Para ve Banka Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Şirketlerin veya kuruluşların mali durumlarının özetlendiği tablolara ne ad verilir?


Sermaye

Mevduat

Bilanço

Yükümlülük

Varlıklar


2.Soru

Finansal piyasalarda sözleşme imzalanmadan önce ortaya çıkan eksik bilgi durumudur. Potansiyel olarak daha çok risk almaya eğilimli olan yatırımcıların borç almaya daha hevesli olması buna yol açar.

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Ters seçim

Ahlaki tehlike

Bedavacılık

Asil vekil problemi

Limon piyasası


3.Soru

Faiz haddi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. Faiz haddi sıfıra eşit olmadığı sürece, bir mali varlıktan bugün elde edilecek yüz
    lira ile bir yıl sonra elde edilecek yüz lira aynı değildir.
  2. Bir yıl sonraki yüz lira ile iki yıl sonraki yüz lira da birbirlerine eşit değildir.
  3. Farklı zamanlarda yapılan ödemelerin bugünkü değerlerini bulmak ve dolayısıyla onları karşılaştırabilmek için bir indirme işlemi yapılır.
  4. İşlemde kullanılan faiz haddine indirim faktörü denilir.
  5. İndirim faktörü (faiz haddi) ne kadar yüksekse ileri dönemlerde elde edilecek değerlerin bugünkü değerleri de o kadar yüksek  olur.


I,II,III,IV

I,II,IV,V

I,III,IV,V

I,II,III,V

II,III,IV,V


4.Soru

Avrupa Birliği içerisinde yer alan ancak birliğin ortak parasını kullanmayan ve kendine ait para politikası olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Almanya

Belçika

Avusturya

Portekiz

İngiltere


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüm dünyada finansal sistemi karakterize eden beş olgudan biri değilidir?


Ülkeler zenginleşip geliri arttıkça finansal sistemleri de gelişir 

Gelişmiş ülkelerden bankalar ile birlikte menkul kıymet borsalarıda büyük ve etkindir.

Tüm dünyada bankalar en önemli aracı kurumlardır

Tüm dünyada doğrudan finansman dolaylı finansmandan daha yaygındır

Şirketler dış finansman kaynağı olarak daha çok banka kredisi kullanırlar


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi verim eğrilerinin aldığı biçimi açıklamaya çalışan kuramlardan biridir?


Eşitlik kuramı

Gecikmeler kuramı

Bekleyişler kuramı

Zaman yetersizliği kuramı

Ücret-zaman ikilemi kuramı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mevduat toplayan kurumlardan değildir?


Ticari bankalar
İslami bankacılık
Faizsiz bankacılık
Özel finans kuruluşları
İstanbul menkul kıymetler borsası

8.Soru

I. Tasarrufların ekonomiye aktarılması

II. Risk yönetimini kolaylaştırma

III. Değişimin kolaylaştırılması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri finansal sistemin işlevleri arasında gösterilebilir?


Yalnız I 

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin bulaşmasını açıklamaz?


Yatırımcıların finansal piyasalardaki eksik bilgi yüzünden sürü davranışı göstermesi.
Ülkeler arasındaki ticari bağlar yüzünden bir ülkedeki krizin diğer ülkenin ithalat ve ihracatını etkilemesi.
Bir ülkedeki döviz krizinin diğer ülkede de döviz krizine yol açması.
Kriz çıkan ülkenin tahvillerine olan talebin düşmesi sonucu diğer ülkenin tahvillerine olan talebin artması.
Uluslararası fon yöneticilerinin kriz çıkan ülkenin finansal piyasalarından çıkarken o ülkeye benzer ülkelerin finansal piyasalarından da çıkmaları.

10.Soru

Senyoraj kavramının tanımı ile ilgili aşağıdaki  ifadelerden hangisi doğrudur? 


Devletin menkul kıymetler üzerinden almış olduğu gelir vergisidir. 
Devletim finansal piyasalarda mobiliteyi arttırmak amacıyla kullanmış olduğu para piyasası enstrümanıdır. 
Sermaye piyasasına özgü menkul kıymettir 
Özel sektör tarafından çıkarılan para piyasası enstrümanıdır. 
Devletin para basarak satın aldığı mal ve hizmet miktarıdır. 

11.Soru

2007’de başlayan ve 2008’de tam anlamıyla patlak veren küresel krizden sonra merkez bankalarının fiyat istikrarı olan temel amacının yanına hangi amaç eklenmiştir?


İstikrarlı büyüme

Düşük oranda işsizlik

Sürdürülebilir cari açık

Sürdürülebilir kamu borcu

Finansal istikrar


12.Soru

‘Parasal büyüklük’ olarak adlandırılan ekonomideki para miktarına ilişkin çeşitli tanımlar kullanılmaktadır. Parasal miktar tanımlarından kısaca M1 olarak bilinen para miktarı aşağıdakilerden hangisi büyüklüğü ifade eder?


Dolaşımdaki Para

Vadesiz Mevduat

Vadeli Mevduat

Vadeli ve Vadesiz Mevduat

Dolaşımdaki Para ve Vadesiz Mevduat


13.Soru

Bankanın aktifinde tuttuğu menkul kıymetlerin alım-satımında zarar etmesi sonucu oluşan risk aşağıdakilerden hangisidir?


Piyasa riski

Likidite riski

Kredi riski

Faiz riski

Kur riski


14.Soru

Organize ve tezgâh üstü (over-the-counter) piyasalar ayrımı, ikincil piyasaların nasıl örgütlendiğiyle ilgilidir. Alıcı ve satıcıların menkul kıymet satışına yönelik işlemlerinin belli bir mekânda yapıldığı organize piyasalara “organize piyasa”, alıcı ve satıcıların bir mekânda toplanmadığı ve online olarak piyasada işlem yaptıkları piyasalara “tezgâh üstü piyasa” adı verilir. Yukarıdaki ifadeler kapsamında, aşağıdakilerden hangisi tezgah üstü piyasalara örnektir?


Borsa İstanbul (BİST)
Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB)
Bankalararası Repo Piyasası
İstanbul Altın Borsası
TCMB Açık Piyasa

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bankacılık sektöründeki varlıkların büyük kısmını oluşturur?


krediler 

diğer varlıklar 

menkul kıymetler

zorunlu rezervler

serbest rezervler


16.Soru

Reel döviz kuru artıyorken yerli para reel olarak değer .........., (diğer unsurlar aynı kalmak üzere) ihracat ....., ithalat ......... . Yukarıdaki boşluğu uygun şekilde doldurunuz.


Kaybeder, artar, azalır

Kazanır, artar, azalır

Kaybeder, azalır, artar

Kaybeder, artar, artar

Kaybeder, azalır, azalır


17.Soru

Bir süt üreticisi kıyafet ihtiyacını karşılamak üzere sahip olduğu sütü pazara götürmüştür. Süt sahibi kıyafet sahibine pazara getirdiği sütü vererek karşılığında kıyafet almış ve böylece süt sahibi kıyafet ihtiyacını karşılamıştır. Tarihsel süreçte meydana gelen bu olay, para ve paranın fonksiyonlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisine örnek olarak verilebilir?


Paranın hesap birimi olma fonksiyonu
Finansal varlığın paraya dönüşme hızı
Paranın değişim aracı olma fonksiyonu
Parasal büyüklükler
Değer saklama aracı olma fonksiyonu

18.Soru

Devlet tarafından yasal ödeme aracı olarak basılan ve üzerinde nominal olarak ifade ettiği satın alma gücünün belirtildiği kağıt banknot şeklindeki para türü aşağıdakilerden hangisidir?


Mal para

İtibari para

Kaydi para

Baz para

Çek


19.Soru

I. Bir şirketin ya da ülkenin kendi para birimi dışında dolar euro gibi yabancı bir para cinsinden çıkarttığı tahvillerdir

II. Menkul kıymetlerin belirli bir vadede belirli bir fiyattan geri alınmak üzere satılması işlemidir

Yukarıda tanımları verilen finansal varlıklar/işlemler sırasıyla hangileridir?


Tahvil, ters repo

Temettü, forward

Tahvil, hedging

Eurobond, repo

Bono, swap


20.Soru

  1. Kredilerin riskini düşük tutmak gerekir.
  2. Bankaların menkul kıymetler portföyünün yüksek getiri ve düşük faiz getiren varlıklardan oluşması gerekir.
  3. Varlık yönetiminde riski düşürmek için varlık çeşitliliğini sağlamak gereklidir

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri likidite yönetimi aşamasında bankaların göz önünde bulundurması gereken ilkelerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I, II ve III