Para ve Banka Ara 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Toplam varlıkların özkaynaklara oranı aşağıdakilerden hangisidir?


Özkaynak Getiri Oranı

Varlık Getiri Oranı (ROA)

Özkaynak Çarpanı

Varlık Riski

Varlık çarpanı


2.Soru

Aşağıdaki finansal sistemin işlevlerinden hangisi finansal sistemin sunduğu alternatif finansal varlıklarla risklere karşı pozisyon alma olanağı ve portföy çeşitlendirmesi aracılığı ile risklerin hafifletilmesini sağlar?


Kaynak dağılımı

Risk yönetimini kolaylaştırma

Tasarrufların ekonomiye aktarılması

Yatırımlar hakkında bilgi edinmek

Değişimin kolaylaştırılması


3.Soru

Kötü paranın iyi parayı piyasadan kovması olarak tanımlanan yasa aşağıdakilerden hangisidir?


Tunç yasası

Say yasası

Gresham yasası

Okun yasası

Azalan verimler yasası


4.Soru

Bir bankanın toplam varlıkları ile toplam yükümlülükleri arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?


Özkaynaklar

Mevduat

Krediler

Rezervler

Nakit Varlıklar


5.Soru

I. Faiz oranları düşer.II. Eksik bilgi sorunu artar.III. Yatırımcılar riskten kaçınır.IV. Şirket özsermayesi azalır.V. Varlık fiyatları artar.Yukarıdaki durumlardan hangileri finansal kriz dönemlerinde ortaya çıkmaktadır?


I, II ve IV
I, III ve V
II, IV ve V
II, III ve IV
III, IV ve V

6.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Gresham Yasası’nı doğru tanımlamaz?


Gresham yasası geçerli olan bir ekonomide ulusal paraya güven sarsılmıştır.
Ekonomide herkes tasarruf yapmak için elinde ulusal para tutmaktadır.
Yasa “kötü para iyi parayı piyasadan kovar” şeklinde tanımlanmaktadır.
Ekonomide enflasyon ve ulusal paranın istikrarına ilişkin olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmamaktadır.
Gresham yasasının geçerli hale geldiği dönemlerde mal para sisteminde itibari para sistemine geçiş zorunluluğu doğmuştur.

7.Soru

Devlet tarafından yasal ödeme aracı olarak basılan ve üzerinde nominal olarak ifade ettiği satın alma gücünün belirtildiği kağıt banknot şeklindeki para türü aşağıdakilerden hangisidir?


Mal para

Kaydi para

İtibari para

Çek

Baz para


8.Soru

Banka, karşılığında faiz ya da kâr payı vermek üzere halktan veya özel kaynaklardan topladığı ya da kendi sahip olduğu paraları, faizli veya kâr/zarar katılmalı yöntemle kredi olarak kullandıran ve böylece para akışına aracılık eden iktisadi işletmenin ve bu işletmenin sahibi durumunda olan anonim şirkettir.Yukarıda bahsedilen banka tanımı içinde hangi öge yer almazsa, tanım genel anonim şirket tanımına dönüşmüş olur?


Faiz
Kâr payı
Kredi
Aracılık
Para

9.Soru

1 Eylül 2016 tarihinde, İstanbul Altın borsası üyesi olan A bankasının çıkartmış olduğu altın bonosunu hangi tarihler aralığında iskonto ettirebilirsiniz?


1 Ekim 2016 – 1 Eylül 2017
1 Kasım 2016 – 1 Eylül 2017
1 Aralık 2016 – 1 Kasım 2017
1 Ocak 2017 – 1 Aralık 2017
1 Şubat 2017 – 1 Ocak 2018

10.Soru

I. Vergi sonrası net kar II. Özkaynaklar III. Toplam Varlıklar IV. Zorunlu Karşılık Oranı Yukarıda verilen bilgilerden hangi ikisini kullanırsak özkaynak getiri oranını elde edebiliriz?


I-II
I-III
II-III
III-IV
I-IV

11.Soru

Paranın olmadığı bir takas ekonomisinde mal sayısı arttıkça göreli fiyat sayısı nasıl değişir?


Azalır

Artar

Değişmez

Önce artar, sonra azalır

Önce azalır, sonra artar.


12.Soru

Ekonomide enflasyon varsa reel faiz ve nominal faize ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru olacaktır?


Ekonomide enflasyon varsa reel faiz mutlaka pozitif olacaktır.
Enflasyon varsa reel faiz nominal faize eşit olacaktır.
Enflasyon varsa reel faiz negatif olacaktır.
Enflasyon varsa reel faiz 0 olacaktır.
Enflasyon varsa nominal faiz 0 olacaktır.

13.Soru

  1. Temelde, gelir getiren kalemlerden oluşur.
  2. Yüksek faiz getiren kalemlerde tutulur.
  3. Menkul kıymetler ve krediler bu varlıklardan bazılarıdır.

Banka varlıkları için yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Bir bankanın öz kaynak getiri oranı % 30 ve öz kaynak çarpanı 2 ve vergi sonrası net kârı 3 milyon Türk Lirası ise bankanın varlık getiri oranı yüzde kaçtır? 


10 
15
20
40 
60

15.Soru

Para ve sermaye piyasasında alınıp satılan varlıkları likidite açısından karşılaştırdığımızda para piyasasındaki mali varlıkların daha likit olmaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Vadenin uzaması nedeniyle artan risk
Para piyasasındaki araçların çeşitliliği
Alım satımın daha kolay olması
Düşük işlem maliyetleri
Para piyasasının yapısı

16.Soru

Aşağıdaki yıllardan hangisinde ülkemizde finansal kriz yaşanmamıştır?


1987

1994

1998

2001

2008


17.Soru

Türkiye’deki mevzuat bankalarda yabancı para cinsinden hesap açabilme olanağı sunulmaktadır. Döviz tevdiat hesabı (DTH) adı verilen bu hesapların, toplam mevduat içindeki payı artıyorsa eğer ana sebebi nedir? 


Hane halkı zenginleşmiştir. 

Türk Lirasına güven azalmıştır. 

Türk Lirası değer kazanmıştır. 

Refah seviyesi yükselmiştir. 

Finansman olanakları genişlemiştir. 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanan finansal düzenlemelerden biri değildir?


Girişlerin kısıtlanması

Muhasebe kayıtlarının şeffaflığının sağlanması

Banka bilançolarının denetlenmesi

Mevduat Sigortası

Dolaylı yabancı sermaye yatırımlarına tobin vergisi uygulaması


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş merkez bankacılığında, para politikası hangi kontrol mekanizması ile yürütülmektedir?


Uzun vadeli faiz haddini kontrol ederek

Kısa vadeli faiz haddini kontrol ederek

Para arzını kontrol ederek

Para talebini kontrol ederek

Faiz haddini kontrol ederek


20.Soru

Bir yatırımcının hisse senedi alımı öncesi ilgili şirket hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olmadan yatırım yapması ne olarak adlandırılır?


Eksik seçim

Ters seçim

Asil vekil sorunu

Ahlaki tehlike

Limon piyasası sorunu