Psikoloji Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki korelasyon katsayısının - 0.9 değeri almasının anlamı nedir?I.Kuvvetli bir ilişki vardır.II.Zayıf bir ilişki vardır.III.Pozitif bir ilişki vardır. IV.Negatif ilişki vardır.


a) Yalnız I
I ve III
Yalnız II
II ve IV
I ve IV

2.Soru

Aşağıdakiler hangisi psikolojik araştırmalarda izlenmesi benimsenen etik prensiplerden  biridir?


Araştırmalara katılım gönüllü olması
Katılımcıların araştırmaya katılmayı kabul edince bir daha araştırmadan ayrılamaması
Katılımcıların izninin alınmasına gerek olmaması
Katılımcılara kaba davranılması
Katılımcıların zarar görme ihtimalinin olması

3.Soru

Bilişsel psikolojinin doğmasında ilk defa hangi bilim adamının çalışmaları rol oynamıştır?


Wilhelm Wundt

William James

Donald Broadbent

Claude Elwood Shannon

George Miller


4.Soru

Öğrencilerin matematik bilgilerini çok basit bir testle ölçmeye çalışan bir öğretmenin testinin en temel problemi aşağıdakilerden hangisidir?


Testin bilenle bilmeyeni iyi derecede ayırabilecek duyarlılıkta olmaması 

Testin ölçümsel geçerliliğinin olmaması

Testin matematiğin yanı sıra Türkçe becerisini de ölçmesi

Testin öğrencilerin düşük puan almasına yol açması

Testin çok hızlı bir şekilde bitirilebilmesi


5.Soru

Psikoloji bilimi daha genel ve tüm insanları ya da belli insan gruplarını ilgilendiren sorulara cevap arar. Bu durum, bilimin ......................... özelliğinden kaynaklanır.Yukarıda boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?


Evrensellik

Dönüştürülebilirlik

Aktarılabilirlik

Genellenebilirlik

Tümevarımsallık


6.Soru

Duyularla algılanabilen, deneyime dayalı olan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?


Sistematik

Objektif

Ampirik

Sezgisel

Rasgele


7.Soru

Sürekli soru sorma, akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden oluşan düşünme biçimi nasıl adlandırılmaktadır?


Mantıksal düşünce

Sorgulayıcı düşünce

Eleştirel düşünce

Esnek düşünce

Sabit düşünce


8.Soru

Eklektisizimin amacı nedir?


sosyal ve kültürel etkilerin insan davranışlarına olan önemli davranışlarına yoğunlaşmak
İnsan davranışlarını açıklamak için birçok yaklaşımı harmanlamaktır.
Bilinçdışı psikolojik çatışmalara yoğunlaşmaktır.
Davranışların işlevlerini belirlemektir.
Zihinsel süreçleri irdelemektir.

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Araştırmalara katılım gönüllüdür.
Katılımcılar araştırma bitene kadar araştırmada kalmak durumundadır.
Gizlilik araştırmalarda önem teşkil etmemektedir.
Ölçmek istediğimiz değişkene göre katılımcılar kötü muameleye maruz bırakılabilir.
Ölçmek istediğimiz değişkene göre katılımcılar bazen araştırmada yer aldıklarını bilmeyebilir.

10.Soru

  1. Psikoloji bölümü birinci sınıf öğrencisi Aslı, “psikoloji öyle bir önerme ortaya koymalı ki, kimse bunun karşıtını iddia edemesin ” demiştir. Bu ifade için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


İfade doğrudur çünkü psikoloji gözlemlere dayanır

İfade doğrudur çünkü bilim birikimli ilerler

İfade yanlıştır çünkü bilimsel bilgi kendi ürettiği önceki bilgileri çürüterek ilerler

İfade doğrudur çünkü kapsayıcı olmayan bilgi değersizdir

İfade yanlıştır çünkü psikolojide nesnellik sağlanamaz


11.Soru

Seçeneklerden hangisi beyin sapında bulunan nöronlar tarafından salgılanan norotransmiterlerden değildir?


Melatonin

Dopamin

Serotonin

Adrenalin

Moradrenalin


12.Soru

Ansiklopedik bilgilerin yer aldığı, belli bilimsel, mantıksal bilgilerin saklandığı bellek hangisidir?


Epizodik

Anlamsal

Sağ beyin

İşlemsel

Kısa süreli


13.Soru

Bilimsel yöntem aşağıdakilerden hangi düşünce tarzını gerektirir ?


Karşılaştırmacı

Eleştirel

Düşünsel

Zorlayıcı

Taktiksel


14.Soru

Üniversite tercihini severek okuyacağı ve mesleğini isteyerek yapabileceği bölümü düşünerek belirleyen ve hedefine ulaşmak için yaptığı plan çerçevesinde çalışan birisi karar verme süreçlerinden hangisini kullanmıştır?


Betimsel
Tavsiyeye dayalı
Normatif
Höristik ve algoritma
Ampirik gözlem

15.Soru

Bir araştırmacı araştırması sonucunda, internet kullanım süresi ile akademik başarı arasında -0,79 gibi bir korelasyon katsayı değeri bulmuştur.  Bu korelasyon katsayısı çerçevesinde bu araştırmanın sonucu nasıl yorumlanmalıdır?


İnternet kullanım süresi, akademik başarıyı azaltmanın temel bir ön koşuludur

İnternet kullanım süresindeki artış, akademik başarının düşmesinin temel nedenidir

İnternet kullanım süresi ve akademik başarı ilişkisi arasında nedensellik ilişkisi vardır

İnternet kullanım süresi ile akademik başarı arasında onları etkileyen üçüncü bir değişken vardır

İnternet kullanım süresi arttıkça akademik başarının düşmesi ters yönlü bir ilişkiyi göstermektedir


16.Soru

10. Merkezi sinir sisteminde uyku, sakinleştirme işlevini gören nörotransmiterı hangisidir?


Asetilkolin
Glutamat
GABA
Dopamin
Norodrenalin

17.Soru

Omurilik ve beyin sapı; çevresel sinirlerin merkezî sinir sistemine giriş veya çıkış yaptığı ve refleks yanıtların oluşması için duysal ve motor sinyaller arasında bağlantıların kurulduğu bölgelerdir. Beyin yarımkürelerinin en dışında bulunan beyin kabuğu, insanda en gelişmiş olan beyin bölgesidir. Beyin kabuğu bilinçli işlevlere aracılık eder. Aşağıdakilerden hangisi beyin kabuğunun işlevi arasında yer alır?


Öksürme
Göz kırpma
Göz yaşarması
Hapşırma
Kitap okuma

18.Soru

Psikolojik araştırmalarda katılımcıların onayı gerekli midir?


Gerekli değildir,

Araştırmanın koşulu değildir,

Araştırmanın bilimselliği zedelenir, 

Etik açısından gereklidir, 

Kontrol grubu için gerekli değildir, 


19.Soru

  1. Birbirine paralel olarak algılanan iki çizginin uzaklaştıkça birbirini ufukta keseceği varsayımına dayanarak uzaklık bilgisi çıkarılmaktadır.
  2. Havadaki moleküllerin ışığı dağıtması sonucu uzaktaki objeler mavimsi ya da be­lirsiz hâle gelmektedir.
  3. Objelerin kontrastı azaldıkça objeler, daha parlak ve belirgin olan objelerden uzakta algılanır­lar.

Yukarıda bir takım bilgileri verilen derinlik algısına ait ipucu hangisidir?


Binişim veya Üst Üste Binme

Atmosferik Perspektif

Göreli Büyük

Aydınlatma

Doğrusal Perspektif


20.Soru

Neden-sonuç ilişkilerini tespit etmek için en güçlü araç aşağıdakilerden hangisidir?


Deney
Korelasyon
Yapılandırılmış görüşme
İşlemsel tanım
Kavram