleri
Faktöring şirketleri
Tüketici finansman şirketleri

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin işlevlerinden biri değildir?


Tasarrufların ekonomiye aktarılması

Finansal sistemin online olması

Yatırımlar hakkında bilgi edinmek ve kaynak dağılımı

Risk yönetimini kolaylaştırma

Değişimin kolaylaştırılması


9.Soru

40 adet mal ve hizmetten oluşan bir ekonomide para olmasaydı mal ve hizmetlerin birbirleri cinsinden kaç tane fiyat oluşurdu?


780
15
40
1500
360

10.Soru

Tahvilin fiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangis doğrudur?


Hep sabit kalır.

Talebi düştükçe artar.

Faizi ile aynı yönde değişir.

Faizi ile ters yönde değişir.

Arzı arttıkça artar.


11.Soru

Özkaynaklar banka sahiplerinin (hissedarlarının) bankaya yatırdıkları sermaye ile dağıtılmayarak biriktirilmiş kârlardan oluşur. Özkaynaklar bankanın batma riskine karşı sigorta görevi görür. Bankaların varlıklarının değeri borçlarını karşılamıyorsa banka iflas durumundadır. Tasarruf sahipleri paralarını bankaya yatırdıklarında bankanın iflas durumuna düşmesi halinde mevduatlarını kaybetme riskini göze almaktadırlar. Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında bilinçli bir tasarruf sahibinin hangi bankayı tercih etmesi uygundur?


Toplam varlıkları yüksek olan
Toplam yükümlülükleri yüksek olan
Özkaynakları yüksek olan
Serbest rezervleri yüksek olan
Müşteri sayısı fazla olan

12.Soru

Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi finansal gelişmenin iktisadi kalkınmanın tetikleyicisi olduğunu düşünenlerden biridir?


Schumpeter
Robinson
Weber
Keynes
Smith

13.Soru

I Piyasaya girişin kısıtlanması II Şeffaflık III Mevduat sigortası IV Banka bilançolarının denetlenmesi V Bilgi edinme maliyetinin düşürülmesi Yukarıdaki ifadelerden hangileri kamu kesiminin, ekonomiyi çeşitli risklerden kurmak amacıyla finansal kurumlar üzerinde uyguladığı düzenlemeler arasında yer alır?


I ve II
I ve III
II, IV, V
I, III, IV, V
I, II, III, IV

14.Soru

Finansal sistemlerde piyasaların gelişmişliğine bağlı olarak farklı türlerde finansalvarlıklar bulunabilir. Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıklardan bir tanesi değildir?


Likidite
Kar payı
Tahvil
Hisse senedi
Bono

15.Soru

I. Banka rezervleri zorunlu karşılıklar ve serbest rezervlerin toplamı olarak düşünülebilir.

II. Bankaların yasal olarak topladıkları mevduatın Merkez Bankası tarafından belirlenen bir orana karşılık gelen kısmını Merkez Bankasında tutmak zorunda oldukları rezerve zorunlu karşılıklar adı verilir.

III. Merkez Bankası tarafından belirlenen ve her 1 TL’lik mevduatın kaç kuruşunun zorunlu karşılık olarak tutulacağını belirleyen orana rezerv opsiyon katsayısı adı verilir.

IV. Bankaların rezerv tutmalarının fırsat maliyeti kaybettikleri faiz geliridir.

Rezervler ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


I,II

I,III

I,II,III

I,II,IV

II,III,IV


16.Soru

Bankaların merkez bankasından almış olduğu kredi karşısında ödemesi gereken faiz oranı nasıl adlandırılır?


İskonto oranı

Rezerv opsiyon oranı

Reeskont oranı

DİBS oranı

Repo oranı


17.Soru

Dünya geneli düşünüldüğünde, 1970-1980 arasında görülen krizler daha çok bu tür döviz krizleri olarak ortaya çıkarken 1980’lerden sonra döviz krizi ile beraber hangi tür krizler daha çok görülmeye başlanmıştır? 


Siyasi krizler

Borç krizleri

Adalet krizleri

Bankacılık krizleri

Politik krizler


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin reel sektörü nasıl etkilediği, hangi kanallardan ekonomik aktiviteyi azalttığı unusrlardan biri değildir?


Borçlanmanın Maliyetinin Yükselmesi

Kredi Daralması

Döviz Kuru

Finansal Planlama

Güven


19.Soru

Merkez bankasının dolaşıma çıkarttığı (bastığı) kâğıt paralara ne isim verilmektedir?


Vadeli Mevduat

Emisyon

Vadesiz Mevduat

Bankaların Kasası

Dolaşımdaki Para


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi faiz haddi ile ilgili doğru ifadedir?


Faiz haddi, piyasa fiyatları düşmesi sonucunda belirleniyor.

Faiz haddi, piyasa fiyatları artışı sonucunda belirleniyor.

Faiz haddi, talebin arzdan büyük olması sonucunda belirleniyor.

Faiz haddi, arzın talepden büyük olması sonucunda belirleniyor.

Faiz haddi, arz ve talebin dengeye gelmesi sonucunda belirleniyor.