Para ve Banka Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Elinizde bulunan bir finansal varlığın fiyatında gelecekte bir değişim bekliyorsunuz ve riskinizi azaltmak amacıyla önceden belirlenen bir fiyat ve belirli bir vadeden bunu satmayı planlıyorsunuz. Hangi piyasada bu işlemi gerçekleştirirsiniz?


Birincil Piyasa
İkincil Piyasa
Vadeli Piyasa
Spot Piyasa
Sermaye Piyasası

2.Soru

Bankacılıkta repo ve ters repo kavramlarını nasıl tanımlaybiliriz?


Merkez Bankası tarafından belirlenen ve her T1’lik mevduatın kaç kuruşununzorunlu karşılık olarak tutulacağını belirleyen oran.
Bankalarda yabancı paracinsinden tutulan vadeliveya vadesiz mevduatlardır.
Bankaların merkezbankasından aldığı kredidir.
Döviz, altın cinsinden sahip olunanvarlıkların aynı cinsten borçları karşılayamamasıdır.
Repo bir bankanın karşı tarafa sattığı sabit getirili bir menkul kıymeti öncedenbelirlenen bir fiyattan ileri bir tarihte geri satın almak üzere yaptığı anlaşmadır.Aynı işlemin tersine ters repo adı verilir.

3.Soru

Bir tahvilin vadeye kadar verimi ile fiyatı arasındaki ilişkinin yönü aşağıdakilerden hangisidir?


Doğru yönlü

Ters yönlü

İlişki yoktur

Önce artan, sonra azalan

Önce azalan, sonra artan


4.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilen değişkenlerden hangisinin tahvil arzı ile ilişkisi yanlış ifade edilmiştir?


Tahvil Fiyatı arttıkça tahvil arzı artar.
Ekonomik Büyüme arttıkça tahvil arzı artar
Kamu Borçlanma İhtiyacı arttıkça tahvil arzı artar
Geleceğe İlişkin Pozitif Beklentiler arttıkça tahvil arzı artar
Enflasyonist beklentiler azaldıkça tahvil arzı artar .

5.Soru

Bir ülkenin, borcunu geri ödememe riski yükselmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Tahvil faizi düşük olur
Devlet tahvil arzı azalır
Yabancı ülke tahviline yönelik talep artar
Ülkenin mali varlıklarına yönelik talep artar
Döviz kuru azalır

6.Soru

Bütün yatırımcılar gelecekteki belirsizlik karşısında riski azaltmak üzere bazı önlemler alırlar. Bu önlemlerin özünde ‘yumurtaları aynı sepete koymamak’ ilkesi vardır. Zira o sepet düştüğünde tüm yumurtaların kırılması riski söz konusudur. Bu nedenle, yumurtalarınızı farklı sepetlere dağıtmak tüm yumurtaların birlikte kırılması riskini azaltır. Verilen örnekle, finansal sistemin işlevlerinden hangisine vurgu yapılmaktadır?


Bilgi Aktarımı
Değer Saklama
Likidite
Hesap Birimi Olma
Riskin Paylaşılması

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nominal döviz kuru ile ilgili değildir?


Bir birim yabancı paranın yerli para cinsinden değeridir.
Nominal döviz kurundaki artış bir dolar satın almak için daha fazla lira vermektir.
Dalgalı kur sisteminde nominal döviz kurunun artması , yerli paranın değer kaybetmesi anlamına gelir.
Aynı para birimi cinsinden ifade edildiğinde iki ülkedeki malların göreli fiyatlarıdır.
Nominal döviz kurunu yurtdışı fiyatlar genel düzeyi ile çarpıp yurtiçi fiyatlar genel düzeyine bölersek reel döviz kurunu elde ederiz.

8.Soru

I-Tahvil fiyatı
II-Servet
III-Tahvilin likiditesi.
Yukarıdakilerin hangileri tahvil talebini etkileyen faktörler arasındadır?


I

II ve III

I ve III

I, II ve III

III


9.Soru

Bir banka için toplam varlıkları ile toplam yükümlülükleri arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?


Özkaynaklar
Mevduatlar
Rezervler
Serbest rezervler
Krediler

10.Soru

Aşaüıdakilerden hangisi limon piyasası için kesinlikle doğrudur?


Eksik bilgi olduğu durumda söz konusudur.

ABD'de ikinci el araba piyasasına verilen addır

Tahvil piyasasında söz konusu ise en iyi tahviller satın alınır

Limon piyasalarında her zaman kalitesiz ürün yüksek fiyattan satılır

Ters seçim sorununun olmadığı piyasalardır.


11.Soru

I. Tahvilin fiyatı arttıkça tahvil arzı da artar

II. Tahvilin fiyatının artması faizinin düşmesi demektir

III. Tahvil arz eğrisi aşağıya doğru (negatif) eğimlidir

IV. Beklenen enflasyonun düşmesi tahvil arzını artırır

V. Yatırım ortamının iyileşmesi tahvil arzını artırır

Tahvil arzı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I,II,III

I,II,V

I,III,IV

II,III,V

III,IV,V


12.Soru

I-Borçlanmanın maliyetinin yükselmesi
II-Kredi daralması
III-Riskten kaçınma
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri finansal krizlerin ekonomik aktiviteyi etkileme kanalları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II, III


13.Soru

“Çıkma’nın” karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Yabancı yatırımcıların portföylerinde tuttukları lira cinsinden mali varlıkları satıp, elde ettikleri liraları dövize çevirmek

Yerli yatırımcıların portföylerinde tuttukları lira cinsinden mali varlıkları satıp, elde ettikleri liraları dövize çevirmek

Yabancı yatırımcıların portföylerinde tuttukları döviz cinsinden mali varlıkları satıp, elde ettikleri dövizleri liralara çevirmek

Yerli yatırımcıların portföylerinde tuttukları döviz cinsinden mali varlıkları satıp, elde ettikleri dövizleri liralara çevirmek

Sanayicilerin döviz cinsinden mal satıp, elde ettikleri dövizleri liralara çevirmek


14.Soru

Yetkili kişilerin büyük finansal kurumların ve özellikle büyük bankaların batmasına engel olma eğilimine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


“Batmak İçin Çok Büyük” Politikası

“Büyük Balık Küçük Balığı Yutar” Politikası

“Kaçan Balık Büyük Olur” Poitikası

“Küçük Güzeldir” Politikası

“Büyük Verimlidir, Etkindir” Politikası


15.Soru

Bir bankanın özkaynakları 1 milyon TL ve vergi sonrası net kârı 200.000 TL ise, bankanın özkaynak getiri oranı nedir?


1

2

3

4

5


16.Soru

Bir bankanın sahip olduğu her TL’lik varlık başına ne kadar kâr ettiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?


Varlık Getiri Oranı
Özkaynak Getiri Oranı
Özkaynak Çarpanı
Likidite Oranı
Toplam Varlık Oranı

17.Soru

  1. Kar amacı güderler
  2. Faiz geliri elde ederler
  3. Finansal piyasalardaki riskleri azaltırlar

Bankacılık sektörüne ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


18.Soru

I-Kredilerin riskini düşük tutmak gerekir.
II-Bankaların menkul kıymetler portföyünün yüksek getiri ve düşük faiz getiren varlıklardan oluşması gerekir.
III-Varlık yönetiminde riski düşürmek için varlık çeşitliliğini sağlamak gereklidir.
IV-Likidite yönetimine önem vermek gerekir.
V-Kaldıraç oranını yüksek tutmak gerekir
Kâr etmeyi amaçlayan bankalar yukarıdakilerden hangilerini gözetmek zorundadırlar?


I,II

I,II,III

II,III,V

I,II,III,IV

II,III,IV,V


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların sınıflandırmasından biri değildir?


Borç ve ortaklık piyasaları
Birincil ve İkincil piyasalar
Organize ve tezgahüstü piyasalar
Spot ve vadeli piyasalar
Çok uluslu şirketler

20.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde yer alan farklı vadelerdeki hesapların hangisi daha yüksek faiz oranına sahiptir?


Günlük

Vadesiz

Bir Aylık

Üç Aylık

Yıllık