Para ve Banka Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Merkez bankalarının para politikası uygulamaları öncelikle kısa vadeli faiz hadlerini değiştirmektedir. Bu değişliklikler, finansal piyasalar üzerinde bir dizi etki yaratabilmektedir. Bu etkiler toplam talepte değişikliklere yol açmaktadır. Bu gelişmeler zincirine ne ad verilir?


Parasal taban.
Parasal aktarım mekanizması.
Faiz kanalı.
Döviz Kuru Kanalı
Kredi Kanalı

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi parasal aktarım mekanizması kanallarından biri değildir?


Borç kanalı

Faiz kanalı

Döviz kuu kanalı

Kredi kanalı

Varlık fiyatları kanalı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankası bağımsızlığının ortaya çıkış nedenlerinden değildir?


Siyasi baskılardan arındırmak
Siyasi baskılar sonucu ortaya çıkabilecek enflasyondan arındırmak
Ekonomik istikrarı sağlamak
Hükümet yanlı kararlar uygulayabilmek
Para politikası kararlarının uygulamasını kolaylaştırmak

4.Soru

Serbest rezervler ile zorunlu karşılıkların toplamı aşağıdaki değerlerden hangisini verir?


Rezervler

Dolaşımdaki para

Döviz rezervleri

Likidite

Menkul Kıymetler


5.Soru

Mevduat bankaları, diğer ticari işletmeler gibi kâr amacı güden işletmelerdir. Bankalar bir yandan kârlarını maksimize etme, bir yandan da piyasadaki gelişmeler çerçevesinde kendilerini emniyete alma gayreti içinde hareket ederler. Bankalar kârlarını maksimize edebilmek için daha fazla yatırım yapmak bunun içinde daha fazla fon toplamak zorundadır. Yukarıdaki açıklamalar ışığında mevduat bankalarının daha fazla fon toplamaları için hangi yolu izlemeleri doğrudur?


Mevduat bankalarının mevduat çekebilmek için faiz üzerinden rekabete girmeleri gerekir.
Mevduat bankaları faiz oranlarını yükselterek sektörün artan risklerini göğüslemelidir.
Mevduat bankaları küreselleşme ve bankacılık sektöründeki teknolojik gelişme ile birlikte mevduat dışı kaynak kullanmalıdır.
Kâr etmeyi amaçlayan mevduat bankalarının bu amaca yönelik olarak daha düşük riskli, yüksek getirili ve yüksek likiditeye sahip varlıkları tercih etmelidir.
Mevduat bankalar, mevduat sahiplerine sundukları hizmetler aracılığı ile birbirleriyle rekabet etmeli, yeni ve farklı hizmetleri vurgulayan tanıtımlara yönlenmelidir.

6.Soru

Yıllık fiyat artışlarının yıllar, hatta on yıllarla ölçülen uzun dönemler boyunca yüksek rakamlarda kalmasına ne ad verilir?


Sürünen enflasyon

Stagflasyon

Deflasyon

Dezenflasyon

Kronik enflasyon


7.Soru

TCMB kanununda yapılan değişiklik ile Hazine’ye kredi verilmesinin kaldırılması ile aşağıdakilerden hangisi sağlanmıştır?


Araç bağımsızlığı

Amaç bağımsızlığı

Ekonomik bağımsızlık

Politik bağımsızlık

İdari bağımsızlık


8.Soru

En önemli avantajı, döviz kurunun ileride alacağı değerler hakkındaki belirsizliği ortadan kaldırması olan fakat sürdürülebilirliği çok zor olan döviz kuru rejimi aşağıdakilerden hangisidir?


Resmi dolarizasyon

Para kurulları

Sabit döviz kuru rejimleri

Saf dalgalı döviz kuru rejimleri

Kirli dalgalı döviz kuru rejimleri


9.Soru

Finansal sistemdeki likidite fazlasını geçici olarak azaltmak isteyen bir Merkez Bankası aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


Repo

Ters repo

Doğrudan tahvil alımı

Doğrudan tahvil satımı

Faiz koridorunu daraltmalı


10.Soru

Maliye politikasının disiplinsiz olması ve para politikası ile arasında bir uyuşmazlık olması durumunda parasal genişlemeden kaçınılmasının uzun dönemde daha yüksek bir enflasyonist etki doğurabileceği aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?


Parasal baskınlık

Ters seçim

Mali baskınlık

Sevimsiz monetarist artimetik

Asimetrik bilgi


11.Soru

Fiyatlar genel düzeyindeki artışa bağlı olarak paranın satın alma gücünde ortaya çıkan düşüşün ekonomik birimler tarafından anlaşılamamasına ne ad verilir?


Deflasyon

Enflasyon

Para yanılgısı

Likitide tuzağı

Enflasyon maliyeti


12.Soru

  1. Tasarrufların ekonomiye aktarılması
  2. Yatırımlar hakkında bilgi edinmek
  3. Risk yönetimini kolaylaştırmak
  4. Değişimin kolaylaştırılması

Yukarıdakilerden hangileri finansal sistemin işlevleri arasında yer alır?


I ve II

II ve IV

I, II ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


13.Soru

 Bir ekonomide yerli paranın kullanımdan kaldırılıp yerine yabancı bir para kullanılıyor olmasına ne ad verilir? 


Para kurulu 
Resmi dolarizasyon
Sabit döviz kuru rejimi 
Esnek döviz kuru rejimi 
Döviz çıpası uygulaması

14.Soru

I-Faiz kanalı
II-Servet kanalı
III-Döviz kuru kanalı
Yukarıdakilerin hangileri parasal aktarım mekanizmasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kredi kullanacak birey veya firma hakkında yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda, borç ödeme gücünü belirleyen ölçütü ifade eder?


Mali Baskınlık
Finansal İstikrar
Parasal Baskınlık
Fiyat İstikrarı
Kredi İtibarı

16.Soru

I-Amaç bağımsızlığı
II-Araç bağımsızlığı
III-Politik bağımsızlık
IV-Ekonomik bağımsızlık
Yukarıdakilerden hangileri merkez bankası uygulamalarında en çok bir arada görülür?


Yalnız I

I ve II

II, III ve IV

I, II, III ve IV

III ve IV


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının kredi kullanıcılarının bilançolarının net değeri üzerinde etkili olarak üretim ve fiyatlar genel düzeyini değiştirmesine aracılık eden parasal aktarım kanalıdır?


Faiz
Banka kredileri
Kur
Bilanço kanalı
Varlık fiyatları

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TCMB’nin tedavüle çıkardığı banknotların toplam değerini ifade etmektedir?


Faiz oranı

Reel gelir

Döviz rezervi

Fiyat düzeyi

Emisyon


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "vade uyuşmazlığı" sorununu ifade etmektedir?


Bankaların dağıttıkları kredilerin ödenmemesi
Tasarruf fazlası olan kesimin fonları dağıtması
Varlıkların uzun vadeli, borçların kısa vadeli olması
Faizlerin artmasıyla borçların ödenememesi durumunu
Tahvil elinde bulunduranların daha sonra elinden tahvil çıkarmak istemesi

20.Soru

Çağdaş merkez bankalarının para politikasını yürütürlerken kullandıkları temel araç aşağıdakilerden hangisidir?


Döviz kuru

Politika faizi

Menkul kıymet borsaları endeksi

Döviz faizi

LIBOR Faizi