Para ve Banka Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir ülkede başlayan finansal krizin etkilerinin başka ülkelere hızlı ve şiddetli biçimde yayılmasına ne ad verilir?


Etkilenme etkisi

Yayılma etkisi

Bulaşma etkisi

İlerleme etkisi

Genişleme etkisi


2.Soru

I-Fiyatlar Genel Düzeyi, II- İşsizlik Oranı, III- Tüketim, IV- Yatırım, V- Faiz Haddi. Verilen ifadelerden hangisi/hangileri merkez bankasının para ve maliye politikası kapsamına girmektedir?


I ve II
II ve III
IV ve V
I, II ve III
Hepsi

3.Soru

Tahvillerden doğan yükümlülüklerin farklı düzeylerde yerine getirilmemeleri olasılıklarının bulunması durumuna aşağıdaki risk türlerinden hangisi ile ifade edebiliriz?


Kredi riski
Faiz riski
Piyasa riski
Arbitraj Riski
Sistematik Risk

4.Soru

1992-2002 yılları arasında Türkiye'de kur belirsizliğinin yüksek olduğu bilinmektedir. Bu durumda bankacılık sektöründe aşağıdakilerden hangisinin daha yüksek oranda yer alması beklenir?


Tasarruf mevduatı

Ticari mevduat

Resmi mevduat

Döviz tevdiat hesapları

Vadeli mevduat


5.Soru

İslami bankacılık, faizsiz bankacılık ya da özel finans kuruluşları adıyla da bilinen bu kurumlar Türkiye’de ilk defa hangi yılda faaliyete geçmiştir?


1975

1980

1985

1987

1990


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir bankanın bilançosunun varlıklar tarafında yer almaz?


Menkul kıymetler

Rezervler

Mevduatlar

Ticari krediler

Bireysel kredi kartları


7.Soru

Uzun vadeli tahvil satın almak için talep edilen ek getiri aşağıdakilerden hangisidir?


Temettü

Vade primi

Kâr payı

Reeskont oranı

İskonto oranı


8.Soru

İş başındaki yöneticilerin sahiplerin çıkarı yerine kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi sonucunda ortaya çıkan ahlaki tehlike problemi nedir?


Asil-Vekil Problemi

Bedavacılık

Ters seçim

Eksik bilgi

Limon piyasas


9.Soru

Bilanço nedir? 


Şirketlerin veya kuruluşların mali durumlarının özetlendiği tablolara bilanço adı verilir.

Bankalar topladıkları mevduatın Merkez Bankası tarafından belirlenen bir oranına
karşılık gelen miktarına bilanço denir. 

Merkez Bankası tarafından belirlenen ve her 1 TL’lik mevduatın kaç kuruşunun zorunlu karşılık olarak tutulacağını belirleyen oran tablolarına bilanço denir.

Bankaların temel varlıklarını oluşturan tablolara bilanço denir. 

Bankaların yükümlülükleri başka bir deyişle bankaların borçlarını gösteren tablolara bilanço denir. 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli faizler ile uzun vadeli faizler arasındaki ilişkiyi gösterir?


BP eğrisi

Farksızlık eğrisi

IS eğrisi

LM eğrisi 

Verim eğrisi


11.Soru

Döviz Tevdiat Hesapları kavramını nasıl tanımlayabiliriz?


Bankalarda yabancı para cinsinden tutulan vadeli veya vadesiz mevduatlardır.
Bankaların merkez bankasından aldığı kredidir.
Döviz, altın cinsinden sahip olunanvarlıkların aynı cinsten borçları karşılayamamasıdır.
Şirketlerin veya kuruşların malidurumlarının özetlendiğitablolara bilanço adı verilir.
Banka hesabı diye de adlandırabileceğimizmevduat, tasarruf sahipleri tarafından bankaya yatırılan paralardır.

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ters seçim sorununu en aza indirmek için başvurulan çözümlerden birisi değildir?


Bilgi eksikliğini kamusal olarak gidermesi

Özel kuruluşların bilgi toplayarak satması

Maddi teminat

Şirketlerin özsermayesi

Kaliteli bilanço oluşturma


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal kriz dönemlerinde reel sektörü etkileme yolu doğru verilmiştir?


Borçlanmanın maliyeti azalmakta
Kredi Hacmi Genişlemekte
Şirketin Özsermayesi Azalmakta
Döviz Kuru Artmakta
Ekonomiye Olan Güven Artmakta

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal kriz dönemlerinde sistemin güvenilirliğini korumak amacıyla yapılan düzenlemeler arasında gösterilemez?


Girişin kısıtlanması

Serbest kur rejimi

Şeffaflık

Banka bilançolarının denetlenmesi

Mevduat sigortası


15.Soru

Bir birim yabancı paranın yerli para cinsinden değerini (fiayatını) tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Nominal Döviz Kuru
Reel Döviz Kuru
Nominal Faiz
Kapsanmamış Faiz Haddi Paritesi
Reel Faiz

16.Soru

Aşağıda bilgileri verilen bankanın Varlık Getiri Oranı nedir? (Toplam varlıkları: ? 150 milyon. Vergi sonrası net kârı: ? 6 milyon.)


% 4
% 8
% 10
% 15
% 25

17.Soru

Finansal sistemin en önemli fonksiyonu fon fazlası olanlarla (borç verenlerle) fon açığı olanlar (borç alanlar) arasında fon akımının sağlıklı olarak sağlanmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi fon akımının sağlıklı olarak işlemesine engel olan bilgi sorunlarından biridir?


Ters seçim
Tasarrufların mobilize olması
Kaynak dağılımı
İşlem maliyetleri
Bilgi edinme maliyetleri

18.Soru

Türkiye’de bankacılık sektörü bilançosunun gelişimi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Ekonominin krize girdiği dönemlerde kredilerin toplam varlıklar içerisindeki payı artmaktadır.

2002 yılından 2008 yılına kadar banka varlıklarının içinde kredilerin oranı yükselen bir seyir izlemiştir.

Bankacılık sisteminin temel kaynağı mevduatlardır.

TL cinsinden mevduatlara bakınca tasarruf mevduatı temelde en önemli mevduat türüdür.

Kur belirsizliğinin arttığı dönemlerde DTH hesaplarında artış yaşanmıştır.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin işlevlerindendir?
I-Riskin paylaşılması
II-Likidite sağlanması
III-Bilgi aktarımı
IV-Değişim aracı olması


I, II, III

I,II, III, IV

I, IV

II, III, IV

III, IV


20.Soru

Toplam varlıkların toplam özkaynaklara oranına ne ad verilir?


varlık oranı
Özkaynak çarpanı
Zaman
özkaynak oranı
özkaynak getiri oranı