Para ve Banka Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Enflasyon hedeflemesinin ön koşulları arasında ‘Olsa iyi olur’ cinsinden bir koşuldur?


Merkez bankasının araç bağımsızlığı

Merkez bankasının kamu kesimine kredi açmasının yasaca engellenmesi

Mali baskınlık olmaması

Finansal sistemin sağlıklı olması

Geçmiş enflasyona bakılarak geleceğe ait enflasyon bekleyişlerinin oluşturulmaması.


2.Soru

Bir merkez bankasının politika faizini (kısa vadeli faiz haddini) değiştirmek için hükümete danışmasına gerek yoksa aşağıdakilerden hangisi bu merkez bankası için doğrudur?


Araç bağımsızlığı vardır

Amaç bağımsızlığı vardır

Hem araç hem amaç bağımsızlığı vardır

Politik bağımsızlığı vardır

Ekonomik bağımsızlığı vardır


3.Soru

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın resmi kuruluş tarihi aşağıdakilerden hangisidir? 


1962
1953
1938
1930
1929

4.Soru

I-Nominal faiz
II-Parasal taban
III-Reel gelir
IV-Enflasyon
Yukarıdakilerden hangileri ile para talebi arasında ters yönlü ilişki vardır?


I ve II

I ve IV

II ve III

II ve IV

III ve IV


5.Soru

Tarım, imalat sanayi, madencilik ve enerji sektörlerinde üretimi yapılan malların, üretici tarafından yurtiçi peşin satış fiyatlarındaki değişmeleri gösteren endeks aşağıdakilerden hangisidir?


TÜFE

ÜFE

Tüketici Güven Endeksi

Finansal İstikrar Endeksi

Sanayi İmalat Endeksi


6.Soru

Para politikası uygulamalarının üretim ve fiyatlar genel düzeyi değişenlerini hangi kanallar aracılığı ile ne kadar bir gecikmeyle ne ölçüde etkilediği aşağıdakilerden hangisinin konusudur?


Parasal aktarım mekanizması

Faiz döngüsü

İkili açmaz

Üçlü açmaz

Parasal ölçü


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının enflasyon hedeflemesi yapabilmesi için oluşması gereken ön koşullardan biridir?


Merkez bankasının hükümete bağımlı olması

Mali baskınlık ortamının olması

Finansal sistemin sağlıklı olması

Sabit döviz kuru rejimi uygulanması

İşsizliğin düşük seviyede olması


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının para politikasını bağımsız bir şekilde oluşturduğu, maliye politikasının ise bütçe açıklarını para politikası hedeflerine destek olacak şekilde belirlediği ekonomik yapıyı ifade eder?


Fiyat endeksi
Parasal aktarım mekanizması
Sevimsiz monetarist aritmetik
Mali baskınlık
Parasal baskınlık

9.Soru

Reel döviz kuru aşağıdakilerden hangisi ile elde edebiliriz?


Nominal döviz kurunu yurtdışı fiyatlar genel düzeyi ile çarpıp yurtiçi fiyatlar genel düzeyine bölerek

Aynı para birimi cinsinden, iki ülkedeki malların göreli fiyatlarını birbirine bölerek

Nominal döviz kurunu yurtiçi fiyatlar genel düzeyi ile çarpıp yurtdışı fiyatlar genel düzeyine bölerek

Reel döviz kurunu yurtdışı fiyatlar genel düzeyi ile çarpıp yurtiçi fiyatlar genel düzeyine bölerek

Reel döviz kurunu fiyatlar genel düzeyi toplayıp fiyatlar genel düzeyine bölerek


10.Soru

Reeskont kredileri ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?


Merkez bankası tarafından finansal kurumlara verilmektedir.

Devlet tahvilleri kredi teminatı olarak verilebilmektedir.

Bankaların geçici likidite ihtiyacını sağlamak için verilmektedir.

Reeskont kredisi faizi merkez bankası tarafından belirlenmektedir.

Reeskont kredisi için merkez bankası teminat istememektedir.


11.Soru

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesine ne ad verilir?


Enflasyon
Resesyon
Depresyon
Deflasyon
Stagflasyon

12.Soru

Kredi kullanacak birey veya firma hakkında yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda, borç ödeme gücünü belirleyen ölçüte ne ad verilir?


Finansal kaldıraç

Cari oran

Likidite

Kredi itibarı

Swap


13.Soru

Açık piyasa işlemlerinde portföyün yetersiz olduğu durumlarda ihraç edilecek likidite senetlerinin vadesi kaç gün olmalıdır?


120

91

30

365

180


14.Soru

Pa fiyatına satın alınan bir tahvil vadesinden önce Ps fiyatına satılırsa bu tahvilden elde edilecek getiri oranı aşağıdaki formüllerden hangisi ile hesaplanır?


Ps/1

Pa/1

1/Pa-Ps

(Ps/Pa)-1

(Pa/Ps)-1


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi para kurulunun sakıncalarından birisidir?


Merkez bankasını son başvuru mercii olmak işlevini yitirmiş olması.

Çapa olarak seçilen kuvvetli bir para birimine karşı yerli paranın değerinin sabit kalması.

Başka ülkenin parasını o ülkenin resmi parası haline gelmemesi.

Ekonomik birimlerin istediği zaman yerli para verip çapa olarak seçilen para biriminden almaları.

Para kurulunun tüm yükümlülüklerini o sabit döviz kurundan karşılayacak kadar döviz rezervi bulundurması.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal kurumlardan biri değildir?


Mevduat toplayan kurumlar
Sigorta ve emeklilik fonları
Exchange büroları
Finansal kiralama şirketleri
Borsa aracı kurumları

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi parasal tabandan rezervlerin çıkarılması ile elde edilir?


Dolaşımdaki nakit

Repo

Serbest rezervler

Ters repo

Tahvillerin değeri


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi parasal aktarım mekanizması kanallarından değildir?


Faiz kanalı

Kur kanalı

Merkez bankası kanalı

Kredi kanalı

Bilanço kanalı


19.Soru

I. Borç alma faiz oranının altında. II. Borç verme faiz oranının üstünde. III. Borç verme ve borç alma faiz oranlarının arasında. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri politika faiz oranının olması gereken yeri göstermektedir?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

20.Soru

Parasal aktarım mekanizması, para politikası uygulamalarının üretim ve fiyatlar genel düzeyi değişkenlerini hangi kanallar aracılığıyla ne kadar gecikmeyle ne ölçüde etkilediğini incelemektedir. Parasal aktarım mekanizması, faiz kanalı, kur kanalı, kredi kanalı ve bilanço kanalını içermektedir. Yukarıda bahsedilen parasal aktarım mekanizması kanallarından hangileri çıkarılırsa, tanım geleneksel kanallar olarak da bilinen bir hâl alır?


Kur kanalı ve kredi kanalı
Kur kanalı ve bilanço kanalı
Bilanço kanalı ve kredi kanalı
Bilanço kanalı ve faiz kanalı
Faiz kanalı ve kur kanalı