Para ve Banka Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çağdaş merkez bankalarının açık piyasa işlemiyle piyasada oluşabilecek bir likidite sıkışıklığını gidermek istemesi durumunda kullanacağı ana araç aşağıdakilerden hangisidir?


Swap

Repo

Forward

Future

Döviz satım ihalesi


2.Soru

Merkez Bankası Güven Bankasından  1000 tl değerinde devlet tahvil satın aldığında menkul kıymetler kaleminde ve rezervler kaleminde sırasıyla nasıl bir değişiklik olur?


Artar-Artar

Artar-Azalır

Azalır-Azalır

Azalır-Artar

Değişmez-Artar


3.Soru

Ekonomik birimlerin bulundurmak istediği para miktarını belirleyen üç faktör vardır. Bu faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?


Fiyat düzeyi- faiz oranı- reel gelir

Fiyat düzeyi- stopaj tutarı- kaydi para

Stopaj tutarı- kambiyo vergisi- reel gelir 

Reel gelir- faiz oranı- kambiyo vergisi

Faiz oranı- para piyasası- reel gelir


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Parasal taban (MB), dolaşımdaki para miktarı (C) ile bankaların rezervlerinin (R) ilişkisini belirtmektedir?


MB = C x R

MB = C / R

MB = C - R

MB = R - C

MB = C + R


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ortaklık hakkı sağlayan finansal varlıklardan biridir?


Eximbank fonları

Tahviller

Bonolar

Hisse senetleri

Gayrimenkul sertifikaları


6.Soru

M3 para arzı nasıl elde edilmektedir?


Emisyon + Madeni para - Bankaların kasası
Dolaşımdaki para + Vadesiz mevduatlar
Dolaşımdaki para + Vadesiz mevduatlar + Vadeli mevduatlar + Repo
Dolaşımdaki para + Vadesiz mevduatlar + Vadeli mevduatlar + Repo +Para Piyasası Fonları + İhraç edilen menkul kıymetler
Dolaşımdaki para + Vadesiz mevduatlar + Vadeli mevduatlar + İhraç edilen menkul kıymetler

7.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1999 ile 2005 yılları arasında deflasyon yaşamıştır?


Türkiye

Arjantin

Japonya

İspanya

Yunanistan


8.Soru

Para olarak kullanılan nesne söz konusu ekonomide paranın temel özelliklerini ve fonksiyonlarını yerine getiren bir nesnenin (metanın) para olarak kullanıldığı para sistemine........sistemi adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


İtibari para

Çek

Mal para

Senet

İtibari para


9.Soru

Yerli paranın kullanımdan kaldırılıp yabancı bir paranın kullanılmasına ne ad verilir?


gayriresmi sterilizasyon

gayriresmi dolarizasyon

resmi sterilizasyon

resmi dolarizasyon

resmi enflasyon


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal istikrarsızlık kaynaklarından biri değildir?


Açık döviz pozisyonu

Vade uyuşmazlığı

Sorunlu krediler

Yetersiz sermaye

Kalitesiz likidite 


11.Soru

Satın alma gücü paritesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Satınalma gücü paritesi tek tek mallardan yola çıkar

Mutlak satın alma gücü paritesine göre nominal döviz kurundaki artışın, yurtiçi enflasyon ile yurtdışı enflasyon arasındaki fark kadar olması gerekir

Satın alma gücü paritesi kısa dönemde geçerlidir

Satın alma gücü paritesi döviz arz ve talebinin asıl olarak dış ticaret tarafından belirlendiği dünyaya daha uygundur

Göreli satın alma gücü paritesi iki ülkenin para birimi arasındaki nominal döviz kuru, iki ülkedeki mal sepetlerinin fiyatlarını birbirlerine eşitler


12.Soru

Fyat istikrarını sağlamanın otomatik olarak finansal istikrarı sağlamaya yetmeyeceğinin görüldüğü  olgu aşağıadkilerden hangisidir?


1973 Petrol Krizi 

1997 Asya Kaplanları Krizi 

1998 Rusya Krizi 

2001 Türkiye Krizi

2007 Küresel Krizi


13.Soru

Kamu borcu ve açıkların finansmanı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Harcamaları gelirlerinden fazla olan bir devletin, bu açığın finansmanı için borç alması gerekir.

Devletin harcamalarının gelirinden fazla olması durumunda ortaya çıkan bütçe açıklarının finansman biçimi ekonomide çeşitli sorunlar doğurmaktadır.

Merkez bankasına para bastırılarak finanse edilen bütçe açığı ile enflasyon arasında güçlü bir ilişki vardır.

Bütçe açığının yurtiçi piyasalardan borçlanmayla karşılanması yurtiçi faizlere yukarıya doğru bir baskı yapmaktadır.

Devletin finansal piyasalardan daha fazla fon çekmesi, özel sektörün yatırımlar için kullanabileceği fon miktarını artırmaktadır.


14.Soru

Geçici likidite sıkışıklığına düşen bir bankanın, merkez bankasından kısa vadeli borçlanmak için ödemeyi kabul ettiği faiz oranına ne ad verilmektedir?


Reeskont faizi

Borç alma faiz oranı

Politika faiz oranı

Kısa vadeli piyasa faizi

Merkez bankasının borç verme faiz oranı


15.Soru

Banka bilançosunu incelerken kasada tutulan paraya ne ad verilir? 


Menkul kıymetler

Zorunlu karşılık

Nakit varlık

Yükümlülük

Özkaynak


16.Soru

Döviz piyasasına yönelik spekülatif ataklar sonucunda döviz kurundaki ani ve büyük hareketlerle başlayan döviz krizleri daha çok hangi yıllar arasında görülmüştür?


1950-1960
1960-1970
1970-1980
1980-1990
1930-1936

17.Soru

Zorunlu karşılık oranlarının artırılması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Genişletici para politikası uygulandığını

Daraltıcı maliye politikası uygulandığını

Faizlerin yükseltilmesinin istendiğini

Kredi genişlemesinin amaçlandığını

Daraltıcı para politikası uygulandığını


18.Soru

2001 yılında TCMB kanununda yapılan değişiklik ile para politikasının öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?


Üretim

İstihdam

Fiyat istikrarı

Döviz kuru

Faiz oranı


19.Soru

İktisatçıların merkez bankasının kendi dışındaki kesimlere, diğer bir ifadeyle, bankacılık kesimine ve banka dışı kesimlere karşı yükümlülüğü olarak yorumladığı iktisadi terim aşağıdakilerden hangisidir?


Parasal taban

Likidite

Reeskont kredisi

Dolaşımdaki para

Kaydi para


20.Soru

Faiz haddi %15 iken bir yıl sonra alacağınız 230 liranın bugünkü karşılığı aşağıdaki seçeneklerden handisinde yer almaktadır?


215
210
205
200
195