Psikoloji Ara 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde aksonların işlevi verilmiştir?


Diğer sinir hücrelerinden sinyaller almak.

Kimyasal uyarıcıyı elektriksel sinyale dönüştürmek.

Diğer sinir hücrelerine sinyaller göndermek.

Çevresel ve merkezi sinir sistemi bağlantısını kurma.

Sinir hücrelerinde elektriksel sinyalleri bloklama.


2.Soru

Aynı koşullar altındaki her ölçümde aynı sonucu veren bir ölçek için aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygundur?


Farklı bir ölçektir. 

Bireysel farklılıklara duyarlılığı vardır. 

Kısa bir ölçektir. 

Ölçümsel güvenilirliği vardır. 

Kavramsal geçerliliği yüksektir. 


3.Soru

Psikoloji bilimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Psikolojinin genellenebilirlik özelliği tüm insanları ya da belli insan gruplarını ilgilendiren sorulara cevap aramasıdır.

Psikolojide bilimsel bilgi, paylaşılmayan bilgi içeriğine de sahiptir.

Psikoloji biliminin temelinde yer alan otoritelerin görüşleri, yaygın inançlar belirleyicidir.

Psikolojinin asla değişmeyecek bilgileri şaşmaz bir kesinlikle göstermesi bilimsel yanını yansıtır.

Psikolojide bilgilerin nesilden nesile aktarımında kesintilerin olmaması o bilgilerin bilimsel olduğunun kanıtıdır.


4.Soru

Bir ölçekte yer alan sorular arasında paralellik olması o ölçeğin hangi özelliğini ifade eder? 


İçsel güvenilirliğinin olması 
İşlemsel tanıma dâhil edilmesi 
Gözlemciler arasında güvenilirliğin sağlanması 
Sorular arasında korelasyonun yüksek olması 
İçsel geçerliliğin yüksek olması 

5.Soru

Psikolojinin en önemli bilgi kaynağının gözlemlenebilen davranışlar olduğunu ve en önemli sürecin öğrenme olduğunu savunan psikolojik akım hangi seçenekte verilmiştir? 


Gestalt psikolojisi

Yapısalcılık

Psikanaliz

İşlevselcilik

Davranışçılık


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin özelliklerinden biri değildir?


Nesnellik

Genellenebilirlik

Sistematiklik

Ampirik olma

Kalıcılık


7.Soru

Algılama, öğrenme, hafıza, zekâ, bilinç gibi zihinsel süreçler ve yetilerle ilgilenen psikoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal Psikoloji

Kişilik Psikolojisi

Gelişimsel Psikoloji

Eğitim Psikolojisi

Bilişsel Psikoloji


8.Soru

Hangi bellek sistemi en düşük kapasiteye sahiptir?


Duyusal bellek

Çalışma belleği

Anlamsal bellek

Epizodik bellek

İşlemsel bellek


9.Soru

Şahsi soruların psikoloji biliminin çerçevesinde ele alınmamasının nedeni onun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?


Genellenebilirlik

Öznellik

Tarafsızlık

Olgusallık

Birikimli olarak ilerlemek


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırmalarda izlenmesi gereken temel ilkelerden değildir?


Araştırmalara katılım gönüllü olması 

Katılımcıların araştırmanın sonuna kadar bulunacaklarına dair teminat alınması 

Kişilerden edinilen bilgilerin gizliliğinin korunması 

Katılımcılara daima nezaket ve saygıyla davranılması

Katılımcılara araştırmanın sonunda araştırma hakkında bilgi edinme olanağı verilmesi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinir hücresinin ağaç dallarını andıran kısmıdır?


Akson uçları

miyelin kılıf

dentritler

hücre çekirdeği

hücre gövdesi


12.Soru

Zihnimizde işittiğimiz veya söylediğimiz sözel cümleler düşüncenin hangi modunu oluşturur.


Önermesel düşünce

Zihinsel set

İmgesel düşünce

Motorsal düşünce

Tümdengelim


13.Soru

Hücreler arası iyon geçişleri sayesinde bağlantının gerçekleştiği sinapslar hangisidir?


Kimyasal

Fizyolojik

Elektiriksel

Dendriti

Miyelinli lif


14.Soru

İki kavram arasında düzenli bir ilişkinin olup olmadığının sınanmasına imkan veren istatistiksel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Grup ortalamaları

Grup farkları

Varyans analizi

Korelasyon analizi

Deneysel yöntem


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi beynin bileşenlerinden biridir?


oksipital lob

serebellum

omurilik

serebrum

hepsi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "deneysel grup" tanımıdır?


Etkisi incelenen bağımsız değişkene maruz kalan grup
Deneysel gruba uygulanan farklı muamele
Deneysel manipülasyonun uygulandığı grubu karşılaştırdığımız grup
Deneyde etkisi incelenen değişken
Bağımsız değişkene bağlı olarak değişmesi beklenen değişken

17.Soru

  1. Solunum fonksiyonlarının kontrolü
  2. Göz hareketlerinin kontrolü
  3. Görsel reflekslerin bütünleştirilmesi
  4. İşitsel reflekslerin bütünleştirilmesi
  5. Koku reflekslerin bütünleştirilmesi
  6. Ağrı kontrolü
  7. Elektriksel sinyalleri nörona kimyasal olarak aktarma
  8.  Dikkatin kontrolü

Maddelerden hangileri beyin sapının temel işlevlerindendir?


I, IV, V, VI, VII

I, II, III, IV, VI, VIII

III, IV, V, VI, VII, VIII

I, II, III, IV, V, VI, VII

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII


18.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi reflekse örnek olabilir?


Saati hep sol kola takmak

Uyurken horlamak

Sıcağı hissedince eli hızlıca çekmek

Yeni yürüyen bir çocuğun ayağını içe doğru basması

Heyecanlanınca tırnak yemek


19.Soru

İlk keşfedilen nörotransmiter hangisidir?


glutamat

GABA

dopamin

asetilkolin

serotonin


20.Soru

“Çok mutlu olduğu için oradaki tanıdık tanımadık herkese sarıldı” ifadesinde psikoloji biliminin incelediği hangi boyutların ilişkisi vurgulanmıştır?


Düşünce-Duygu

Duygu-Davranış

Düşünce-Davranış   

Düşünce-Fizyolojik Süreçler

Davranış-Fizyolojik Süreçler