Pazarlama İletişimi Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini temsil eden 5 sorudan biri değildir?


Kim söyler?

Kime söyler?

Hangi iletişim ortamında söyler?

Hangi çağda söyler?

Ne söyler?


2.Soru

Toptancılar yerine getirdikleri faaliyetlere göre sınıflandırılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırma içerisinde yer alır?


Tüccar toptancılar

Bağımsız mağazalar

Birleşik perakendecilik

Tüketici kooperatifleri

Hipermarketler


3.Soru

Marka yerleştirmede marka kaç faktörle ilişkilendirilir?


İki faktörle
Üç faktörle
Dört faktörle
Beş faktörle
Altı faktörle

4.Soru

Marka yerleştirmede markanın ilişkilendirildiği dört faktörden biri olan ve markanın hikayenin ilerlemesinde etkili olmasıyla işleyen faktör aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Kullanım biçimi

Yapım

Karakterler

Jenerik

Olay örgüsü


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satiş tutundurmanın sınırlılıklarından  değildir ?


Satiş tutundurma faaliyetleri tek başlarına kullanılamazlar
Satiş tutundurma faaliyetlerinin aynen devam ettirilebilmesi güçtür.
Satiş tutundurma, pazarda yeni olan    olan ürünler için çok fayda sağlamaz
Satiş tutundurmasadece %10-20 düzeylerinde satış artışı  getirmektedir.
Satiş tutundurma faaliyetlerinin aynen devam ettirilebilmesi güçtür.  

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ambalajın geleneksel görevlerinden biridir?


Raf ömrün uzatması

Ürün hakkında bilgiler içermesi

Ürünün daha geniş kitlelere ulaştırılması

Ürünün kim tarafından üretildiği

ürünün hangi katmanlarda olduğu


7.Soru

Belirli bir süre, yer ve müşteri grubu ile sınırlandırılmış, faaliyetlere direkt olarak cevap vermelerini teşvik etmeye yönelik olarak müşterilere ya da aracılara ek faydalar sunulmasına ne ad verilir?


Satış tutundurma
Reklam
Halkla ilişkiler
Pazarlama iletişimi
Subvansiyon

8.Soru

Müşterilere ait adres ya da telefon gibi bazı bilgiler yoluyla iletişimin doğrudan gerçekleştirildiği pazarlama şekline ne ad verilir?


Doğrudan pazarlama
Reklam
Halkla ilişkiler
e-pazarlama
Hiçbiri

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kuruluşun iş amaçları arasında yer almaz?


Hisselerin değerini arttırmak
Satışları arttırmak
Pazar payını arttırmak
Verimi arttırmak
Marka olmak

10.Soru

Bir ülkenin tek başına organize ettiği fuarlara ne isim verilir?


5010 Fuarları

Bölgesel Sergi

Çok Katılımlı Sergi

Entegre Fuar

Tüketici Fuarları


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış ve iletişimin etkileri bir arada ele alındığında pazarlama iletişiminin amaçlarıyla ilgili olarak doğrudur?


Tüketici sadakati yaratma amacı yoktur.

Hatırlatma yapmaz.

Yeni ürünler sunmakla ilişkilendirilemez.

Ürün ve marka farkındalığı sağlar.

Ürün ya da kurum hakkında bilgi vermez.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satışları etkileyen faktörlerden biri değildir?


Pazarlama İletişimi

Ürün Kalitesi

Fiyat

Dağıtım

Müşterilerin gelir durumu


13.Soru

Herhangi bir araç olmaksızın müşterilerle iletişimin doğrudan gerçekleştiği doğrudan pazarlamanın iki yönlü bir yapıya sahip olması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?


Müşteri bilgileri
Etkileşimlilik
Gösterim saatleri
Veri tabanları
İçerik

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi planlama sürecinde, mevcut durumu saptamak için kullanılan analiz yöntemlerinden biridir?


Dinamik analiz

Statik analiz

SWOT analizi

Trend analizi

Oran analizi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın güçlü yönlerinden biridir?


Etkinliğin ölçümü

İmaj sorunu

Marka Sorunu

Kesinlik

İçerik


16.Soru

Kaç tür marka yerleştirme stratejisinden söz etmek mümkündür?


1

2

3

4

5


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış  tutundurmanIn gelişme nedenlerinden biri değildir?


Marka Bağlılığının Düşmesi ve Tüketicilerin Fiyat Odaklı Davranışlarının artması 
Ölçmenin Kolay Olması
Yöneticilerin Uzun  Dönemli Yaklaşımlara Sahip Olmaları
Farklılaştırmanın Eskisi Kadar Kolay Olmaması
Reklamın Etkisinin Algılanmasındaki Güçlükler

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın sınırlılıkları içerisinde yer almaktadır?


Uzun süre yapıldıklarında, işletmelerin daha düşük kârlılığa sahip olmasına neden olur.
Yeni bir ürünün tanıtımı sürecinde, herhangi bir aşamada kullanılması mümkündür.
Müşterilerin plansız satın almalarına olanak sağlar.
Rakiplerin sahip olduğu marka bağlılığının kırılmasına yardımcı olur.
Farklılaştırmaya destek olur ve markanın konumlandırmada etkili olmasına olanak sağlar.

19.Soru

Doğrudan tepki reklamı ile satış yapmak amacını en doğru biçimde ifade eden açıklama hangisidir?


Müşterilerin işletmenin ürünlerini daha fazla almalarını sağlayarak işletme için daha değerli ve sürekli müşteriler haline gelmeleri amaçlanır.
Ürünü denemeleri sağlanarak rakip markadan vazgeçmeleri sağlanabilir.
Mevcut müşterilerin kullanımlarını arttırmak amacıyla, bu kişilerle irtibata geçilerek sunulacak bazı avantaj ya da ayrılacaklar yoluyla daha fazla satın almaları ve kullanmaları sağlanır.
Müşterilerin izledikleri reklamlara o anda örneğin reklamda verilen telefon numarasını arayarak karşılık vermeleri beklenir. Böylelikle müşteriler satın alma yönlü harekete geçirilmiş olmaktadır.
İşletmelerin satışlarını arttırmalarının bir yolu da mevcut müşterilerin daha fazla tüketmelerini sağlamaktır.

20.Soru

"Kaynağı belli olan, ücreti ödenen, kişisel olmayan bir ile­tişim biçimidir ve şimdi ya da gelecekte tüketicileri bazı eylemlerde bulunmaları için ikna etmek üzere hazırlanır". Bu kavramın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


Reklamcılık

Sponsorluk

Satış

Pazarlama

Dijital Satış