Para ve Banka Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Asil-vekil problemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Asil-vekil problemi, yöneticilerin şirket sahiplerinin çıkarları doğrultusunda hareket etmelerine bağlı olarak ortaya çıkar. 
Yöneticilerinin şirketin sahiplerinden farklı amaçlara yönelik hareket etmesi sonucunda asil- vekil problemi ortaya çıkar. 
Asil-vekil problemi bir ters seçim problemidir.
Asil-vekil problemi özellikle hisse senedi piyasalarında ortaya çıkar.
Asil vekil problemi bir ahlaki tehlike problemidir. 

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin işlevlerinden değildir?


Tasarrufların ekonomiye aktarılması.
Risk yönetimini kolaylaştırma.
Değişimin kolaylaşması.
Yatırımlar hakkında bilgi edinmek ve kaynak dağılımı.
Bilgiyi değerlendirme maliyetlerinin arttırılması.

3.Soru

Getiri eğrisinin ılımlı bir pozitif eğime sahip olması bize faiz oranlarıyla ilgili nasıl bir bilgi vermektedir?


Kısa vadeli faiz oranlarının belirgin bir biçimde düşeceği beklenmektedir.
Kısa vadeli faiz oranlarının keskin bir biçimde düşeceği beklenmektedir.
Kısa vadeli faiz oranlarının belirgin bir biçimde yükseleceği beklenmektedir.
Kısa vadeli faiz oranlarının keskin bir biçimde yükseleceği beklenmektedir.
Kısa vadeli faiz oranlarının aynı seviyelerde olacağı beklenmektedir.

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tahvilin fiyatı ile talebi arasındaki ilişkiyi gösteren talep eğrisinin eğimini vermektedir?


Yukarıya doğru (pozitif) eğimli

Aşağıya doğru (negatif) eğimli

Yukarıya doğru (negatif) eğimli

Dikey ve pozitif eğimli

Yatay ve negatif egimli


5.Soru

Merkez bankalarının yasalar çerçevesinde açık piyasa işlemleri, zorunlu karşılık oranları, döviz müdahaleleri gibi araçları kullanarak fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlamak için yaptıkları işlemlere ne ad verilir?


Faiz politikası
Yatırım politikası
Maliye politikası
Kalkınma politikası
Para politikası

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi likidite ihtiyacını ve ani mevduat çıkışlarını karşılamak amacıyla bankaların ellerinde tuttuğu bir rezerv türüdür?


Zorunlu rezerv

Kısmi rezerv

Serbest rezerv

Munzam karşılık

Yükümlülükler


7.Soru

Finansal piyasalarda sözleşmenin iki tarafının aynı miktarda bilgiye sahip olmaması durumuna ne ad verilir?


Eksik Bilgi
Ters Seçim
Ahlaki Tehlikesi
Bedavacılık
Asil-Vekil Problemi

8.Soru

M1 için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Dolaşımdaki para+Vadesiz mevduat

Dolaşımdaki para+vadeli mevduat

Repo+ vadeli mevduat

Vadeli mevduat +vadesiz mevduat

Dolaşımdaki para –vadesi mevduat


9.Soru

Nominal faiz haddi reel faiz haddinden küçükse aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?


Enflasyon vardır.
Fiyat genel düzeyi sabittir.
Deflasyon vardır.
Resesyon vardır.
Fiyatlar genel düzeyi yükselmektedir.

10.Soru

Bankaların en önemli sorunu, likidite yetersizliği nedeniyle mevduat sahiplerinin isteklerini zamanında karşılayamamalarıdır. Mevduat sahiplerinin alacaklarının ödenmemesinin piyasada oluşturacağı panik havası, bankaların iflası anlamına gelmektedir. Mevduat sahiplerinin yukarıda anlatılan durumlarla karşılaşmamaları ve paralarını güvenle bankalara yatırmaları açısından yapılan genel olumlu düzenlemelerden hangisi doğrudur?


Mevduat sahiplerine yapılan her türlü ödemelerden sabit oranda vergi kesintisi yapılmasıdır.
Gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan ticari hesapların mevduatta devlet sigortası dışında bırakılmasıdır.
Reşit olmayan kişiler adına velisi tarafından açtırılmış olan mevduat hesaplarında belli bir tutarının devlet garantisi altına alınmasıdır.
Tasarruf sahiplerinin ilgili mevzuatlarında yer alan tutara kadar mevduat hesaplarının mevduatta devlet güvencesi kapsamına alınmasıdır.
Bir kişinin birden fazla bankada mevduat hesabının olması hâlinde mevduatta devlet güvencesi miktarı her bir banka hesabı için ayrı olarak dikkate alınmasıdır.

11.Soru

Finansal kriz türleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Döviz krizlerinde döviz kuruna yönelik spekülatif ataklar sonucunda ani ve büyük kur değişiklikleri gerçekleşir. 
Bankacılık ve döviz krizleri aynı anda ortaya çıkmazlar. 
1970 ile 1980 arasında görülen krizlerin çoğunluğu döviz krizleridir. 
Bankacılık krizlerinde hızlı mevduat kaçışı ile birlikte bir yada daha çok bankanın batması söz konusudur. 
Ödemeler dengesi sorunları döviz krizlerini tetikler.

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bankaların kredi riskini azaltmak için yapabileceklerinin arasında değildir?


Kredi alan şirketlerin faaliyetlerini yakından izlemek.

Bankanın belirli sektörlere yönelik kredilerde uzmanlaşması.

Kredi verdiği müşterileri hakkında istihbarat toplaması ve onları özenle seçmesi.

Teminat karşılığında verilen kredilere öncelik vermek.

Kredi kartı gibi teminatsız kredilerde ödeme zorluğu doğduğunda bankanın borcu karşılığında bir teminat istememesi.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileme kanalları arasında yer almaz?


Borçlanma maliyetinin yükselmesi
Kredi Genişlemesi
Riskten kaçınma
Döviz kuru artışı
Şirket özsermayesinde düşüş

14.Soru

Devlet tarafından yasal ödeme aracı olarak basılan ve üzerinde nominal olarak ifade ettiği satın alma gücünün belirtildiği kağıt banknot şeklindeki para türü aşağıdakilerden hangisidir?


Mal para

İtibari para

Çek

Kaydi para

Baz para


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Euro kullanan ülkelerden biri değildir?


Almanya
Avusturya
İngiltere
Kıbrıs
Yunanistan

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi banka bilançosunun pasifinde yer almaz? 


Vadeli mevduat 
Repodan sağlanan fonlar 
Özkaynaklar 
Merkez bankasından kullanılan krediler
Tüketici kredileri 

17.Soru

Aşağıdaki varlıklardan hangisi en likittir?


Gayrimenkul

Otomobil

Cep telefonu

Değerli madenden işlenmiş takı

Devlet iç borçlanma senedi


18.Soru

I. Çağdaş merkez bankacılığında, para politikası uzun vadeli faiz haddini kontrol ederek yürütülür

II. Faiz haddi sıfıra eşit olmadığı sürece, bir mali varlıktan bugün elde edilecek yüz lira ile bir yıl sonra elde edilecek yüz lira aynı değildir.

III. İskontolu bir tahvilin fiyatı ile faizi arasında doğru yönlü ilişki vardır.

IV. Bir mali varlığın vadeye kadar verimi ile getiri oranı farklı olabilir.

Faiz haddi ve ilgili diğer kavramlar ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


I,II

I,III

I,III,IV

II,IV

II,III,IV


19.Soru

I. Değer saklama aracı olması

II. Hesap birimi olması

III. Bölünebilir olması

IV. Taşınabilir olması

V. Değişim aracı olması

Yukarıdakilerden hangileri paranın fonksiyonlarındandır?


I,II,III

I,II,V

II,III,IV

II,III,V

I,III,IV,V


20.Soru

Bir bankanın karşı tarafa sattığı sabit getirili bir menkul kıymeti önceden belirlenen bir fiyattan ileri bir tarihte geri satın almak üzere yaptığı anlaşmaya ne ad verilir?


Repo

Ters repo

Döviz tevdiat

Reeskont Kredisi

Açık pozisyon