Para ve Banka Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Merkez bankası,

II. Mevduat sahipleri

III. Bankacılık sistemi

Yukarıda verilen ekonomik birimlerden hangileri ekonomideki para arzı miktarını etkileyen birimler arasında yer almaktadır?


I ve III

Yalnız I

I, II ve III

II ve III

Yalnız II


2.Soru

Aşağıda verilen nominal faiz oranlarından hangisinde para talebi en azdır?


0.25
0.5
0.75
1
1.25

3.Soru

Önceden öngörülemeyen enflasyonun ekonomide oluşturduğu maliyetlerden biri de fiyatların yanlış belirlenmesidir. Fiyatların yanlış belirlenmesi aynı zamanda bireylerin ve firmaların arz ve talep kararlarının hatalı olmasına neden olacaktır. Bu duruma yola açan sebeplerin başında aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?


Sevimsiz Moneterist aritmetik
Süregelen enflasyon
Fiyat hareketleri
Para yanılgısı
Ahlaki tehlike

4.Soru

Tüketim gücünü bugünden ileriye saklamayı, yani parayı "ileriye taşımayı" sağlayan para fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


Değişim aracı olma fonksiyonu

Hesap birimi olma fonksiyonu

Değer saklama aracı olma fonksiyonu

Güven sağlama aracı olma fonksiyonu

Mübadele fonksiyonu


5.Soru

İktisadi büyümenin finansal gelişmeyi doğurduğunu düşünen iktisatçı kimdir?


Schumpeter
Levine
King
Lucas
Robinson

6.Soru

Merkez bankasının tahvil ve bono piyasasından kamu kesimi kâğıtlarını alıp satmasına ne ad verilir?


Yabancı para transferi

Açık piyasa işlemleri

Menkul kıymetler

Para rezervi işlemleri

Reeskont kredisi 


7.Soru

Parasal kontrol ile ilgili kavram hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Enflasyonu kontrol altına almak için para arzı serbest bırakılmalıdır. 

Nominal faiz oranı arttıkça para talebi de artar.

Reel gelir düştükçe para talebi artar. 

Reel faiz haddi, nomimanl faiz haddi ile beklenen enflasyonun bileşimi olarak ele alınmalıdır. 

Parasal kontrolde enflasyon beklentileri yönlendirilmeye çalışılmaz.


8.Soru

Kredi kullanacak birey veya firma hakkında yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda, borç ödeme gücünü belirleyen
ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?


Kredi itibarı

Kredi hakkı

Kredi gücü

Kredi haddi

Kredibilite


9.Soru

Yüzde kaç dolaylarında bir enflasyonun fiyat istikrarı ile uyumlu olduğu düşünülmektedir?


%2

%4

%6

%8

%10


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi parasal kontrolün amaçlarından birisidir?


Enflasyon beklentilerini şekillendirmek
Enflasyon oranlarını aşağıya çekmek
Piyasada dolaşan para hacmini arttırmak
Döviz girişini kontrol altında tutmak
Devlet giderlerini belirli bir sınırda tutmak

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu karşılık oranının 0.25 olduğu durumda basit mevduat çarpanının değerini gösterir?


1.25

2

2.75

3.25

4


12.Soru

Kredi itibarı hesaplanırken bir bankanın ilk baktığı hususlardan biri, kredi kullanıcısının kullanılmayı planladığı kredinin taksitlerinin toplam gelirine oranıdır. Faiz hadlerinin düşmesi kredinin taksitlerinin toplam gelirine oranını ve kredi kullanımını hangi yönde etkiler?


Kredi taksitlerinin toplam gelirine oranı düşer, kredi kullanımı artar.
Gelir ile kredi taksitleri birbirinden bağımsızdır. Bu nedenle herhangi bir etki oluşmaz.
Kredi taksitlerinin toplam gelirine oranı artar, kredi kullanımı düşer.
Kredi taksitlerinin toplam gelirine oranı düşer, talep edilen kredi miktarı sabit olduğu için kredi kullanımında herhangi bir değişiklik olmaz.
Kredi kullanıcıları para aldanımına düşer. Bu nedenle herhangi bir etki oluşmaz.

13.Soru

Kredi kullanacak birey veya firma hakkında yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda, borç ödeme gücünü belirleyen ölçüt aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?


Varlık değer ölçütü
Birey / firma kredibilitesi
Kredi değerlendirme notu
Ödeme gücü
Kredi itibarı

14.Soru

Bir Merkez Bankasının parasal tabanı değiştirmek için öncelikli olarak kullandığı araç açık piyasa işlemlerine ne ad verilir?


Reeskont işlemleri

Rezerv işlemleri

Likidite işlemleri

Açık piyasa işlemleri

Zorunlu karşılık işlemleri


15.Soru

Bir ekonomideki mal ve hizmetlerin tüm fiyatlarını yansıttığı düşünülen fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa ne ad verilir?


Resesyon

Devalüasyon

Deflasyon

Enflasyon

Stagflasyon


16.Soru

A: Şirketlerin yıl sonu karlarının ortaklarına (hisse sahiplerine) dağıttıkları kısımdır

B: Menkul kıymetlerin geri satmak üzere alınmasıdır

Yukarıda tanımları verilen ifadeler seçeneklerin hangisinde sırasıyla doğru bir şekilde verilmiştir?


Kar payı, repo

Hisse senedi, swap

Temettü, ters repo

Eurobond, ters repo

Tahvil, repo


17.Soru

I- Dolaşıma Çıkan Banknot, II- Madeni Para, III- Bankaların Kasası, IV- M1, V- M2. Verilen ifadelerden hangi üçünü kullanırsak, dolaşımdaki para miktarını bulabiliriz?


I, II ve IV
I, II ve V
I, II ve III
II, III ve IV
II, III ve V

18.Soru

Ülkemizde bankalar için nihai kredi mercii neresidir?


BDDK

TTK

SGK

TCMB

TC. Ziraat Bankası


19.Soru

Tüketici fiyat endeksinin temel amacı nedir?


Üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak değişimini ölçmek
Hane halklarının mal ve hizmet tüketimine ilişkin alışkanlıklarını belirlemek
Ülkede faaliyet gösteren üreticilerin sektörel dağılımını belirlemek
Tüketime konu olan mal ve hizmetlerin genel fiyat düzeyindeki değişimini belirlemek
Yurt içinde mal ve hizmet tüketim miktarını belirlemek

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışı ifade etmektedir ?


Deflasyon
Mali baskınlık
Parasal baskınlık
Likidite tuzağı
Enflasyon