Psikoloji Ara 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Merkezi sinir sistemini hangi bölümler oluşturur?


Beyin ve omurilik
Motor nöronlar ve duysal nöronlar
Otonom sinir sistemi ve somatik sinir sistemi
Sempatik sinir sistemi ve parasempatik sinir sistemi
Kafa sinirleri ve spinal sinirler

2.Soru

Sesiz bir ortamdan çıkıp daha gürültülü bir ortama girildiğinde başlangıçta gürültüden rahatsız olunurken bir süre sonra gürültünün kişiyi rahatsız etmemesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?


Mutlak eşik

Duyusal adaptasyon

Fark eşiği

Kör nokta

Yer kuramı


3.Soru

Bilimin ilkeleri araştırmacılarca yazılan makalelerin temel formatını da belirler. Araştırmacılar çalışmalarında konu hakkındaki ilgili diğer çalışmalara atıfta bulunur. Bu atıflar makalenin incelediği konuyu önceki bilimsel çalışmalarla ilişkilendirir ve atıfta bulunulan metot ve bulgular üzerinden yeni yordam, bulgu ve sentezlere varmayı amaçlar. Bilimsel sürecin bu aşaması hangi bilimsel ilkenin prensibidir?


Bilim birikerek ilerler.

Bilim gözlemlerle sınanabilir ve yanlışlanabilir önermelerden oluşur.

Bilim tüm insanları ilgilendiren sorularla ilgilenir.

Bilim kendi hatalarını düzeltecek bir mekanizma üzerine kurulmuştur.

Bilim genellenebilirlik özelliği taşır.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin özelliklerinden biri değildir?


Psikoloji bilimi; duygular, düşünceler ve davranışlar arasındaki ilişkinin sistematik, objektif ve ampirik verilere dayalı bilimsel yöntemlerle incelenmesidir.
Psikoloji bilimi genellenebilirlik üzerine kuruludur.
Gözlemlerle sınanabilir ve yanlışlanabilir önermelerden oluşur.
Psikoloji bilimi; duygular, düşünceler ve davranışlar arasındaki ilişkinin öznel, rastgele ve gözleme dayalı bilimsel yöntemlerle incelenmesidir.
Bilimsel bilgi makale ve kitaplar yoluyla diğerleriyle paylaşılarak, birikerek ilerler.

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Otonom Sinir Sisteminin bileşenlerinden biridir?


Beyin
Omurilik
Somatik Sinir Sistemi
Sempatik Sinir Sistemi
Duysal Nöronlar

6.Soru

 Bir ölçeğin “aynı koşullar altında her ölçümde aynı sonucu vermesi “ ölçeğin hangi özelliğe sahip olduğunu gösterir?


Güvenirlik

İç geçerlik

Dış geçerlik

Yapı geçerliği

Kavramsal geçerlik


7.Soru

Beynimizin sağ ve sol yarımküreleri çapraz bir biçimde vücudumuzun sağ ve sol bölümlerinin işlevlerini belirlerler. Ancak çapraz olmasına karşın hareketlerimiz veya algılarımız senkronize ve uyumlu bir biçimde gerçekleşir. Bunu sağlayan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?


İki yarım küre arasında yoğun sinir lifleri aracılığıyla iletişim olması

İki yarım kürenin birbirlerinden tamamen bağımsız çalışması

Yarım kürelerden birisi çalışırken diğerinin işlevsiz kalması

Yarıkürelerin beynin diğer bölümlerinden de destek alması

Beyin yarı kürelerinden birinin diğerinin güdümünde işlemesi


8.Soru

Bir sinir hücresinde uyarının oluşması, iletimi ve diğer hücreye aktarımı sürecinin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?


Kalsiyum kanallarının açılması
Nörotransmiterin sinaptik aralığa salınması
Nörotransmiterin, ikinci hücredeki reseptöre bağlanması
İkinci hücrede hücresel yanıtların oluşması
Birinci hücrede aksiyon potansiyelinin gelişmesi

9.Soru

Merkezî sinir sisteminde, nöronlar dışında yer alan hücrelere ne ad verilir?


Schwann

Nöroglia

oligodendroglia

mikroglialar

epandim


10.Soru

Bir araştırmacı insanların evlilik yaşantılarından ne derece memnun olduklarını ölçmek için bir ölçek geliştirmek istemektedir. Araştırmacının hedeflediği özelliği doğru ve tüm yönleriyle ölçmesi için ölçme aracında öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesi gerekir?


Kavramsal geçerliğe

Ölçümsel güvenirliğe

Görünüş geçerliğine

Uzman görüşüne

Gözlemci görüşüne


11.Soru

Düşünme, karar verme ve problem çözme süreçleriyle hedefe ulaşılmakta ve süreçte tümevarım ve tümdengelim olarak da iki akıl yürütme yolu kullanılmaktadır. Bu yolları kullanırken kişisel inançlardan dolayı mantıksal kurallardan vazgeçilmesi ve duygusal tepkiler gibi faktörlere yer verilmesi sonucu nasıl etkiler?


Hedefe çok daha çabuk ulaşılabilir.
Hedefe ulaşma engellenir.
Hedefe ulaşmayı etkilemez.
Başarıyla hedefe ulaşılır.
Başka faktörlere de gerek duyulur.

12.Soru

Omurilik, serebellum ve ön beyin bölgeleri arasında geçişlerin ve kritik bağlantıların oluştuğu beyin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?


Talamus

Hipotalamus

Omuriilik

Beyin sapı

Amigdala


13.Soru

Deney sonuçlarını araştırma dışındaki insan, grup ve ortamlara genelleyebilme derecemiz hangi kavramla adlandırılmaktadır?


Kirletici değişken
İşlemsel tanım
İç geçerlilik
Dış geçerlilik
Rastgele tahsis

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi davranışları her insanın kendine has dünyayı algılayış şekliyle ilişkilendirir?


Davranışsal yaklaşım

İnsancıl yaklaşım

Psikodinamik yaklaşım

Evrimsel yaklaşım

Nörobilimsel yaklaşım


15.Soru

aşağıdakilerden hangisi yalnızca multipolar nöronda bulunur


akson 

dentrit

motor nöron

hepsi

hiçbiri


16.Soru

  1. Bilim
  2. Biyoloji
  3. Zihinsel süreçler
  4. Davranış
  5. Algı

Yukarıdakilerden hangileri psikoloji tanımının bileşenlerindendir?


I, III, IV

I, II, III

II, IV, V

III, IV, V

III, II, IV


17.Soru

Araştırmacılar korelasyonu ‘’İki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin bir bütünü’’ olarak tanımlamaktadırlar. Verilen tanıma göre değişkenlerden birinin aldığı değer arttıkça diğeri de artıyor ya da azalıyorsa iki değişken arasında korelasyon olduğu anlaşılmaktadır.Yukarıdaki korelasyon tanımında hangi öge yer almazsa korelasyon katsayısı ‘’0’’ çıkabilir?


Korelasyon
İki değişken
İlişki
Doğrusal ilişki
Bir bütünü

18.Soru

Yapılan araştırmada neden-sonuç ilişkisi kurabilmek için hangi araştırma  yöntemi izlenmelidir? 


Ölçek
Anket
Enlemesine çalışma
Deney
Gözlem

19.Soru

Bilişsel psikoloji ile ilgili kavramların ele alınmaya başlandığı  “Bilişsel Psikoloji” başlıklı kitabın yazarı kimdir?


Ulric Neisser

William James

George Miller

Hermann Ebbinghous

Sigmund Freud


20.Soru

Korku, kaçma ve kavga durumunda harekete geçen sinir sistemi ve bu sistemin ortaya çıkardığı tepkiler nelerdir?


Parasempatik sinir sistemi --- Kalp atışı artar ve salya azalır. 

Parasempatik sinir sistemi --- Gözbebeği küçülür ve bronşlar daralır. 

Sempatik sinir sistemi --- Sindirim uyarılır ve mesane daralır. 

Sempatik sinir sistemi --- Safra salınımı uyarılır ve salya azalır. 

Parasempatik sinir sistemi --- Barsaklarda salgı baskılanır ve mesane genişler.