Para ve Banka Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Finansal krizlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


2008 sonlarında mortgage krizi patlak vermiştir.

1970-1980'li yıllar arasında krizler daha çok döviz krizi olarak ortaya çıkmıştır.

1980'li yıllardan sonra krizler bankacılık krizi olarak ortaya çıkmıştır.

Bankacılık krizleri ya bankalardan mevduat kaçışı ya da bankaların faiz oranlarındaki artış şeklinde gerçekleşmiştir.

1990'larda bankacılık ve döviz krizleri birlikte ortaya çıkmıştır.


2.Soru

Aşağıdaki reel döviz kuru hakkındaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Reel döviz kuru artıyorsa yerli para reel olarak değer kaybetmektedir.
Reel döviz kuru artıyorsa diğer unsurlar aynı kaldığı sürece ithalat azalır.
Reel döviz kuru artıyorsa yerli para reel olarak değer kazanmaktadır.
Reel döviz kuru artıyorsa diğer unsurlar aynı kaldığı sürece ihracat artar.
Reel döviz kuru, aynı para birimi cinsinden ifade edildiğinde iki ülkedeki malların göreli fiyatlarını verir.

3.Soru

Parasal aktarım mekanizmalarından bilanço kanalıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangi doğru değildir?


Genişlemeci bir para politikası firmaların net değerlerini azaltarak bilançolarını kötüleştirecektir.

Faiz oranlarının düşmesi ile bu şirketlerin kullandıkları kredilerin maliyetleri azalacak ve böylelikle finansal durumları güçlenecektir.

Faiz maliyetleri azalan ve satışları artan firmanın karlılığı artacaktır.

Şirketin net değerinde gözlenen artışlar, ters seçim sorununun doğması olasılığını düşürür.

Genişlemeci bir para politikası sonucunda şirketlerin nakit akımları iyileşir.


4.Soru

Ekonomi likidite tuzağında ise aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek mümkün değildir?


Para arzını artırmak

Para talebini artırmak

Nominal faiz oranlarını düşürmek

Genişletici maliye politikası uygulamak

Para arzını azaltmak


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yüksek bütçe açığı ve enflasyonu az önemseyen bir ekonomik yapıyı ifade etmektedir?


Mali baskınlık
Enflasyon
Likidite tuzağı
Para yanılgısı
Deflasyon

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reel döviz kurunun düşmesi durumunda gerçekleşmez?


Yerli para reel olarak değer kazanır.
Yabancı para birimi reel olarak değer kazanır.
İhracat azalır.
İthalat artar.
Yabancı para birimi reel olarak değer kaybeder.

7.Soru

"Banka, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı araçlarını doğrudan kendisi belirler" ibaresi ile TCMB'nin hangi konudaki bağımsızlığı vurgulanmaktadır?


Politik bağımsızlık

Ekonomik bağımsızlık

Araç bağımsızlığı

Amaç bağımsızlığı

Fiyat bağımsızlığı


8.Soru

I. Yatırımlar azalmaktadır.II. Üretim azalmaktadır.III. Bankaların kredi vermek amacıyla kullandıkları kaynaklar azalmaktadır.IV. Bankaların açtıkları kredi miktarı azalmaktadır.V. Banka kredilerine bağımlı küçük firmaların krediye ulaşmaları zorlaşmaktadır.Yukarıdaki koşullar dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?


Bankalar öz kaynak yönetimi kapsamında sermaye yeterliliklerini güçlendirmek amacıyla sermaye yeterlilik oranını arttırmışlardır.
Bankalar öz kaynak yönetimi kapsamında sermaye yeterliliklerini aynen korumak amacıyla sermaye yeterlilik oranında bir değişikliğe gitmemişlerdir.
Bankalar sermaye yönetimi kapsamında sermaye yeterliliklerinin fazla olması nedeniyle sermaye yeterlilik oranında indirime gitmişlerdir.
Bankacılık kesimine yönelik yapılan finansal düzenlemeler çok sık aralıklarla yapılmaktadır.
Bankacılık kesimine yönelik yapılan finansal düzenlemeler zamanında yapılmamaktadır.

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide gerçekleşen üretim düzeyi potansiyel üretim düzeyinin altındayken nominal faizlerin sıfır sınırına düşmesini ifade etmektedir?


Likidite tuzağı
Deflasyon
Enflasyon
Mali Baskınlık
Parasal Baskınlık

10.Soru

Aşağıdakilerden hangi uygulamada bir ülke başka bir ülkenin para birimin kullanmaya başlamaz fakat ancak elindeki döviz kadar yerli para piyasaya sürebilir?


Resmi dolarizasyon
Para kurulları
Sabit döviz kuru rejimi
Dalgalı döviz kuru rejimi
Parasal kontrol rejimi

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kaydi para yaratma sürecindeki sızıntı olarak kabul edilebilir?


Para arzında artma

Reeskont kredilerinde azalma

TCMB’nin açık piyasa işlemleri aracılığıyla bankalara kısa vadeli borç vermesi

Serbest rezerv oranının sıfırın üzerinde olması

Banka yöneticisinin ani mevduat kaçışlarından kaygılanması


12.Soru

Bir merkez bankası saptanan enflasyon hedefi ile ileriye yönelik yaptığı enflasyon tahminleri arasındaki farka göre temel politika aracı olan kısa vadeli faiz oranlarını belirliyor. Enflasyon hedeflemesi uygulayan çoğu merkez bankası, faiz kararı alırken üretim düzeyi ile üretimin potansiyel düzeyiarasındaki farkı da dikkate alıyor. Bu durumda uygulanan enflasyon hedeflemesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Katı enflasyon hedeflemesi

Küresel enflasyon hedeflemesi

Makro enflasyon hedeflemesi

Kısıtlı enflasyon hedeflemesi.

Esnek enflasyon hedeflemesi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tahvil talebinin etkileyen unsurlardan değildir? 


tahvilin fiyatı artması

tasarruf sahiplerinin serveti azalması

beklenen enflasyon artması 

tahvilin likiditesi azalması

tahvilden alınan verginin azalması 


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi beklenmeyen enflasyon maliyetleri arasında yer almaktadır?


Para bulundurmadan dolayı gizli bir enflasyon vergisine maruz kalınması

Fiyatların yanlış belirlenmesi

Menü Maliyeti

Vergi sisteminin etkinliğinin azalması

Nominal geliri sabit olan bireylerin doğrudan negatif etkilenmesi


15.Soru

Hangi seneden beri TCMB’nin analitik bilançosunda zorunlu karşılıklar kaleminde yer alan değerler bankalar serbest imkanları kaleminde yer alan değerlerle ortak olarak gösterilmeye başlanmıştır?


1995

1998

2005

2008

2011


16.Soru

I. Döviz pozisyonu fazlası

II. Vade uyuşmazlığı

III. Sermaye yetersizliği

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri finansal istikrarsızlığın kaynaklarındandır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

I e III

I, II ,III


17.Soru

I-Merkez bankası

II-Firmalar

III-Bankacılık sistemi

IV-Banka dışı kesim (Mevduat sahipleri)

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri aldıkları kararlar ve yaptıkları tercihler ile ekonomideki para arzı miktarını etkileyen ekonomik birimler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve III

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


18.Soru

I. Nominal gelir,

II. Faiz oranı,

III. Fiyat düzeyi

Yukarıda verilenlerden hangileri ekonomik birimlerin bulundurmak istediği para miktarını belirleyen faktörler arasında yer almaktadır?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnız III


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi klasik enflasyon hedeflemesi değişkenlerinden değildir?


Döviz kuru
Enflasyon
Enflasyon hedeflemesi
Üretim
Potansiyel üretim düzeyi

20.Soru

Bir bankanın toplam varlıklarının 2000 TL ve sermayesinin ise 200 TL olduğunu düşünürsek, bu bankaya ait kaldıraç oranı aşağıdakilerden hangisidir?


20
10
5
2
1