Para ve Banka Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların daha sağlıklı işlemesi açısından ters seçim sorununu en aza indirmek için gerekli olan çözüm yollarından biri değildir?


Bilgi eksikliğini kamusal olarak gidermesi

Özel kuruluşların bilgi toplayarak satması

Maddi teminat

Şirketlerin özsermayesi

Kamu kuruluşların bilgi toplayarak satması


2.Soru

“Yumurtaları aynı sepete koymamak” ilkesi finansal sistemin hangi temel işlevi kapsamında ele alınabilir?


Bilgi aktarımı

Likidite

Riskin paylaşılması

Zaman kazancı

Etkinlik


3.Soru

30 adet mal ve hizmetten oluşan bir ekonomide para olmaması durumunda mal ve hizmetlerin bir biri cinsinden kaç farklı fiyatı oluşur? 


10 
30
245 
385
435 

4.Soru

Tahvilin arzı ile fiyatı arasındaki ilişki ...... yönlüdür. Tahvil fiyatı yükseldikçe (faizi .........) arzı ..........tır.

Tahville ilgili verilen cümledeki boşlukları aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Doğru, düştükçe, artacak

Ters, düştükçe, artacak

Doğru, arttıkça, artacak

Doğru, düştükçe, azalacak

Ters, düştükçe, azalacak


5.Soru

Dünyada 21. yüzyılın ilk finansal krizi hangi yılda ve nerede olmuştur?


2002-Arjantin
2006-Japonya
2000-İran
2008-ABD
2004-Rusya

6.Soru

Bir mali varlığın vadeye kadar verimi ile getiri oranının farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Bir mali varlığın vadesinde satılması

Bir mali varlığın vadesinden önce satılması

Bir mali varlığın vadesinden sonra satılması

Bir mali varlığın vade süresince ödünç verilmesi

Bir mali varlığın vadesi bitince ödünç verilmesi


7.Soru

Bir bankanın toplam varlıkları 20 milyon Türk Lirası ve vergi sonrası net kârı 4 milyon Türk Lirası ise bankanın varlık getiri oranı yüzde kaçtır? 


1

2

3

4

5


8.Soru

2011 yılında Türkiye’deki bankacılık sektörünün bilançosuna baktığımızda ağırlıklı olarak hangi kalem görünmektedir?


Borçlar
Tasarruflar
Krediler
Alacaklar
Diğer Varlıklar

9.Soru

En geniş tanımlı parasal büyüklük olan M3 içerisinde yer alan tanımlardan hangisinin likiditesi daha yüksektir?


Vadeli Mevduat
Repo
Vadesiz Mevduat
B Tipi Likit Fonlar
İhraç Edilen Menkul Kıymetler

10.Soru

"Serbest rezerv tutmanın maliyeti ........... vazgeçerek düşük kâr oranlarına razı olmaktır."

Yukarıda boş bırakılan yere getirilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


yeni şube açmaktan

özkaynağı artırmaktan

menkul kıymetlerden

faiz gelirlerinden

mevduat gelirlerinden


11.Soru

Finansal sistem içinde ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerinin ortaya çıkmasına da neden olan risk türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kredi riski
Faiz riski
Bilanço riski
Sermaye riski
Sistemik risk

12.Soru

Verim eğrisinde yatay ve dikey eksende aşağıdakilerden hangileri sırası ile yer alır?


arz-talep

tahvil-verim

verim-vade

faiz-kredi

vade-verim


13.Soru

Bono ile tahvili birbirinden farklı kılan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Sahiplik hakkı verip vermemesi

Finansal piyasalarda işlem görüp görmemesi

Devlet veya şirketlerce çıkarılmış olmaları

Sahip oldukları vade

Alım satımlarından elde edilen kazancın vergilendirilmesi


14.Soru

Tüketicileri kullanılmış araba yerine hiç kullanılmamış otomobil almaya sevk eden iktisadi olgu aşağıdakilerden hangisidir?


Azalan Verimler Yasası

Şeftali Etkinliği

Ters Seçim

Tunç Kanunu

King Kanunu


15.Soru

Paranın kullanılmadığı 70 adet maldan oluşan bir ekonomide kaç adet göreli fiyatın bilinmesi gerekir?


700

1400

2100

2415

2800


16.Soru

"Aracılık yüklenimi" işlemi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlış tanımlanmıştır?


Birincil piyasada gerçekleşen bir işlemdir.
Yatırım bankalarının satın alma taahhüdü ile satma işlemi yapması işlemidir.
Piyasaya ilk elden çıkarılan menkul kıymetlerin pazarlanmasını tanımlar.
Sermaye piyasalarında yer alan fon sahiplerinin güvenli bir biçimde fonlarını satmasını ifade eden bir işlemdir.
Bu işlem yapıldıktan sonra finansal varlık satın almak isteyenler açısından ikincil piyasada referans menkul kıymet fiyatları oluşur.

17.Soru

Kötü paranın iyi parayı piyasadan kovmasına ne ad verilir?


Senyoraj
Gresham Yasası
Temettü
Emisyon
Portföy

18.Soru

Türkiyede Haziran 2011 dönemi itibarıyla Bankacılık sektörünün portföyünde bulundurduğu menkul kıymetlerin %97’sini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?


banka bonoları

özel sektör tahvilleri

yatırım fonları

hisse senetleri

kamu borçlanma senetleri


19.Soru

"Borç finansmanındaki ahlaki tehlike sorununu azaltmanın yöntemlerinden biri de ........."

Yukarıdaki ifadedeki boşluğa getirilebilecek en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir? 


borcun uzun vadeye yayılmasıdır. 

asil-vekil sorununun aşılmasıdır. 

borcun teminata bağlanmasıdır. 

off-shore hesaplarının kontrol edilmesidir. 

batık şirketlerin borçlarının devlet teminatına bağlanmasıdır. 


20.Soru

“Mal ve hizmet alımında ve borçların ödenmesinde genel kabul görmüş bir ‘nesne’ olarak” biçiminde tanımlanan ticaret aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Altın

Gümüş

Para

Gayrimenkul

Petrol