Psikoloji Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Haptik algı nedir?


Bir uyaranın fark edildiği en düşük enerji seviyesi

Kişinin kendi hareketinden kaynaklanan görme alanındaki hareketin algılanması

Her iki gözün retinasında oluşturulan görüntülerin karşılaştırılması sonucu oluşan derinlik algısı

Bireyin çevrede odaklandığı bir noktadan kendisine yakın olan objeler bireyin hareketinin aksi yönünde, odak noktasının ötesindekiler ise bireyin hareketi ile aynı yönde hareket ediyor gibi algılanması

Ellerin temas yoluyla üç boyutlu bir objeyi tanıma işlemi


2.Soru

Bir kavramın alabileceği değerleri sayılara dönüştürmeye yarayan kavram hangisidir?


İşlemsel tanım

Kavram

Olgu

İşlevsel kavram

İçerik


3.Soru

İnsan özelliklerinin ölçülebilmesi için çeşitli metotların geliştirilmesi, psikolojik süreçlerin matematiksel olarak modellenmesi, veri analizi gibi konular üzerine çalışan psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Kantitatif Psikoloji/Psikometri

Kişilik Psikolojisi

Eğitim Psikolojisi

Gelişimsel Psikoloji

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi


4.Soru

"Ölümden sonra hayat var mıdır" sorusunun bilimsel bir soru olarak kabul edilmeyişinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?


Sınanabilirlik

Ampiriklik

Sistematiklik

Genellenebilirlik

Nesnellik


5.Soru

Ahmet bey bir kitapçıda "Kozmik Bilim ve Bilinçli Yaşam Enerjisi" isimli bir kitap ile karşılaşmış ve kitabın isminden etkilenerek kitabı almıştır. Kitabı okumaya başladıktan sonra ise içeriğindeki bilgilerin bilimle alakalı olmadığını fark etmiştir. Bu bağlamda Ahmet bey bu sözdebilim örneği kitabın hangi özelliğine aldanmıştır?


Test edilip doğruluğu sınanamayacak önermelerde bulunmasına
Ticari bir amaç gütmesine
Bilimsel tınılı terimler kullanılmasına
Bilimsel süreçten kopuk oluşuna
Gerçeklerle ilgisinin bulunmamasına

6.Soru

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi temelde hangi alana ilişkin çalışmalar üzerine yoğunlaşmıştır?


Zihinsel hastalıkların nedenleri ve tedavileri
insanları birbirinden ayıran kişilik özellikleri
Grup içindeki insan davranışları
Öğrenme ve öğretme süreçleri
Çalışma ortamlarındaki insan davranışları

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştıtmanın etik ilkelerinden biri değildir?


katılımcılar gönüllü olarak araştırmaya katılır.

katılımcıla ristedikleri an araştırmadan çıkabilirler.

katılımcıların bilgileri üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

katılımcılara saygı ve nezaketle davranılır.

katılımcılara araştırma sonuçlarını öğrenme fırsatı verilir.


8.Soru

Ölümden sonra yaşamın varlığı ya da yokluğuna ilişkin bir bilgi bilimsel değildir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Belirtilen durum genellenemez.

Belirtilen durum yanlışlanamaz.

Belirtilen durum nesnel değildir.

Belirtilen durum gözlenemez.

Belirtilen durum açıklanamaz.


9.Soru

"İnsan yürürken sadece yürümez, nereye yürüyeceğini de düşünür ve buna ilişkin de kararlar verir". Bu ifadede geçen temel fikri, davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen psikoloji bilimi açısından hangi seçenek tam olarak karşılamaktadır? 


Yürüme davranışının birden fazla nedeni olabilir

Yürüme davranışı gözlenebilen ve ölçülebilen bir eylemdir

Yürüme davranışı dolaylı olarak ölçülebilen zihinsel süreçleri de içerir 

Yürüme davranışı, ancak sistemli bilimsel yöntemler ile açıklanabilir

Yürüme davranışını anlamak için çocukları gözlemek gerekir


10.Soru

İnsanların zihinlerinde olup biten ve direk olarak gözlemlenemeyen süreçlerle ilgilenen ve bilginin algılanış ve işleniş süreçlerinin davranışlara olan etkisine yoğunlaşan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Biyolojik yaklaşım

Davranışsal yaklaşım

İnsancıl yaklaşım

Bilişsel yaklaşım

Sosyokültürel yaklaşım


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi duyum süreci olarak ifade edilir? 


Acı tadın deneyimlenmesi 
Bireyin bir duygu üzerine öznel algısı 
Bireyin gördüğü nesne ile ilgili yorumu 
Fiziksel uyaranın ölçümü 
Bireyin duyuları kategorileştimesi 

12.Soru

Her iki gözün retinasında oluşturulan görüntülerin karşılaştırılması sonucu oluşan derinlik algısı işlemi hangi kavram ile ifade edilmektedir?


Perspektif

Binoküler

Stereopsis

Binişim

Paralaks


13.Soru

Motivasyon çalışmalarında kendini gerçekleştirme kavramıyla hümanist psikolojinin temsilcilerinden olan bilim adamı kimdir?


Jung

Skinner

Maslow

Kahneman

Wundt


14.Soru

Psikolojide bilinci anlamanın yolunun bir deneyimin bir bütün olarak çalışması gerektiğini düşünen akım aşağıdakilerden hangisidir?


Psikanaliz

Gestalt psikoloji

Yapısalcılık

Davranışçılık

İşlevselcilik


15.Soru

BOS aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Beyin omirilik sıvısı

Nöronlar arası boşluk

Nöronların uç kısmındaki çıkıntı

Beyin sapı ile çevresel sinir sistemi bağlantısı

Beynin iki yarı küre bağlantısı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda bilişsel psikolojinin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan gelişmelerdedir? 


I.   Bilgi teorisi (Shannon 1948)
II.  Dil teorisi (Chomsky, 1959 ve 1965)
III. Kısa süreli bellekte 7 ±2 kümeleme kavramı (Miller, 1956)
IV. Kavram oluşturma modeli (Bruner ve ark 1956.)
V.  Genel problem çözme modeli (Newell ve Simon, 1972)
VI. Yapay zekâ çalışmaları


I ve II

II ve III

III ve IV

IV ve V 

Hepsi


17.Soru

Davranışçılara göre insanı anlamak için çalışılması gereken en önemli süreç aşağıdakilerden hangisidir?


Düşünme
Bilme
Algılama
Öğrenme
Psikanaliz

18.Soru

“Doğduğunda insan beyni “tabula rasa” yani boş bir levhadır ve sonradan yaşanan deneyimlerle şekillenir.” görüşünü geliştiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


Aristo

Plato

Dekart

W. James

Pavlov


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinir sinir hücrelerinden biri değildir?


Unipolar

Bipolar

Sahte unipolar

Multipolar

Dendrit


20.Soru

Deneysel çalışmalarda kullanılan “rastgele tahsis” tekniği aşağıdakilerden hangisini sağlamayı amaçlar?


İçsel güvenilirlik
Dış güvenilirlik
Kavramsal güvenilirlik
Ölçümsel güvenilirlik
Ölçümsel duyarlılık