Psikoloji Ara 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insancıl yaklaşımla ilgili doğru bir ifadedir?


İnsan ve hayvanların günümüzde sergilediği davranışlar, doğal seleksiyonun bir sonucudur.

Tamamen insanların gözlenebilir hareket ve davranışlarına ve bunların nasıl öğrenildiğine yoğunlaşır

Davranışlar, her insanın kendine has dünyayı algılayış şekliyle ilişkilendirilir

Bilginin algılanış ve işleniş süreçlerinin davranışlara olan etkisine yoğunlaşır.

Sosyokültürel etkenlerin insanların tutum ve davranışlarının oluşmasında etkili olduğu düşüncesine dayanır.


2.Soru

Her insanın kendine has algılarıyla ilgilenen psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Davranışsal

Bilişsel

Sosyokültürel

İnsancıl

Evrimsel


3.Soru

Aşırı salgılandığında nöron hasarı ve nöbetlerin oluşmasına yol açabilen beyindeki temel uyarıcı nörotransmiter aşağıdakilerden hangisidir?


GABA 
Glutamat 
Serotonin 
Dopamin 
Asetil kolin 

4.Soru

Bilincin daha küçük birimlerin ilişkisinden oluştuğu ve yapısının içgözlem yoluyla anlaşılabileceğinim savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


İşlevselcilik

Geştalt

Yapısalcılık

Psikodinamik

Davranışçılık


5.Soru

I- Trafikte risk alma davranışının işlemsel tanımı içerisinde kişilerin dürtüsellik düzeyini de tanımlama

II- Geliştirilecek ölçeğin farklı düzeyde risk alma eğilimine sahip sürücüleri birbirinden ayırt edebilen bir ölçek olması için çabalama

III- Ölçeğin pilot çalışmasında trafikte risk alma davranışı ölçeğinden her ölçümde farklı sonuç alınması

IV- Trafikte risk alma davranışının işlemsel tanımında diğer risk alma kavramlarının tanımı ve boyutlarıyla benzer ilişkiler görülmesi

Bir psikolog yüksek lisans tezinde trafikte risk alma davranışının işlemsel tanımını yapmayı ve sonrasında bir ölçek geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu araştırmada ilgili kavramın ve ölçeğin geçerliliğinin yüksek olması için yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine öncelikle dikkat etmelidir?


II ve III

I ve III

II, III, IV

Yalnızca II

II ve IV


6.Soru

Mutlak eşik aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Algı ve dikkat arasındaki ilişki

Uyarıcının fark edilebildiği minimum enerji

İnsanın algılayabileceği maksimum uyarıcı

Aynı anda farklı duyuları kullanma kapasitesi

Sinir hücrelerinin harekete geçme potansiyeli

               


7.Soru

Korpus kallosum nedir?


Sağ ve sol beyin yarım kürelerini sinir lifi demetleri ile birbirine bağlayan yapıdır

Merkezi sinir sistemi için, fiziksel ve kimyasal bir tampon işlevi gören sıvıdır

Beyin yarımkürelerinin en dışında bulunan bölgedir

Ön beyin bölgesidir

Hücreler ve molekülerden oluşan bir bariyerdir


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir deneyin sonuçlarını manipüle edilen bağımsız değişkene güvenle bağlayabilme derecesidir.  


Deneysel manipülasyon

Dışsal geçerlilik

Rastgele tahsis

İçsel geçerlilik

Palesebo


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin özelliklerinden biri değildir?


Ampirik olması
Sistematik olması
Genellebilir olması
Her koşul altında doğru olması
Geçici olması

10.Soru

Bir matematik öğretmeni sınıfını iki gruba ayırıp; gruplardan birine A programını diğerine de B programını bir dönem boyunca uyguluyor ve dönem sonunda gruplardan hangisinin daha başarılı olduğunu birbiriyle kıyaslıyor. Sonuçta B programının matematik başarısını arttırmada A grubuna göre daha etkili olduğu sonucuna varıyor. Bu deneyde bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?


Uygulanan programların ikisi

B programı

A programı

Her iki grubun ders başarısı

B grubunun ders başarısı


11.Soru

Bir testi belli aralıklarla bir kişiye yeniden uyguladığımızda ne kadar benzer sonuçlar alıyorsak bu durum testin hangi özelliğinin yüksek olduğunu gösterir?


Test-yeniden test güvenilirliği

Kavramsal geçerlilik

Ölçümsel güvenilirlik

İç Geçerlilik

Dış Geçerlilik


12.Soru

Deneysel yöntem neden-sonuç ilişkisi kurmamıza imkân sağlaması açısından ideal olsa da neden-sonuç ilişkisi kuramayan (yani korelasyonel) çalışmaların da psikolojide önemli yeri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?


Deneysel yöntemin zor ve çaba gerektiren bir yöntem olması

Korelasyonel araştırmalar aracılığıyla çok sayıda katılımcıya aynı anda ulaşılabilmesi

Bazı durumlarda araştırmacının ilgilendiği kavramları deneysel olarak manipüle edebilmesinin imkânsız olması

Araştırmacıların deneysel araştırma yapabilecek fon desteğini her zaman bulamamaları

Korelasyonel araştırmaların daha kısa sürede tamamlanabilir nitelikte olması.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi korelasyon yöntemi için doğru bir ifade değildir?


Korelasyon katsayısı -1 ile 1 arasında bir sayıdır ve iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin kuvvetini gösterir.

Eğer değişkenlerden biri artarken diğeri de artıyorsa katsayı pozitif bir değer alır.

Değişkenlerden biri artarken diğeri azalıyorsa katsayı negatiftir.

İki değişken arasındaki korelasyonun 0 olması her zaman aralarında bir ilişki olmadığı anlamına gelmez.

Korelasyon her zaman Neden-Sonuç ilişkisini gösterir.


14.Soru

Renk algısında alıcı hücreler ve diğer anatomik yapılardaki işlemler hangi boyutu oluşturur?


Karşıt renk
Üç renk
Fiziksel boyut
Algısal boyut
Fizyolojik boyut

15.Soru

Ders çalışırken kahve içmenin öğrenme üzerindeki etkisinin ölçüleceği bir deneysel araştırmada deneysel manipülasyon aşağıdakilerden hangisidir? 


Kontrol grubuna kahve içirmek 
Deney grubuna ders çalıştırmak 
 Kontrol grubuna ders çalıştırmak 
Deney grubuna kahve içirmek 
Kontrol grubuna meyve suyu içirmek 

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işlemsel tanıma uygun bir örnek değildir?


Bir kişinin zeka testinden aldığı puan
Hafızada kalan kelime listesi
En son uyunan gün
Bir ortamdaki orta yaşın üzerindeki kişiler
Camın hangi amaçlar için kullanıldığına ilişkin verilen cevaplar

17.Soru

Bilimsel yöntemin nesnellik özelliğinin sağlanmasında hangi özellik ya da özellikler temel rol oynamaktadır?

  1. Sistematiklik
  2. Yanlışlanabilirlik
  3. Geçicilik
  4. Ampiriklik


I ve II

I ve III

II ve III

I ve IV

II ve IV


18.Soru

Kısa süreli belleğin uzun süreli belleğe dönüşümünü sağlayan beyin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?


Talamus

Hipotalamus

Amigdala

Hipokampus

Beyin sapı


19.Soru

İnsan davranışlarını açıklarken farklı bakış açılarını bir araya getirerek, birçok yaklaşımı harmanlayan psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Evrimsel Yaklaşım

Nörobilimsel Yaklaşım

Psikodinamik Yaklaşım

Sosyokültürel Yaklaşım

Eklektisizm


20.Soru

Sempatik sistemin etkniliğini aşağıdakilerden hangisi artırır?


KAn basıncı kısmi olarak düştüğünde

Gözümüze fazla ışık geldiğinde

acıkıldığında

Böbrek üstü bezi çekirdeği uyarıldığında

uyku halindeyken