Para ve Banka Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir bankanın faiz riskinin ana kaynağı aşağıdaki seçeneklerde verilen durumlardan hangisidir?


Bankanın bilançosunun varlık ve yükümlülük taraflarının vade yapısının ve faize karşı duyarlılıklarının farklı olmasından kaynaklanır.
Enflasyon oranının yüksek olmasından kaynaklanır.
Nominal faiz oranının yüksek olmasından kaynaklanır.
Reel faiz oranının yüksek olmasından kaynaklanır
Döviz kurunda aşırı oynaklık olması durumunundan kaynaklanır.

2.Soru

Uluslararası finansal yatımcıların risk alma iştahında azalış aşağıdakilerden hangisine sebep olur?


Reel döviz kuru düşer

Enflasyon düşer

Nominal döviz kuru artar

Yurtiçi faizler düşer

İçeride dövize olan talep azalır


3.Soru

Ters seçim sorununun çözümünde özel kuruluşlar aşağıdakilerden hangisini sağlamaktadır?


Kredi

Özsermaye yeterliliği

Maddi teminat

Bilgi toplayarak satma

Bilgi eksikliğini kamusal olarak giderme


4.Soru

Finansal kriz modellerinden ilk kuşak modeller için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Para ve maliye politikalarının uyumsuzluğunu vurgular

Kendi kendini doğrulayan kehanetleri vurgular

Sermayenin sürü davranışını vurgular

Döviz krizleri ile bankacılık krizleri beraber ortaya çıkar

Devalüasyonların bilanço üzerindeki etkisine vurgu yapar


5.Soru

"Batmak için çok büyük" politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Siyasi yetkililer açısından büyük finansal kurumların batmasına izin vermek tüm sistemin dengelerini sarsabileceği için daha risklidir. 
Batmak için çok büyük politikası küçük finansal kuruluşların büyüklerine göre daha yüksek risk taşımalarına yol açar. 
Batmak için çok büyük politikası küçük finansal kurumların büyükleriyle rekabet edebilmelerini zorlaştırır. 
Batmak için çok büyük politikası finansal kurumların yöneticilerinin daha riskli aktivitelere yönelmesine yol açarak finansal sistemin istikrarına zarar verebilir. 
Batmak için çok büyük politikası finansal piyasalarda ahlaki tehlike sorununun artmasına yol açar. 

6.Soru

Para olarak kullanılan nesne söz konusu ekonomide paranın temel özelliklerini ve fonksiyonlarını yerine getiren bir nesnenin para olarak kullanıldığı para sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Mal para sistemi

İtibari para sistemi

Elektronik para sistemi

Kağıt para sistemi

Senyoraj sistemi


7.Soru

Açık analizi nedir?


Bankaların finansal piyasalarda yaptıkları menkul değerler işlemleri sonucunda zararetme riskidir.
Bankaların taşıdıkları döviz pozisyonu nedeniyle döviz kurundaki değişikliklerin sonucunda kârlarının düşme riskidir.
Banka kârının bir faiz değişikliği sonucunda ne kadar değişeceğini hesaplama yöntemidir.
Sabit bir varlığın getiri oranıdır.
Toplam varlıkların özkaynaklara oranıdır.

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi paranın ortaya çıkışından itibaren kullanılan ödeme sistemlerinden biri değildir?


Mal Para

İtibari Para

Çek

Elektronik Para

Senyoraj


9.Soru

Bir bankanın değişken faizli varlıkları 40 milyon lira, değişken faizli yükümlülükleri 60 milyon lira ve faiz değişikliği 7 puan ise banka kârındaki değişiklik ne kadar olur?


1.3 milyon lira

-1.4 milyon lira

-1.5 milyon lira

1.5 milyon lira

2.4 milyon lira


10.Soru

Yüksek risk alma eğiliminde olan yatırımcıların daha aktif olarak borç almaya çalışmaları durumu finansal kurumlar açısından aşağıdaki problemlerden hangisine yol açar? 


Ahlaki tehlike 
Ters seçim 
Asil vekil problemi 
Limon piyasası problemi 
Bedavacılık 

11.Soru

Bir ekonomide 5000 adet mal ya da hizmet varsa bilinmesine ihtiyaç duyulan göreli fiyat sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


4999

8496

10000

12497500

49995000


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankalarının görevleri arasında yer almaz?


Devletin bankası olma
Kâr elde etme
Para politikalarını yönetme
Fiyat istikrarını sağlama
Banknotların fiziki kalitesinin korunmasını sağlama

13.Soru

I. Birincil piyasa bir şirket ya da devlet tarafından çıkarılmış olan menkul kıymetlerin ilk  alıcılarına satıldığı piyasadır

II. Bir şirket tarafından çıkarılan menkul kıymetlerin birincil piyasada satılmak üzere
bir aracı kuruluşa devredilmesi işlemi leasining olarak adlandırılır

III. Organize piyasa türüne en iyi örnek borsalardır, örnek olarak İstanbul Menkul Kıymet Borsası (İMKB), Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB), ve İstanbul Altın Borsası verilebilir

IV. Sermaye piyasaları kısa vadeli menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasalardır.

V. Tezgâh üstü piyasalara örnek olarak ise Bankalarası Repo piyasası, serbest altın piyasası verilebilir.

Piyasa türleri ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


I,II,III

I,III,V

I,II,III,IV

I,II,III,V

II,III,V


14.Soru

Nominal faiz haddi %30, gerçekleşmesi beklenen enflasyon oranı %10 ise beklenen reel faiz oranı yaklaşık yüzde kaçtır?


10
12
20
25
30

15.Soru

Aynı para birimi cinsinden ifade edildiğinde iki ülkedeki malların göreli fiyatlarını veren tanım aşağıdakilerden hangisidir?


Nominal döviz kuru

Reel döviz kuru

Vade primi

Beklenen getiri

Satın alma gücü paritesi


16.Soru

Bankadan beklenmedik ve yüksek oranlarda mevduatın çıkması olasılığı olarak tanımlanan risk türü aşağıdakilerden hangisidir?


Likidite riski

Kredi riski

Faiz riski

Kur riski

Piyasa riski


17.Soru

Kullandırmış olduğu kredilerin geri ödenmesinde sorun yaşayan bir banka söz konusu alacaklarının belrli bir kısmını nakde dönüştürmek için aşağıdaki finansal kurumlardan hangisini kullanır?


Leasing Şirketleri
Faktöring Şirketleri
Finansman Şirketleri
Varlık Yönetimi Şirketleri
Sigorta Şirketleri

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin işlevleri arasında yer almaz?


Tasarrufların ekonomiye aktarılması
Mal ve hizmet ticaretini artırmak
Risk yönetimini kolaylaştırmak
Kaynak dağılımını etkinleştirmek
Yatırımcılara bilgi sağlamak

19.Soru

I-Sürü davranışı
II-Ticari bağlar
III-Finansal bağlar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri krizlerin nasıl bulaştığını hakkındaki görüşler arasında yer almaktadır?


Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II, III


20.Soru

Avrupa Birliği'ne üye aşağıdaki ülkelerin hangisinin Merkez Bankası'nın kendine ait para politikasına uygulayabilme olanağı vardır?


Almanya

İtalya

Fransa

İngiltere

Belçika