Para ve Banka Ara 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Bankanın tüm yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra (borçlarını ödedikten sonra) kalan değerini yansıtan,banka sahiplerinin (hissedarlarının) bankaya yatırdıkları sermaye ile dağıtılmayarak biriktirilmiş kârlardan oluşur." İfadesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Açık Pozisyon
Repo
Özkaynaklar
Fon
Mevduat

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin işlevlerinden biri değildir?


Tasarrufların ekonomiye aktarılması

Yatırımlar hakkında bilgi edinmek ve kaynak dağılımı

Risk yönetimini kolaylaştırma

Mal ve hizmet değişimini kolaylaştırma

Cari açığı sürdürülebilir kılma


3.Soru

Tahvilin talebi ile fiyatı arasındaki ilişki ...... yönlüdür. Tahvil fiyatı arttıkça (faizi .......) talebi .......tir.

Tahville ilgili verilen cümledeki boşlukları aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Ters, düştükçe, düşecek

Doğru, düştükçe, düşecek

Ters, yükseldikçe, düşecek

Ters, düştükçe, yükselecek

Doğru, yükseldikçe, düşecek


4.Soru

Aşağıda finansal sistem ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Bir ekonominin işlemesi için gereken para akışını sağlayan piyasaların ve kurumların oluşturduğu bü­tüne finansal sistem adı verilmektedir.

Finansal sistem, finansal fonların fon fazlası olanlardan fon açığı olanlara akışını sağlar.

Finansal fonlar (para) el değiştirirken karşılığında finansal varlıklar (tahvil, bono, hisse senedi vb.) değişilmektedir.

Bir iktisadi aktörün (yatırımcının) sahip olduğu finansal varlıkların tümüne hisse senedi adı verilmektedir.

Finansal sistemde finansal kurumlar, finansal piyasalar,borç alanlar ve borç verenlerin yer almaktadır.


5.Soru

"Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı" Türkiyede hangi yıl krizinden sonra uygulamaya konmustur?


2001

2005

2007

2010

2012


6.Soru

Yurtiçi faiz haddi (yaklaşık olarak) yurtdışı faiz haddi ile nominal döviz kurundaki değişim beklentisinin toplamına eşit olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Kapsanmamış faiz haddi paritesi

Satın alma gücü paritesi

Faiz paritesi

Reel döviz kuru

Vade primi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi,  bir birim yabancı paranın yerli para cinsinden değeri olarak tanımlanır?


Dolaylı kur

Çapraz kur

Direkt döviz kuru

Nominal döviz kuru

Reel döviz kuru


8.Soru

Finansal sistemin temel işlevi fon açığı olanlara fon sağlamaktır. Bu amaçla finansal sistem içerisinde farklı kurum ve araçlar fon temini amacıyla faaliyet gösterir. Aşağıdaki yer alan finansal kurumlardan hangisi Türkiye'de finansal sistem içerisinde en yüksek fon kaynağıdır?


Mevduat
Kar ortaklığı
Sigorta Fonları
Yatırım Fonları
Bireysel Emeklilik Fonları

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi karakterize eden olgulardan değildir?


Şirketler dış finansman kaynağı olarak daha çok banka kredisi kullanır.
Tüm dünyada bankalar en önemli finansal aracı kurumlardır.
Gelişmiş ekonomilerde menkul kıymetler borsasının rolü etkisizdir.
Tüm dünyada dolaylı finansman doğrudan finansmandan daha yaygındır.
Ülkeler zenginleşip gelirleri arttıkça finansal sistemleri de gelişir.

10.Soru

..........nominal faiz haddi ile vade boyunca gerçekleşmesi beklenen enflasyon oranı arasındaki fark olarak hesaplanmaktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Beklenen nominal faiz haddi

Beklenen enflasyon haddi

Beklenen tahvil getiri haddi

Beklenen reel faiz haddi

Beklenen nominal reel tahvil getirisi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tahvil arzının artmasının sonuçlarından biri değildir?


Faiz düşer.
Borçlanma maliyeti düşer.
Borçlanma maliyeti artar.
Tahvil arzı artar.
Tahvil arz eğrisi pozitif eğimlidir.

12.Soru

Bankaların taşıdıkları döviz pozisyonu nedeniyle döviz kurundaki değişikliklerin sonucunda kârlarının düşme riskine ne ad verilir?


Piyasa Riski
Faiz Riski
İthalat Riski
Açık Analiz
Kur Riski

13.Soru

Bir kişi 60 TL'ye aldığı bir tahvili vadesini beklemeden 75 TL'ye satmıştır. Bu tahvilden sağlanan getiri oranı yüzde kaçtır?


-15

-10

5

15

25


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tahvil talebini artıran etkenlerden biri değildir?


Ekonomik birimlerin servetlerinin artması

Tahvilin likiditesinin diğer tahvillere kıyasla yükselmesi

Tahvilden alınan verginin alternatif varlıklardan alınan vergiye göre düşmesi

Beklenen enflasyonun düşmesi

Tahvil fiyatının artması


15.Soru

2011 yılı içinde aynı para birimini kullanan ülkelerin on yıl vadeli devlet tahvilleri arasındaki faiz farklılaşmasının temel nedeni nedir?


farklı coğrafi alanda bulunmaları
Risklerinin farklı olması
Kültürel farklılıklar
Siyasi sebepler
Küresel finansal kriz

16.Soru

Bankaların faiz oranın belirsizliği nedeniyle karşı karşıya kaldığa riske ne ad verilir?


açık pozisyon
kur riski
faiz riski
iflas riski
vade riski

17.Soru

Bir ülkenin sağlıklı işleyen bir ekonomik yapıya sahip olması için birinci dereceden hangi sistemin sağlıklı işlemesi gerekmektedir?


Politik sistem
Bankacılık sistemi
Finansal sistem
Bilgi sistemi
Kredi sistemi

18.Soru

Bir banka kârının faiz değişikliği sonucunda ne kadar değişeceğini hesaplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 


Risk analizi 
Likidite analizi 
Açık analizi 
Özkaynak analizi 
Piyasa analizi 

19.Soru

Finansal sözleşme imzalandıktan sonra ortaya çıkan bilgi problemi aşağıdakilerden hangisidir?


Ahlaki Tehlike
Ters Seçim
Asimetrik Bilgi
Kredi Tayınlaması
Finansal Volatilite

20.Soru

Alıcı ve satıcıların belirli bir mekanda toplanmadan uzaktan elektronik olarak alım satım işlemlerini gerçekleştirdiği piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?


Spot piyasa

Tezgah üstü piyasa

Vadeli piyasa

Birincil piyasa

Organize piyasa