Psikoloji Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bilim dalıdır?


Psikoloji

Biyoloji

Fizik

Jeoloji

Felsefe


2.Soru

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi modern psikoloji tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir?


Yapısalcılık

Geştalt psikolojisi

Psikanaliz

İşlevselcilik

Davranışçılık


3.Soru

"Ne"sorusuna yanit veren asagidakilerden hangisidir?


İşIemsel bellek

Bildirimsel bellek

Duygusal bellek

Epizodik bellek

Anlamsal bellek


4.Soru

Merkezî sinir sisteminin ana bölümleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Omurilik-Beyin sapı-Ön beyin
Omurilik-Soğancık-Beyin sapı
Soğancık-Beyin sapı-Arka beyin
Omurilik-Spinal sinir-Ön beyin
Ön beyin-Arka beyin-Omurilik

5.Soru

Yaşadığı bir trafik kazası sonucunda amigdalası çıkarılan bir hastanın aşağıdakilerden hangisini yaşaması beklenir?


Korku duygusunun azalmasi veya ortadan kalkmasi

Uzun dönem hafıza kaybı

Kokulara karşı duyarsızlık

Yeme davranışlarında düzensizlik

Tiroit salgılarında bozulma


6.Soru

Günlük yaşamda insanlar kişisel deneyimlerine dayalı olarak diğer insanların davranışları hakkında bazı isabetli belirlemelerde bulunabilirler yada tamamen hatalı varsayımlarda bulunabilirler. Ancak psikoloji biliminin ışığında bir bilim insanının insan davranışları hakkındaki belirlemelerinde yanılma olasılığı sıradan insanınkine göre çok daha azdır. Bu durumu aşağıdaki seçeneklerden hangisi daha iyi açıklamaktadır?


Sıradan insanların daha az deneyime sahip olmaları

Bilim insanlarının gözlemlerinin daha isabetli olması

Bilim insanlarının bilimsel yöntemle davranışları açıklaması

Sıradan insanların doğru akıl yürütme becerisinin zayıf olması

Bilim insanlarının öznel yargılarını işin içine karıştırmamaları


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işlemsel tanımın uygun bir örneğidir?


Nezaket, incelik ve nazikliklitir. 
Hafıza bireyin çeşitli bilgileri hatırlayabilme kapasitesidir.

Uykusuzluk en son uykudan uyanıldığından beri geçen zamandır.

Mutluluk bireyin kendini iyi hissetmesidir. 

Yaratıcılık bireyin alışılmışın dışında fikir veya ürün ortaya koyabilme kapasitesidir. 


8.Soru

Wernicke bölgesi işlevini yerine getiremediğinde aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkar?


Kişi yazılı bir metni okuyamaz.
Kişi konuşamaz.
Kişi düşüncelerini ifade edemez.
Kişi bir konu ile ilgili yorum yapamaz.
Kişi gazete haberlerini okuyamaz.

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi beyin kabuğu lobları arasında yer almaz?


Frontal

Temporal

Pariyetal

Oksipital

Serebellum


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin özelliklerinden biri değildir?


Tüm insanları ilgilendiren sorularla ilgilenir

Gözlemlerle sınanabilir ve yanlışlanabilir önermelerden oluşur

Kendi hatalarını düzeltecek bir mekanizma üzerine kurulmuştur

Psikoloji Bilimi Birikerek İlerler

Elde ettiği bilgileri sadece bilim ile uğraşan kişilere addeder


11.Soru

Korku, kavga, kaçma gibi eylemlerimiz üzerinde etkili olan sinir sistemi hangisidir?


Parasempatik

Otonom

Limbik

Sempatik

Korteks


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sisteminin bir parçasıdır?


Omurilik

Motor nöronlar

Duyusal nöronlar

Otonom sinir sistemi

Somatik sinir sistemi


13.Soru

Aşağıdakilerden  hangisi deneyin anatomisini bozacak etmenlerden biri değildir?


Deneklerin aynı özelliklere sahip olması

Deneklerin farklı özelliklere sahip olması

Denekler üzerinde ölçülmeye verilerin farklı yöntemlerle elde edilmesi

Deneklerden bir gruba soruların önceden verilmesi

Deneklerden bir gruba pozitif ayrımcılık uygulanması


14.Soru

  1. Göz hareketlerinin kontrolü
  2. Uyku-uyanıklık ve dikkatin kontrolü
  3. Görsel ya da işitsel reflekslerin bütünleştirilmesi

Yukarıda işlevleri verilen beyin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?


Beyin sapı

Hipotalamus

Talamus

Amigdala

Hipokampus


15.Soru

Etrafımızdaki insanlar hakkında pek çok şeyi merak ederiz. Kendi kendimize sorarız: “Acaba niye bana öyle dedi?”, “acaba o benim için ne hissediyor?”, “acaba onu en çok ne mutlu eder?” Bu soruları cevaplamaya çalışırken bilimsel yöntemlerin faydasını görebiliriz ama bu gibi şahsi sorularımız psikoloji biliminin kapsamına girmemektedir. Çünkü psikoloji bilimi daha genel ve geniş kitleleri ilgilendiren sorulara cevap aramaktadır. 

Yukarıda psikoloji biliminin bir özelliği betimlenmektedir. Bu özellik hangi seçenekte doğru olarak yer almaktadır?


Psikoloji bilimi sınanabilir ve yanlışlanabilir önermelerden oluşur.

Psikoloji bilimi birikerek ilerler.

Psikoloji bilimi kendi hatalarını düzeltecek bir mekanizma
üzerine kurulmuştur.

Psikoloji bilimi nesneldir.

Psikoloji bilimi tüm insanları ilgilendiren sorularla ilgilenir.


16.Soru

 "......... kelimesi Latince “cognoscere” veya “bilmek” kelimesinden gelmektedir." Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?


Akıl

Biliş

Zeka

IQ

Soru


17.Soru

Uzaktaki arabanın yakındaki arabaya ggöre daha küçük algılanmasına ne ad veirlir?


Doğrusal perspektif

Yakınlık

Göreli büyüklük

Üst üste binme

Aydınlatma


18.Soru

4. Sinir sisteminde haberleşmeyi sağlayan temel hücresel bileşene ne ad verilir?


Dentrit
Akson
Akson sonlanması
Nöron
Miyelin

19.Soru

I-Yüksek iç geçerliliğe sahiptir. II-Deneysel grupla kontrol grubu birbirine denktir. III-Deney grubu ile kontrol grubu deneysel manipülasyon dışında aynı muameleyi görür. IV-İki değişken arasındaki ilişkinin nedenini açıklamaz. Yukarıda verilenlerden hangileri iyi bir deneyin özelliklerini oluşturmaktadır?


I-III-IV
II-III
I-II-III
II-III-IV
II-IV

20.Soru

Düşünce süreçlerini çok kontrollü laboratuvar deneyleriyle çalışan psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Bilişsel yaklaşım

Psikodinamik yaklaşım

Davranışsal yaklaşım

İnsancıl yaklaşım

Biyolojik yaklaşım