Pazarlama İletişimi Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir firmanın ürettiği ya da satmaya çalıştığı ürün, hizmet, fikir özellikleri ve nitelikleri bakımından çok üst düzey olsa bile işletmenin pazarda istediği sonuca erişebilmesi için ne yapması gerekmektedir?


Üretim faaliyetlerini gereksiz kullanmak.
Üretim faaliyetlerini rasyonel olmayan şekilde kullanmak.
Tüketici ile geç ilişkiye geçmek.
Reklam yapmak.
Tüketiciyi bilgilendirmemek.

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamın, reklamı yapanlar açısından sınıflandırılmasında yer alan ve toplumsal bir konuda bilgi vermek ve destek sağlamak amacıyla yapılan bir türüdür?


Aracı reklamı

Sosyal sorumluluk reklamı

Üretici reklamı

Siyasal reklam

Endüstriyel reklam


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamın dayanağı açısından yapılan bir rekam türüdür?


Ticari reklamlar 
Endüstriyel reklamlar
Bireysel reklam 
Kurumsal reklam
Bilgisel reklam 

4.Soru

Tüm bir pazarın tek bir çatı altında toplandığı yerleri ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarlama

Satış

Fuar

Sergi ve Fuar

Kanal


5.Soru

Halkla ilişkilerde stratejik planlama süreci aşamalarından biri olan ve organizayonun hedef kitlesi ve kamuoyu ile buluşma noktası olarak nitelendirilen etkinliklerin iyi yönetilmesi olarak kabul gören bir unsurdur?


Etkinlik stratejileri

Uygulama planları

Ölçümleme ve değerlendirme

Hedefler

Sorun belirleme ve durum analizi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişimini çalışmalarını, pazarlama iletişim çalışmalarından ayran özelliklerden biri değildir?


Sıfır bazlı planlama 
Tüketici ve müşterilere odaklanma 
Dışardan içeriye doğru değil içeriden dışarıya doğru planlama 
Ölçülebilir olma 
İnteraktif bir iletişim süreci olması 

7.Soru

Reklam genelde iki tür enformasyon taşır. Bunlar, potansiyel alıcıların yeni bir ürün ya da hizmeti hemen fark etmesini ve daha fazla sayıda kişinin markanın farkına varmasını sağlamaktır. Hedef kitlenin var olan hizmet ya da ürün hakkındaki duygu ve düşüncelerini değiştirmeye yönelik bilgi vermek. Yukarıdaki bilgilere dayanarak reklamda iletişim süreci nasıl gerçekleşmektedir?


Sadece kaynak bilgi akışı ile.
Reklam veren ve alıcının tesadüfi iletişimi ile.
Kanaldan mesajın tek yönlü iletilmesi ile.
Hedef kitlenin kişisel bilgi edinme yolları ile.
Kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve geri bildirim sürecinin işlemesi ile.

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi perakende satışın incelenebileceği gruplardan birisi değildir?


Dükkanlarda satış

Toptan satış

Kişisel satış ve hizmetler

Tele pazarlama

Mağazalarda satış


9.Soru

“Firmanın ürünlerinin arzı yetersiz ise ve ürün müşteriler tarafından talep ediliyorsa satışçının görevi oldukça zorlaşır. Çünkü satışçının kıt olan ürünleri müşterilere paylaştırmak durumunda kaldığı dönemlerde müşteri ilişkilerini sorunsuz biçimde yönetmesi gerekir”. Bu açıklama günümüz satışçılarının hangi görev veya rollerini açıklar?


Müşteri Ortağı

Pazar Analizi ve Ortaklık

Müşteri Hizmeti Sağlama

Alıcı-Satıcı Ekip Koordinatörü

Kıt Ürünlerin Paylaştırıcısı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satış türlerindendir? 


Online Satış

Posta Yolu ile Satış

Merkezi Satış

İletişime Dayalı Satış

İşletmeden İşletmeye Satış (BtoB)


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dijital azarlamanın unsurlarından biri değildir?


sosyal medya pazarlama

mobil pazarlama

e-posta pazarlama

ücretli ve ücretsiz arama motoru pazarlaması

doğrudan pazarlama


12.Soru

Pazarlama ve reklam profesyonelleri tarafından kullanılan "müşteri" kavramı halkla ilişkiler profesyonelleri tarafından nasıl ifade edilir?


Paydaş
Çalışan
İşgören
Tüketici
Tüketici grubu

13.Soru

Belirli bir işletme ya da organizasyonun duyuru ya da ikna edici mesajlarını, kitle iletişim araçlarında satın alınan ya da kendilerine bağışlanan yer ya da zamana yerleştirmesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?


İletişim

Pazarlama

Taktik

Temas

Reklam


14.Soru

Bir şirketin yıllık raporunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?


Paydaşlara mektup

Finansal incelemeler

Yönetim/pazarlama kararı

İşletme tanıtmı

Hissedarların listesi


15.Soru

Müşterilerle daha iyi iletişim kurabilmek ve hizmet verebilmek için satışçıların müşteri satın alma karar süreçlerini ve alıcıların hangi motivasyonla ürün aldıklarını bilmelerini içeren görev ve rolüne verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Fırsat yakalayıcı

Bilgi toplayıcı

Satın alıcı davranışı uzmanı

Sahada halkla ilişkiler personeli

Satışları öngörücü


16.Soru

AID ve AIDA iletişimin etkilenme sürecinde hangi modellerden bahsetmektedir?


Dikkat-Arzu-İlgi-Eylem

Dikkat-İlgi-konuşma-Eylem

İlgi-Arzu-Pazarlama-Eylem

Konuşma-İlgi-Arzu Pazarlama

İlgi-arzu-Konuşma-Eylem


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini oluşturan temel öğelerden birisidir?


Algı
Tutum
Davranış
İleti
Bilgi

18.Soru

Kişisel satış sürecinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi hazırlanma aşamasında yer almaktadır?


Müşteri belirleme

Yaklaşma

Aday müşterileri ikna etme

Satış ziyaterinin planlanması

İtirazları ele alma


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, coğrafi açıdan sınıflandırılan reklam türlerinden biri değildir? 


Açık reklam 
Global reklam 
Uluslararası reklam 
Ulusal reklam 
Bölgesel reklam

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun tüketiciler üzerinde olan ikna edici etkisini etkilemez?


Bağın gücü

Bağın süresi

Bağdan dolayı duyulan minnettarlık

Tüketici algısı

Enflasyon oranı