Psikoloji Ara 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi sözdebilimin bir özelliği değildir?


Bilimsellik kisvesi yaratması

Sınanamaz tahminlerde bulunması

Bilimsel süreçten kopuk olması

Yanlışlanamaz önermelerde bulunması

Standart prosedürlere sahip oluşu


2.Soru

Dışarıdan vücuda gelen herhangi bir uyarıcı karşısında vücudun savaş ya da kaç tepkisi vermesine yarayan uyarıcı sinir sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Somatik sinir sistemi

Merkezi sinir sistemi

Sempatik sinir sistemi

Parasempatik sinir sistemi

Duysal nöronlar sistemi


3.Soru

Uyarıcının şiddetinin değiştiğinin organizma tarafından fark edilebilmesi için gerekli asgari miktara ne ad verilir?


Mutlak eşik

Duyusal eşik

Adaptasyon eşiği

Duyum eşiği

Fark eşiği


4.Soru

"........... içinde bulunulan bir ortamdan uyaranların içerdiği bilginin ilgili duyu sistemi
tarafından yakalanarak sistem içine alınması ve beyindeki ileri fizyolojik merkezlere
iletilmesi süreçlerini kapsamaktadır." Boşluğa hangisi gelmelidir?


Duyum

Bilişim

Veritabanı

Haraket

Eylem


5.Soru

Bilimsel araştırmalarda kavramları sayıya dönüştürmenin yararı var mıdır?


Kavramları sayıya dönüştürerek bilgileri ilişkilendiremeyiz, 

Kavramları sayıya dönüştürerek yeni bilgilere ulaşamayız, 

Kavramları sayıya dönüştürmenin yararı vardır,

Kavramları sayıya dönüştürerek kıyaslama yapamayız,

Kavramları sayıya dönüştürerek bilgileri netleştiremeyiz,


6.Soru

Vücudumuzda denge kurmamızı sağlayan, kaslarımızı hasret ettirmemizi sağlayan ve arka/orta beyinden oluşan organ hangisidir?


 Kafa sinirleri

Önbeyin

Serebellum

Omurilik

Beyin sapı


7.Soru

Merkezî sinir sistemi için, fiziksel ve kimyasal bir tampon işlevi görüp beyni darbelere karşı koruyan yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Korpus kallosum

Beyincik

BOS

Omurilik

kan beyin bariyeri


8.Soru

9. Elektriksel sinyallerin uzum mesafelerde eksilmeden ilerlemesi hangi durumda gerçekleşir?


Zar dinlenim potansiyeli.
Depolarizasyon
Repolarizasyon
Hiperpolarizasyon
Aksiyon potansiyeli

9.Soru

İnsan davranışlarını açıklarken birçok yaklaşımı harmanlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Biyolojik

Davranışsal

Bilişsel

İnsancıl

Eklektisizm


10.Soru

Psikodinamik yaklaşımı benimseyen klinik psikologlara göre zihinsel hastalıkların kökeninde ne yatar?


kalıplaşmış düşünce sistemleri

kalıtım

bilinçaltı sebepler

çevresel etkenler

sosyolojik etkenler


11.Soru

Eski problem çözme örüntülerinin devam etme eğilimine ne ad verilmektedir?


Prodüktif

Reprodüktif

Tümevarım

Tümdengelim

Zihinsel set


12.Soru

"......... ise uyaranların taşıdığı bu bilginin analiz edilmesi, tanınması, yorumlanması ve
organize edilmesini kapsayan süreçlerdir." Boşluğa hangisi gelmelidir? 


Algı

Bilişim

Bilgi

Zeka

Akıl


13.Soru

Algı psikologları karşılaştırmaları hangi eşik adı altında değerlendirmektedir?


Gürültü eşiği

Fark eşiği

Algı eşiği

Bilinç eşiği

Bilinç altı eşiği


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemini oluşturan yapılardan birisidir?


Nöronlar

Somatik Sinir Sistemi

Omurilik

Otonom Sinir Sistemi

Sempatik Sinir Sistemi


15.Soru

Bilimsel çalışmalarda elde edilen bulguların bilimsel makalelerde yayınlanması bilimsel bilginin hangi amaçlarına hizmet etmektedir?

I. Tekrarlanabilirlik

II. Birikimlilik

III. Değiştirilebilirlik

IV. Ampiriklik


I ve III

I ve IV

II ve III

I ve II

II ve IV


16.Soru

Akson uçlarından salınan kimyasal haberci moleküllere ne ad verilir?


agonist

reuptake

nörotransmiter

reseptör

sinaps


17.Soru

Psikoloji biliminde bir araştırmada veri toplanılan kişilerin “maddiyatçılık” eğilimleri “Pahalı bir ev ve arabaya sahip olan insanlara imreniyorum” gibi sorulardan oluşan bir ölçekten alınan puanla ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu örnek aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?


İşlemsel tanım

Kavramsal Geçerlilik

Ölçümsel Güvenilirlik

Genellenebilirlik

Korelasyon


18.Soru

Sinir sisteminin ana bölümleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Sinir sistemi, merkezî sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki ana bölüme ayrılır.

Beyin ve omurilik çevresel sinir sistemini oluşturur.

Beyin ve omurilik dışında kalan bölümler merkezî sinir sistemi olarak adlandırılır.

Çevresel sinir sistemi kafatası ve omurganın oluşturduğu kemik yapı tarafından korunur.

Sinir sistemi, merkezî, çevresel ve parasempatik sinir sistemi olmak üzere üç ana bölüme ayrılır.


19.Soru

Etkilendiği hastalıklarda, hareket sırasında ortaya çıkan, denge bozukluğu, hareketlerde sınırı aşma, hareketleri yavaş ve düzensiz yapma ve titreme gibi belirtilerin görüldüğü vücut bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?


Serebellum 

Beyin kabuğu 

Beyin sapı 

Hipokampus 

Talamus 


20.Soru

Uyaran ve tepki arasında; dikkat edilen uyaran, alıcılar, dönüşüm, aktarım, işlem gibi bir dizi alt süreçler ve işlemler yapılmaktadır. Bu işlemler hangi öğenin alt süreçlerindendir?


Algı
Tepki
Bilgi
Uyaran
Tanım