Para ve Banka Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminin finansal kurumlar üzerinde uyguladığı düzenlemelerden biri değildir? 


Girişin kısıtlanması

Bankaların hesap verilebilir olması

Şeffaflık

Banka bilançolarının denetlenmesi

Mevduat sigortası


2.Soru

Bir bankanın varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki fark aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?


Krediler
Menkul kıymetler
Rezervler
Özkaynaklar
Mevduat

3.Soru

Faiz haddi sıfıra eşit olmadığı sürece aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?


Bugünkü 100 TL bir yıl sonra 95 Tl olur

Bugünkü 100 TL bir yıl sonra yine 100 TL olur

Bugünkü 100 TL bir yıl sonra 105 Tl olur

Bugünkü 100 TL bir yıl sonra 85 Tl olur

Bugünkü 100 TL bir yıl sonra 115 Tl olur


4.Soru

Bankaların finansal piyasalarda yaptıkları menkul değerler işlemleri sonucunda zarar etme riski aşağıdakilerden hangisidir?


Likidite riski

Kur riski

Faiz riski

Piyasa riski

Kredi riski


5.Soru

Yurtiçi faiz haddi (yaklaşık olarak) yurtdışı faiz haddi ile nominal döviz kurundaki değişim beklentisinin toplamına eşit olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Satın alma gücü paritesi

Kapsanmamış faiz haddi paritesi

Çapraz kur

Vade primi

Vade getirisi


6.Soru

Yurtdışı faiz hadlerinde ortaya çıkan bir artış veya artış beklentisi yurtiçi ekonomide aşağıdaki hangi değişken üzerinde etkili olur?


Enflasyon oranının artmasına neden olur.
Yurtiçi faiz oranlarının düşmesine neden olur.
Yurtiçi faiz oranlarının artmasına neden olur.
Döviz kurunun düşmesine neden olur.
Döviz kurunun artmasına neden olur.

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin bulaşıcılık nedenlerinden biri değildir?


Krizden hemen önce artan uluslararası sermaye girişinin kriz sonrasında hızlı ve şiddetli biçimde geri dönmesi

Teknolojik ilerleme

Finansal piyasalardan sürpriz bir açıklama gelmesi

Finansal piyasalardaki eksik bilgi sorununun yaşanması

Ülkeler arasındaki finansal bağlar


8.Soru

Finansal piyasaların, büyümenin gerçekleşmesine katkı sağlayan fonksiyonel etkisi aşağıdakilerden hangisidir? 


Sermaye birikimi 
Finansal değişim 
Likiditeyi arttırma 
Risk yönetimini kolaylaştırma 
Yatırımlar hakkında bilgi edinmek ve kaynak dağılımı 

9.Soru

"Özkaynak yönetiminin en temel özelliği ...........yeterliliğini sağlamaktır."

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir? 


yönetici

şube

taşınmaz

personel

sermaye


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi banka bilançosunun yükümlülükler tarafında bulunur?


Tüketici kredileri
Menkul kıymetler
Repodan sağlanan fonlar
Ticari krediler
Zorunlu karşılıklar

11.Soru

Finansal sistemin yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Ekonomilerin gelir seviyesi arttıkça finansal sistemleri de büyür.
Daha gelişmiş ekonomiler daha etkin finansal sistemlere sahiptirler.
Dolaysız finans dolaylı finansa göre daha yaygındır.
Bankalar en önemli finansal kurumdur.
Şirketler yatırımlarının finansmanında birincil olarak özsermayelerini kullanmaktadırlar.

12.Soru

I. Dolaşımdaki Para = Dolaşıma Çıkan Banknot + Madenî Para - Bankaların Kasası

II. M2 =Emisyon + Madenî Para - Bankaların Kasası+ Vadesiz Mevduat+ Vadeli Mevduat

III. M3= Vadeli Mevduat + Vadesiz Mevduat+ Repo + Para Piyasası Fonları +İhraç Edilen Menkul Kıymetler

IV. Emisyon; herhangi finansal varlığın paraya dönüştürme hızıdır

Parasal büyüklükler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I,II

I,III

I,II,III

II,III

II,III,IV


13.Soru

Likiditenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 


Bir finansal varlığın ikinci el piyasasının olması likiditesini azaltmaktadır. 
Bir araba, bir hazine bonosuna göre daha likittir. 
Likidite finansal varlık talebini azaltmaktadır. 
Likidite herhangi bir finansal varlığın paraya dönüşme hızıdır. 
Bir finansal varlığın likiditesinin artması paraya çevrilmesi esnasında katlanılan işlem maliyetini de arttırmaktadır. 

14.Soru

Tasarruf sahipleri tarafından bankaya yatırılan ve müşterinin koşulsuz olarak parasını çekebileceği hesaplar nasıl adlandırılır?


Vadeli mevduat

Vadesiz mevduat

Özsermaye

Döviz tevdilat hesabı

Krediler


15.Soru

Bir birim yabancı paranın yerli para cinsinden değeri (fiyatı) olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


nominal döviz kuru 

reel döviz kuru

devalüasyon

efektif reel kur endeksi

çok taraflı reel kur endeksi


16.Soru

Bankanın aktifinde tuttuğu menkul kıymetlerin alım-satımında zarar etmesi sonucu oluşan risk aşağıdakilerden hangisidir?


Likidite riski
Piyasa riski
Faiz riski
Kredi riski
Kur riski

17.Soru

Aşağıdaki finansal varlıklardan hangisinin likiditesi en yüksektir?


Hisse senedi

Arsa

Tahvil

Banknot

Bono


18.Soru

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hangi tarihte resmen kurulmuştur?


1947
1961
1930
1923
1938

19.Soru

Bir ülkede başlayan finansal krizin etkilerinin başka ülkelere hızlı ve şiddetli biçimde yayılmasına............denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Yuvarlanma etkisi

Bulaşma etkisi

Boşaltma etkisi

Doldurma etkisi

Kaçma etkisi


20.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilen temel bileşenlerden hangisi bankacılık sektörü varlıkları içinde değerlendirilmez?


Mevduat
Rezervler
Menkul Kıymetler
Krediler
Diğer Varlıklar