Pazarlama İletişimi Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalının üyelerinin fonksiyonlarından biridir?


Parçalara ayırma

Sabit fiyatla fiyatlandırma

Rekabet

Miktar indirimi

Envanter kontrolü


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın sınırlılıklarından biridir?


Satış tutundurma faaliyetleri tek başlarına kullanılamaz.

Satın alma sıklıklarını artırır.

Müşterilerin plansız olarak satın almalarına olanak sağlar.

Satış gücüne destek olur.

Doğrudan teşvik etme aracıdır.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satışı etkileyen faktörlerden ekonomi ve teknoloji ile ilişkilendirilebilen bir faktördür?


Dağıtım

Ürün kalitesi

Rekabet

Fiyat

Çevresel etkenler


4.Soru

Üreticiler son dönemlerde mevcut ve potansiyel müşterilerinin kesin bir listesini temin etmek istemektedirler. Satış tutundurma bu bilgileri sağlayacak şekilde ta­sarlandığında aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmiş olur?

 


 Veri tabanı oluşturma

Ürün Deneme ve Örnek Ürün Dağıtımı

Ürünün Yeniden Satın Alınması ve Marka Bağlılığı

Satın Alma Sıklığının ve Oranının Artırılması

Yeni Ürün Sunumu


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aracılara yönelik bir satış tutundurma aracıdır?


Kuponlar

Fiyat indirimleri

Para iadeleri

Satış noktası malzemeleri

Örnek ürün dağıtımı


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ambalajın iletişim boyutu ile ilgili olarak üzerinde düşünülmesi gereken konular arasında değildir?


Renk

Şekil

Tasarım

Çevresel

Etiket


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminin amaçlarından biri değildir?


Satışları arttırmak ve desteklemek

Ürün ve marka farkındalığı sağlamak

Kurum ve ürünün farkında olunmasını sağlamak

Kurum ve ürün imajını geliştirmek

Hedef kitleyi kendisi için en uygun ürüne yönlendirmek


8.Soru

Temel alınan ürünle ilgili diğer tüm ürün, yarımamül, malzeme, ekipman ve ilişkili endüstrileri de kapsayacak şekilde entegre edilerek düzenlenen fuar aşağıdakilerden hangisidir?


Solo fuar

Entegre fuar

Expo organizasyonları

İhtisas fuarları

Tüketici fuarları


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlama medyası değildir?


Doğrudan posa
Tele pazarlama
Kitlesel medya uygulamaları
Hiçbiri
Reklam

10.Soru

Ürün ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Tüketiciye sunulan somut özelliklerdir

Her ürün sadece boyut, renk, koku gibi özellikler barındırır

Firmalar tüketici deneyimini de ek fayda olarak eklemektedir

Özelliklerin hepsi eşittir

Ürün ihtiyaç ve istekleri tatmin etme amacı taşımaz


11.Soru

Reklamla satış tutundurma arasındaki yaklaşım farkı aşağıdakilerden hangisidir?


Satış tutundurmanın şimdiyi hedeflemesi

Satış tutundurmanın davranışsal olması

Satış tutundurmanın kısa dönemde etkisinin görülmesi

Diğer pazarlama karması elemanlarının tutumsal olması

Satış tutundurmanın  satın almayı teşvik etmesi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmeler açısından satış tutundurmanın faydalarından değildir?


Ürünün tasarımında çekicilik sağlayarak satın almayı özendirir.

Müşterilerin planlı satın almalarına olanak sağlar

Ürün ve markayı güncel tutar, öğrenme sürecine katkıda bulunur.

Fiyat dışı rekabetin egemen olduğu pazarlarda pay almaya olanak sağlar.

Satın alma sıklıklarının artmasını sağlar.


13.Soru

Ürünlerin dağıtım kanalları boyunca akışları üreticiden aracılara ve tüketiciye doğru gerçekleşmesine ne ad verilir?


Ürünün türü

İtme ve çekme stratejisinin kullanımı

Ürünün yaşam sürecinde bulunduğu aşama ve pazarın gelişimi

Pazarın yapısı ve rakipler

İşletmenin amacı ve yetenekleri


14.Soru

Düzenli bir şekilde yapılan satış tutundurma faaliyeti, işletmelerin birçok amacınıgerçekleştirmesine olanak salayabilir. Satış tutundurma amaçları, nihai tüketicilere,aracılara ve satış gücüne yönelik satış tutundurma olmak üzere üç farklı şekildeincelenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi sadece nihai tüketicilere yönelik amaçlardan biridir?


Müşteri trafiğinin arttırılması
Ürün deneme ve örnek ürün dağıtımı
Rekabetin dengelenmei
Stokların azaltılması
Satış temsilcilerine işletmenin yeni uygulamalarını tanıtmak

15.Soru

I. Türüne
II. Coğrafik dağılımına
III. Mülkiyet durumuna
Yukarıdaki maddelelrden hangisi veya hamgileri perakendeciliğin sınıfları arasında yer alır?


I ve II

I ve III

II ve III

Yalnız III

Hepsi


16.Soru

Doğrudan pazarlamanın güçlü yönlerinden biri olan ve doğru bir biçimde tanımlanmış, öncelikle ulaşılması gereken kitleye ulaşabilmeyi sağlayan uygulamalara verilen isim aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?


Seçicilik

Esneklik

Pazar bölümlendirme

Kişiselleştirme

Uzun dönemli ilişki


17.Soru

Toptancılar yerine getirdiklere faaliyetlere göre sınıflandırılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırma içerisinde yer alır?


Tüccar toptancılar

Bağımsız mağazalar

Birleşik perakendecilik

Tüketici kooperatifleri

Hipermarketler


18.Soru

İşletmenin hedefi pazarda farkındalığı arttırmak ise, kullanması gereken en açık araç aşağıdakilerden hangisidir?


Reklam

Benzeri olmayan yeni bir ürün ortaya koymak

Kupon verme

Hediye verme

Ürün patent haklarının kamusallaştırması


19.Soru

I. Ürün Deneme ve Örnek Ürün Dağıtımı
II. Ürünün Yeniden Satın Alınması ve Marka Bağlılığı
III. Küçük Miktarlarda Satın Alınmasının Sağlanması
IV. Veri tabanını oluşturma
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri satış tutundurmada nihai tüketicilere yönelik satışı tutundurma amaçları arasındadır?


I ve II

I, II ve IV

II ve IV

Yalnız III

III ve IV


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminin temel bileşenlerindendir?


Tüketim
İletişim
Denge
Satış tutundurma
Zaman