Para ve Banka Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Açık döviz pozisyonuII. Vade uyuşmazığıIII. sorunlu kredilerIV. Yetersiz sermayeYukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri finansal istikrarsızlık unsurları arasında yer almaktadır?


Yalnız I
Yalnız II
II ve IV
III ve IV
Hepsi

2.Soru

Yerli paradan vazgeçilerek başka bir ülkenin parasının kullanılması nasıl adlandırılmaktadır?


Stabilizasyon

Resmi dolarizasyon

Develüasyon

Revelüasyon

Para kurulu uygulaması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi koridor sisteminin üst sınırını belirleyen faiz oranıdır?


Kısa vadeli faiz

Geç likidite faizi

Politika faizi

Borç verme faizi

Piyasa faizi


4.Soru

Finansal piyasalarda gerginliğin arttığı dönemlerde kimsenin kimseye güveni kalmıyor ve bankalar birbirleri ile normal dönemlerde yaptıkları işlemleri yapmaktan vazgeçebiliyorlar. Mesela kısa vadeli fon fazlası olan bir banka, bu fazlalığı kısa vadeli fon gereksinimi olan bir bankaya borç verip getiri elde etmek yerine kasasında tutabiliyor.

Bu durum, finansal istikrarsızlık kaynaklarından hangisine sebep olabilir?


Açık döviz pozisyonu

Vade uyuşmazlığı

Sorunlu krediler

Yetersiz sermaye sorunu

Likidite yetmezliği sorunu


5.Soru

"Para talebi eğrisi, para tutmayı etkileyen diğer bütün faktörler sabitken, talep edilen reel para miktarı ile faiz oranı arasındaki ilişkiyi gösterir."

Yukarıdaki cümlede bırakılan boşlukları tamamlayacak uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?


nominal para miktarı-işsizlik

enflasyon-reel para miktarı

reel para miktarı-faiz oranı

faiz oranı-beklenen enflasyon

nominal para oranı-enflasyon


6.Soru

I. Amaç Bağımsızlığı

II. Araç Bağımsızlığı

III. Ekonomik Bağımsızlık

Türkiye Cumhuriyati Merkez Bankası, yukarıdaki bağımsızlık türlerinden hangilerine sahiptir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


7.Soru

I - Ülkelerin yayınladıkları fiyat endekslerinin aynı mallardan oluşmaması. II - Endekslerde yer alan mal ve hizmetlerin bir kısmının dış ticarete konu olan mal ve hizmetlerden olmaması. III - Ülkelerin enflasyon oranlarının birbirinden farklı olması. IV - Dış ticaretin serbestçe yapılmaması. Yukarıda verilen satın alma gücü paritesinin uzun dönemde bile tutmamasının olası nedenleri ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?


II - III – IV
I - II – III
I - III - IV
I - II – IV
I - II - III - IV

8.Soru

Taylor kuralı, merkez bankasının enflasyon ve çıktı açıklarındaki gelişmelere vermesi gereken faiz tepkisini gösteren bir denklemdir. Diğer bir deyişle enflasyonist yada deflasyonist durumlarda faiz oranlarının alması gereken değerleri gösteren bir denklemdir.Yukarıdaki verilen bilgi doğrultusunda, bir ekonomide eğer çıktı açığı pozitf bir değer alıyorsa bu durumda merkez bankası nasıl bir politika izlemelidir?


Politika faiz oranını azaltmalı
Politika faiz oranını arttırmalı
Politika faiz oranını değiştirmemeli
Kısa dönem faiz oranını azaltmalı
Uzun dönem faiz oranını azaltmalı

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi beklenen enflasyonun yarattığı maliyetlerden biri değildir?


Para bulunduranların enflasyon vergisine maruz kalması

Firmaların menü maliyetine maruz kalması

Nominal geliri sabit bireylerin gelir kaybına uğraması

Vergi sisteminin etkinliğinin azalması

Reel kazanç miktarının düşmesi


10.Soru

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumu nasıl adlandırılır?


Enflasyon

Stagflasyon

Deflasyon

Slumpflasyon

Resesyon


11.Soru

Deflasyonist bir ortamda gerçekleşen sürekli fiyat düşüşlerinin arkasında aşağıdakilerden hangisi vardır?


Likidite tuzağı
Toplam talep fazlalığı
Para yanılgısı
Toplam talep eksikliği
Arz eksikliği

12.Soru

Alıcı ve satıcıların belirli bir mekanda toplanmadan uzaktan elektronik olarak alım satım işlemlerini gerçekleştirdiği piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?


Organize piyasa

Spot piyasa

Tezgah üstü piyasa

Vadeli piyasa

Birincil piyasa


13.Soru

Mevcut TCMB Kanunu'na göre Merkez Bankası'nın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Dengeli büyüme

İşsizliği azaltma

Fiyat istikrarını sağlama

Sıcak parayı yurt içine çekecek faiz oranını koruma

Türk Lirası'nın değerini artırma


14.Soru

Sabit döviz kuru rejimi uygulaması ne zaman çökmüştür?


1999
2000
2001
2002
2005

15.Soru

I. Fiyat düzeyi

II. Faiz oranı

III. Reel gelir

IV. Risk

Yukarıdakilerden hangileri ekonomik birimlerin bulundurmak istediği para miktarını belirleyen faktörlerdendir?


I. ve II.

I. II. ve III.

II. ve IV.

II. III. ve IV.

I. ve IV


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Merkez bankası basitleştirilmiş bilançosunun aktifinde yer alan kalemlerden biridir?


Konutlar

Devlet hazinesi

Teminat kredisi

Reel gelir

Döviz rezervi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının yasalar ile kamu kesimine kredi açmasının engellendiğinde oluşan özelliğidir?


Politik bağımsızlık
Amaç bağımsızlığı
Araç bağımsızlığı
Ekonomik bağımsızlık
Parasal kontrol

18.Soru

Merkez bankasının kısa vadeli borç alma faiz oranının %5, borç verme oranının ise %10 olduğunu düşünelim. Böyle bir durumda A ve B bankasının birbirleri ile fon alışverişi yapması için gerekli olan borç alma ve borç verme faiz oranlarının nasıl olması gerekmektedir?


A bankasının borç alma faiz oranı %4, B bankasının borç verme faiz oranı %12
A bankasının borç alma faiz oranı %4, B bankasının borç verme faiz oranı %11
A bankasının borç alma faiz oranı %5, B bankasının borç verme faiz oranı %11
A bankasının borç alma faiz oranı %6, B bankasının borç verme faiz oranı %8
A bankasının borç alma faiz oranı %8, B bankasının borç verme faiz oranı %12

19.Soru

Merkez bankasının geri almak üzere bankalara tahvil satma işlemine ne ad verilmektedir?


Ters repo

Tahvil

Repo

Zorunlu karşılık

Reeskont kredisi


20.Soru

Merkez bankasının bankacılık sistemine kullandırttığı kredilere ne ad verilir?


Spor kredi

İştira kredisi

Borç transfer kredisi

Reeskont kredi

İhtiyaç kredisi