Para ve Banka Ara 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Paranın olmadığı bir takas ekonomisinde mal sayısı arttıkça birbirleri cinsinden bilinmesi gereken fiyat, yani göreli fiyat sayısı da katlanarak artacaktır. Buna göre, 25 adet mal ve hizmetten oluşan bir ekonomide para olmasaydı mal ve hizmetlerin birbirleri cinsinden kaç tane fiyat oluşur?


350
300
250
200
150

2.Soru

Bankaların aktif-pasif özdeşliği düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi varlıklara eşittir?


Yükümlülükler+özkaynaklar

Yükümlülükler-özkaynaklar

Yükümlülükler/özkaynaklar

Yükümlülükler*özkaynaklar

1-(Yükümlülükler+özkaynaklar)


3.Soru

Ortaklık hakkı sağlayan finansal varlık aşağıdakilerden hangisidir? 


Tahvil  
Finansman Bonosu 
Devlet İç Borçlanma Senetleri 
Hisse Senedi
Banka Bonosu 

4.Soru

Kar ortaklığı ile fon toplayan kurumlar hangi isim ile adlandırılırlar?


Ticari bankalar
Yatırım bankaları
Katılım bankaları
Off-shore bankacılığı
Kalkınma bankaları

5.Soru

Finansal piyasalarda tahvil fiyatının düşmesine yol açan tahvil talebi kaynaklı nedenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Tahvili tutmanın riskinin artması
Ekonomik beklentilerin iyileşmesi
Yatırım ortamının iyileşmesi
Ekonomik büyümenin artması
Kamunun borçlanma ihtiyacının artması

6.Soru

Bir bankanın bilançosu için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Banka bilançosunda toplam varlıklar toplam yükümlülüklere eşittir.
Banka bilançosu banka fonlarının kaynaklarını ve kullanımını gösterir.
Banka bilançosu bankanın borçlarını ödeme gücünü gösterir.
Banka bilançosunda aktifler pasiflere eşittir.
Banka bilançosunda varlıklar yükümlülüklerle özkaynakların toplamına eşittir.

7.Soru

Bir yatırımcının satın almak istediği bir yatırım malının mülkiyetinin sözleşme süresince finansal kiralama şirketinde kaldığı ve sözleşme süresince yatırımcının kira ödeyerek bu malın kullanım hakkına sahip olmasına olanak sağlayan sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?


Sigorta

Faktöring

Leasing

Opsiyonlu işlem sözleşmesi

Tüketici finansmanı


8.Soru

Kapsanmamış faiz haddi paritesine göre yurtiçi faiz haddi aşağıdakilerden hangisidir?


Nominal döviz kurundaki değişim beklentisinin toplamına eşit olur

Reel döviz kurundaki değişim beklentisinin toplamına eşit olur

Nominal döviz kuru toplamına eşit olur

Piyasa koşullarına

Reel döviz kuru ve nominal döviz kuru toplamına


9.Soru

Bankaların finansal piyasalarda yaptıkları menkul değerler işlemleri sonucunda zarar etme riskine ne ad verilir?


Kur riski

Kredi riski

Piyasa riski

Faiz riski

Likidite riski


10.Soru

Finansal piyasalara ait aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Finansal piyasalar değişim gören varlıkların vadelerine göre para ve sermaye piyasaları olarak sınıflandırılmaktadır.
Ödemelerin anında gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi durumunda piyasalar spot ve vadeli piyasalar olarak sınıflanır.
Borç ve ortaklık piyasaları değişim gören finansal varlıkların çeşitlerine ilişkin bir sınıflama türüdür.
Finansal piyasalarda 10 yıl ve altında vadeler kısa vadeli finansal varlıkları tanımlar.
Finansal piyasalarda ilk defa piyasaya çıkarılan finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasa birincil piyasadır.

11.Soru

Gerçekleşen reel faiz haddi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak hesaplanmaktadır?


Reel faiz haddi- Gerçekleşen enflasyon

Nominal faiz haddi- Gerçekleşen enflasyon

Nominal faiz haddi- Reel faiz haddi

Nominal faiz haddi + Gerçekleşen enflasyon

Nominal deflator - Gerçekleşen enflasyon


12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilen stratejilerden hangisi bir bankanın varlık yönetimi stratejileri arasında yer almaz?


Yüksek faiz oranında teminat sağlaması nedeniyle mevduat toplamak gerekir.
Kredilerin riskini düşük tutmak
Bankaların menkul kıymetler portföyünün yüksek getiri ve düşük faiz getiren varlıklardan oluşması gerekir.
Varlık yönetiminde riski düşürmek için varlık çeşitliliğini sağlamak gereklidir..
Likidite yönetimini olası riskler nedeniyle önemsemek gerekir.

13.Soru

Özkaynak Çarpanı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Toplam Varlıklar/ Vergi sonrası net kar
Özkaynaklar/vergi sonrası net kar
Özkaynaklar/Toplam Varlıklar
Toplam varlıklar/Özkaynaklar
Vergi sonrası net kar/toplam varlıklar

14.Soru

Farklı zamanlarda yapılan ödemelerin bugünkü değerini bulmak ve dolasıyla onları karşılaştırabilmek için bir indirme işlemi uygulanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu işlemde kullanılan faiz haddini tanımlamaktadır?


Getiri Oranı
İndirim Faktörü
Nominal Faiz
Vade Primi
İskontolu Tahvil

15.Soru

Türkiye ekonomisi aşağıda verilen tarihlerin hangisinde bir finans krizi yaşamamıştır?


1994

1998

2001

2005

2008


16.Soru

Tahvilin arzını etkileyen aşağıdaki unsurlardan hangisi yanlıştır?


Tahvil fiyatı ile faizi arasında ters yönlü bir ilişki vardır.
Tahvilin fiyatı düştükçe tahvil arzı da düşer.
Herhangi bir malın arzı ile fiyatı arasındaki ilişki, tahvilin arzı ile fiyatı arasındaki ilişkiyle aynıdır.
Tahvilin fiyatı ile tahvilin arzı arasında ters yönde bir ilişki vardır.
Kamu açığı arttıkça aynı fiyat düzeyinde tahvil arzının da artması beklenir.

17.Soru

Belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki malın, kıymetli madenin, sermaye piyasası aracının ya da dövizin alınıp satıldığı piyasalara ne ad verilir?


Vadesiz işlem piyasaları

Spot piyasalar

Vadeli işlem piyasaları

Sermaye piyasları

Mal piyasaları


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kredilerin toplam varlıklar içerisindeki payının düşüşte olduğu dönemlerden biridir?


1989-1990

1995-1997

2002-2003

2004-2007

2008-2009


19.Soru

Finansal piyasalarda borç anlaşmalarının taraflarının sahip oldukları bilginin aynı olmamasına ne ad verilir?


Bedavacılık
Ters seçim
Bilgi asimetriği
Ahlaki tehlike
Asil vekil problemi

20.Soru

Bir yatırımcının hisse senedi alımı öncesi ilgili şirket hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olmadan yatırım yapması ne olarak adlandırılır?


Yanlış seçim
Yanlış tercih
Ters seçim
Eksik seçim
Ters tercih