Pazarlama İletişimi Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ambalajın yerine getirdiği görevlerden biri değildir?


Belirli miktarda ürün içermek
Ürünlerin küçük birimlerde ekonomik olarak satışını sağlamak
Ürünleri temiz ve iyi koşullarda saklamak
Raf ömrünü uzatması
Kullanım miktarı ve sıklığını arttırmak

2.Soru

İşletmenin içinde bulunduğu çevrede müşterileri hakkında ürettikleri verilerin sürekli olarak elde edilmesi ve karar alırken uygun biçimlerde kullanılabilme faaliyetine ne ad verilir?


Veri madenciliği

Veri tabanı

Veri tabanı pazarlama

Veri işleme

Veri işleme mekanizması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir pazarlama iletişimi ögesi olarak reklamın kuvvetli yanlarından biridir?


Geniş kitlelere ulaşabilmesi

Kişisel olmaması

Tek yönlü iletişime dayanması

Yüksek maliyet

İyi geribildirim alma zorluğu


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurma amaçlarının belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken ilkeler arasında yer almaz?


Amaçların işletme için net olması
Ölçümün etkili bir şekilde yapılması
Bütçelemenin gerçekçi bir şekilde yapılması
Sürenin iyi belirlenmesi
Ürünün çekiciliğinin yüksek olması

5.Soru

I- Tüketiciyi bir ürün ya da hizmet ile ilgili olarak daha fazla bilgi edinmesi için teşvik ve motive eder.II- Tüketiciyi bir ürünün nereden alınacağı, onunla neler yapılabileceği, ürünün kullanıcıya satın alıcıya ne gibi faydalar sağlayabileceği konusunda bilgilendirir. III- Söz konusu markanın hala aynı olduğunu, aynı faydaları sağlayacağını, markanın güvenilir ve sağlam olduğunu hatırlatır. Müşterinin güvenini tazeler.IV- Tüketiciyi ürünü denemeye hazırlar.V- Yeni bir marka imajı sağlamak, marka imajını korumak, markanın arzu edilmeyen imajını değiştirip yerine yenisini koymak.Yukarıdaki koşullar göz önüne alındığında reklamın işletmenin pazarlama hedeflerine dönük işletmeye yararı nedir?


Tüketici pazarda üründen haberdar olur.
Tüketici ürünü fark eder.
Tüketiciye ürünle ilgili yeni kullanım alanları sağlar.
Tüketici ürün ile hoşlanmadığı şeylerden kurtulacağını anlar.
İşletmenin pazarlama hedeflerine yönelik bir takım sorunlara çözüm bulur.

6.Soru

Perakendecilerin belirli bir satın alma eyleminden sonra tüketicilere verdiği ikramiye olarak değerlendirilen satış tutundurma uygulamasının adı nedir?


Hediye pulları

Fiyat politikası

Kupon

Alışveriş kartı

İndirim kartı


7.Soru

Daha çok tüketicilerin marka bağlılığının  yükseltilmesine yönelik olarak kullanılan programlar aşağıdakilerden hangisidir?


Örnek Ürün Dağıtımı 
Para iadeleri
Paketleme
Alışveriş kartları 
Süreklilik Programları

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın aracılara yönelik amaçlarından biridir?


Veri tabanı olşuturma

Ürün deneme ve örnek ürün dağıtımı

Satın alma sıklığının ve oranının artırılması

Büyük miktarda satın alınmasının sağlanması

Stokların azaltılması


9.Soru

 “Pazarda tam rekabet yapısı varsa kullanılacak mesajlar farklı, tekel yapısı varsa iletilecek mesaj farklı olacaktır. Benzer şekilde işletmelerin pay aldığı pazarda bulunan diğer işletmelerin (rakiplerin) iletişim hedefleri, stratejileri ve ürünlerinin özellikleri, pazarlama iletişimi karmasının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.” verilen örnek aşağıdakilerden hangisine aittir?


İşletmenin amacı ve yetenekleri

Ürünün türü

İtme ve çekme stratejisinin kullanımı

Ürünün yaşam sürecinde bulunduğu aşama ve pazarın gelişimi

Pazarın yapısı ve rakipler


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  tüketicileri satın alma anında teşvik etmek amacıyla kullanılan armağan türlerinden biri değildir?


Paketin içinde verilen armağanlar
Ambalajın armağan olarak verilmesi
Paketin üstünde verilen armağanlar
Paketten ayrı  şekilde verilen armağanlar
Hizmet olarak verilen armağanlar

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın güçlü yanlarından biridir?


Esneklik

İmaj sorunu

Kesinlik

İçerik

Verilerin güncelliği


12.Soru

I. Mevcut müşterileri tutmak II. Müşteri profilinde çeşitlilik sağlamak üzere kampanyalar yapmak III. Doğrudan tepki reklamı ile satış yapmak IV. Markanın değerini artırmak için herkese hitap etmediğini vurgulamak V. Markanın kullanım miktarını arttırmak VI. Ürünü denemeyi ya da marka değiştirmeyi teşvik etmek Yukarıda, sıralanan amaçlardan hangi 3'ü doğrudan pazarlamanın amaçları olarak aşağıda doğru şekilde verilmiştir.


I,II,VI
II,IV, VI
II,III,V
I,III,IV
III,IV,V

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Aracılara Yönelik  Satış  Tutundurma” araçlarından  biri değildir?


Satış Noktası Malzemeleri
Hediye Pulları
Yarışmalar
Ticari indirimler ve Armağanlar
Bayi Toplantıları

14.Soru

İşletme sayısının artmasıyla beraber işletmeler arasındaki rekabet de artmaya ve birbirine benzer ürünler üretilmeye başlanmıştır. Bu durum ürün farklılaştırmasını gerektirdiği gibi ürünlere yönelik marka bağlılığının da korunmasını gerektirmektedir. Başka bir deyişle tüketicilerin fiyat temelli ürün tercihleri satın alınan markanın değişmesine neden olmaktadır. Diğer pazarlama iletişimi elemanlarından farklı olarak satış tutundurmanın hangi özelliği onun marka bağlılığının düşmesi anlamında gelişme nedenlerinden biridir?


Etkisinin kısa dönemli olması
Maliyetinin öngörülebilir olması
Farklı faaliyetlere destek sağlaması
Ölçümünün kolay olması
Stokları azaltması

15.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde satış tutundurma amaçlarının farklı şekilde incelenmesi biçimleri doğru olarak verilmiştir?


İlk tüketicilere- Satış gücüne- Üreticilere
Tüketicilere- Son tüketicilere- Hedef kitleye
Nihai tüketicilere- Aracılara- Satış gücüne
Satışa- Aracılara-Tüketiciye
Müşterilere- Aracılara- Satıcılara

16.Soru

I. Reklam
II. Doğrudan Pazarlama
III. Halkla ilişkiler
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri pazarlama iletişimi karmasının araçları arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

I ve III


17.Soru

Doğru bir biçimde tanımlanmış ve öncelikle ulaşılması gereken kitleye ulaşabilmeyi sağlayan uygulamalar, doğrudan pazarlamanın hangi güçlü yönünü temsil eder?


Pazar Bölümlendirme
Sıklık
Seçicilik
Esneklik
Zamanlama

18.Soru

Bir işletme müşterilerini kaç ana grupta toplar?


İki
Beş
Üç
Dört
Bir

19.Soru

İşletmelerin tüketicilere ürünü satın aldıklarına ilişkin bir takım kanıtlar ne ile ifade edilmektedir?


Hediye pulları

Armağanlar

Posta armağanları

Örnek ürün dağıtımı

Ek ürün verme


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde doğrudan pazarlamanın güçlü yönlerinden 4'ü doğru şekilde verilmiştir?


Seçicilik, pazar bölümlendirme, esneklik, kesinlik
Seçicilik, esneklik, maliyet, kişiselleştirme
Maliyet, etkinliğin ölçümü, içerik, pazar bölümlendirme
Kesinlik, içerik, kişiselleştirme, zamanlama
İçerik, zamanlama, seçicilik, kesinlik